Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 09/03/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lợi ích kinh tế của việc người lớn tuổi tiếp tục làm việc.

 • Body 2: DOL phân tích lợi ích sức khỏe của việc người lớn tuổi tiếp tục làm việc.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Bolstering the economy
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Older people = a wealth of experience and expertise >>> Effect: foster a knowledge-rich environment >>> Example: seasoned professionals possess nuanced skills + deep understanding.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sustained employment >>> Effect: reduce the financial burden on social >>> Expand: pertinent in countries with aging populations.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Improving senior citizens’ health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Mental health: Social interactions assuage feelings of isolation >>> Example: community mentorship programs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Physical health: promote better physical health >>> Explain: engaging in professional activities maintains cognitive functions and physical mobility >>> Effect: reduce age-related ailments.

📝 Bài mẫu

In today’s society, the notion that older individuals should

persist in their professional roles
if capable has garnered substantial support. I wholeheartedly agree with this perspective, as it not only benefits the economy but also enhances the well-being of the elderly.

The main reason I hold this view is that the active participation of senior professionals in the workforce significantly

bolsters the economy
.
Their wealth of experience and expertise
serves as an invaluable asset,
fostering a knowledge-rich environment
for the younger workforce. For instance,
seasoned professionals
often
possess nuanced skills and a deep understanding
of industry intricacies that their younger counterparts may lack. Sustained employment also
reduces the financial burden on social security systems
, as fewer individuals rely on government pensions. This is particularly pertinent in countries with aging populations, where the ratio of retirees to working adults is rapidly increasing.

Furthermore, engagement in work provides

a sense of purpose and belonging
, which is essential for senior citizens’ mental health. The routine and
social interactions associated with employment
can
assuage feelings of isolation and irrelevance
which are often experienced
post-retirement
. An example of this can be seen in community mentorship programs, where elderly mentors
impart their knowledge
to the youth, thereby staying engaged and valued. Additionally,
maintaining an active professional life
can promote better physical health, which is advantageous for both the individual and healthcare systems. Indeed, regular engagement in professional activities can help
maintain cognitive functions and physical mobility
,
reducing the potential for age-related ailments
.

To conclude, the various advantages of older people remaining in the workforce are clear. Therefore, I affirm that if older individuals are willing and capable, their continued contributions to the workforce should be welcomed, for the sake of both society and themselves.

(292 words)

📚 Vocabulary

persist in professional role
/pəˈsɪst ɪn ðeə prəˈfɛʃᵊnᵊl rəʊl/
(verb). kiên trì với vai trò nghề nghiệp
vocab
bolster the economy
/ˈbəʊlstə ði ɪˈkɒnəmi/
(verb). thúc đẩy nền kinh tế
vocab
a wealth of experience and expertise
/ə wɛlθ ɒv ɪkˈspɪəriəns ænd ˌɛkspɜːˈtiːz/
(noun). kinh nghiệm và chuyên môn phong phú
vocab
foster a knowledge-rich environment
/ˈfɒstər ə ˈnɒlɪʤ-rɪʧ ɪnˈvaɪrᵊnmənt/
(verb). thúc đẩy môi trường giàu tri thức
vocab
seasoned professional
/ˈsiːznd prəˈfɛʃᵊnᵊl/
(noun). chuyên gia dày dạn kinh nghiệm
vocab
possess nuanced skills and a deep understanding
/pəˈzɛs ˈnjuːɑːnst skɪlz ænd ə diːp ˌʌndəˈstændɪŋ/
(verb). sở hữu những kỹ năng đa dạng và hiểu biết sâu sắc
vocab
reduce the financial burden on social security systems
/rɪˈdjuːs ðə faɪˈnænʃᵊl ˈbɜːdᵊn ɒn ˈsəʊʃᵊl sɪˈkjʊərəti ˈsɪstəmz/
(verb). giảm bớt gánh nặng tài chính cho hệ thống an sinh xã hội
vocab
a sense of purpose and belonging
/ə sɛns ɒv ˈpɜːpəs ænd bɪˈlɒŋɪŋ/
(noun). cảm giác có mục đích và thuộc về
vocab
social interaction associated with employment
/ˈsəʊʃᵊl ˌɪntəˈrækʃᵊn əˈsəʊsieɪtɪd wɪð ɪmˈplɔɪmənt/
(noun). tương tác xã hội liên quan đến công việc
vocab
assuage feelings of isolation and irrelevance
/əˈsweɪʤ ˈfiːlɪŋz ɒv ˌaɪsəʊˈleɪʃᵊn ænd ɪˈrɛləvᵊns/
(verb). xoa dịu cảm giác cô đơn và không được chú ý đến
vocab
post-retirement
/pəʊst-rɪˈtaɪəmənt/
(adj). sau khi nghỉ hưu
vocab
impart knowledge
/ɪmˈpɑːt ˈnɒlɪʤ/
(verb). truyền đạt kiến thức
vocab
maintain an active professional life
/meɪnˈteɪn ən ˈæktɪv prəˈfɛʃᵊnᵊl laɪf/
(verb). duy trì một cuộc sống làm việc năng động
vocab
maintain cognitive functions and physical mobility
/meɪnˈteɪn ˈkɒɡnɪtɪv ˈfʌŋkʃᵊnz ænd ˈfɪzɪkᵊl məʊˈbɪləti/
(verb). duy trì chức năng nhận thức và khả năng vận động thể chất
vocab
reduce the potential for age-related ailments
/rɪˈdjuːs ðə pəˈtɛnʃᵊl fɔː eɪʤ-rɪˈleɪtɪd ˈeɪlmənts/
(verb). giảm khả năng mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô ấy vẫn tiếp tục kiên trì với vai trò nghề nghiệp của mình như một giáo viên tận tâm.

-> She continues to

as a dedicated teacher.

 

2 Chính sách mới nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế bằng cách khuyến khích tinh thần kinh doanh.

-> The new policy aims to

by encouraging entrepreneurship.

 

3 Đội ngũ của chúng tôi may mắn có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn phong phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

-> Our team is fortunate to have

in various fields.

 

4 Trường đại học nỗ lực thúc đẩy một môi trường giàu kiến thức thông qua nghiên cứu và đổi mới.

-> The university strives to

through research and innovation.

 

5 Là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, anh đã chứng kiến nhiều thay đổi trong ngành.

-> As

, he has seen many changes in the industry.

 

6 Ứng viên sở hữu các kỹ năng đa dạng và sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề này.

-> The candidate

of the subject matter.

 

7 Việc thực hiện các chương trình y tế dự phòng có thể giảm bớt gánh nặng tài chính cho hệ thống an sinh xã hội.

-> Implementing preventive health programs can

.

 

8 Tham gia vào công việc có ý nghĩa mang lại cảm giác có mục đích và thuộc về.

-> Engaging in meaningful work provides

.

💡 Gợi ý

a seasoned professional

bolster the economy

reduce the financial burden on social security systems

persist in her professional role

possesses nuanced skills and a deep understanding

foster a knowledge-rich environment

a wealth of experience and expertise

a sense of purpose and belonging

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

tương tác xã hội liên quan đến công việc

02.

xoa dịu cảm giác cô đơn và không được chú ý đến

03.

sau khi nghỉ hưu

04.

truyền đạt kiến thức

05.

duy trì một cuộc sống làm việc năng động

06.

duy trì chức năng nhận thức và khả năng vận động thể chất

07.

giảm khả năng mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some people believe it is a good idea that older people continue to work if it is possible for them to do so. Do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background