Describe a time when you had a problem with using the computer - topic Computer

IELTS Speaking Part 2 topic Computer (chủ đề Máy tính): Describe a time when you had a problem with using the computer.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Today I would like to tell you a problem I had with using my computer.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
When it was? & What you were doing?
Idea 1
2 months ago when I needed to complete a task for my boss, my computer worked very slowly
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Suddenly there was a long beep, then my computer shut down => I tried rebooting it, the monitor turned on for barely 5 seconds and went dark again
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What you did about it? & And how you felt about it?
Idea 1
I tried calling my boss for a deadline extension, but he did not pick up or respond to any of my texts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I called my IT friend but he was already in bed, he would not come over to help me fix my computer
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
At midnight I was already at my wits end, started doing my task again from scratch, on my phone. I finished at around 5 in the morning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Later that day, I brought my computer to a store to have it fixed => problem: there was too much dust in the air vents => this can be easily avoided if I would use a small vacuum cleaner frequently to keep the vents well ventilated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
It was a very educational experience, and I have the habit of bringing my computer to maintenance more often now.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Để biết cách triển khai cho chủ đề này, xem ngay bài mẫu Speaking IELTS do DOL Tự Học biên soạn dưới đây.

Today I would like to tell you a problem I had with using my computer.

If I remember correctly, it was around 2 months ago when I needed to complete a task for my boss. The issue occurred when it was very close to my deadline so I really freaked out. 

To tell you more about this problem, at first, my computer worked very slowly. To be more specific, when I clicked or typed something, it would take 5 to 10 seconds to appear. It got more worrying when my computer started

whirring
very loudly but nothing was coming out of the
air vents
behind it. And suddenly there was a long beep, then my computer shut down, leaving me with my jaw on the ground. I tried
rebooting
it, the monitor turned on for barely 5 seconds and went dark again. And like most
sensible adults
, I
panicked
. I tried calling my boss for a
deadline extension
, but he did not
pick up
or respond to any of my texts. I called my IT friend but he was already in bed, and no matter how much I
begged and nagged
, he would not come over to help me fix my computer. At midnight I was already at my wits end, and with tears in my eyes, I started doing my task again from scratch, on my phone. I finished at around 5 in the morning, and I think I lost consciousness as soon as I hit the
submit
button. Later that day, I brought my computer to a store to have it fixed, and the problem was, there was too much
dust
in the air vents that the computer
overheated
. It only needed a little
vacuuming and dusting
, and then my computer sprung back to life, and luckily for me, all of my files were still
safe and sound
. The store told me this can be easily avoided if I would use a small vacuum cleaner frequently to keep the vents
well ventilated
, which conveniently were available there at a
not-so-reasonable price
, but I was so
traumatized
by the night before that I bought it immediately, only to find out that it could be purchased at plenty other
hardware stores
at half the price. 

All in all, it was a very educational experience, and I have the habit of bringing my computer to

maintenance
more often now. 

(400 words)

📚 Vocabulary

to complete a task
/tu kəmˈplit ə tæsk/
(verb). Hoàn thành một công việc được giao
vocab
to freak out
/tu frik aʊt/
(verb). Hoảng hốt
vocab
to get worrying
/tu gɛt ˈwɜriɪŋ/
(adj). Trở nên đáng quan ngại
vocab
to leave somebody with their jaw on the ground
/tu liv ˈsʌmˌbɑdi wɪð ðɛr ʤɔ ɑn ðə graʊnd/
(verb). Khiến ai đó sốc há hốc miệng
vocab
to go dark
/tu goʊ dɑrk/
(adj). Tắt ngúm
vocab
to come over
/tu kʌm ˈoʊvər/
(verb). Đi qua nhà ai đó
vocab
to be at one's wits end
/tu bi æt wʌnz wɪts ɛnd/
(adj). Rối bời, hoảng loạn
vocab
to do something from scratch
/tu du ˈsʌmθɪŋ frʌm skræʧ/
(verb). Làm cái gì đó từ đầu, từ nguyên liệu thô
vocab
to lose consciousness
/tu luz ˈkɑnʃəsnəs/
(adj). Mất nhận thức
vocab
to have something fixed
/tu hæv ˈsʌmθɪŋ fɪkst/
(verb). Đem cái gì đó đi sửa
vocab
to spring back to life
/tu sprɪŋ bæk tu laɪf/
(verb). Hồi sinh
vocab
to have the habit of doing something
/tu hæv ðə ˈhæbət ʌv ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có thói quen làm việc gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 2 nhé!

Exercise 1:

1 I thought he was really brave, but it came as a surprise that he

when the bug landed on his shoulder.

 

2 Her performance was so wonderful that it left the audience with

.

 

3 I don't think I can make it to your party tomorrow because I'm

my girl friend's house for dinner.

 

4 I'd never expected the course to be so difficult. At that time, I

and didn't know what to do.

 

5 He went to the supermarket and bought every single ingredient himself then made the cake

to impress his crush.

 

6 After the party, I was so drunk that I

.

 

7 As I got home from the trip, I was panic when seeing the plant being all dried up. Luckily, it

with just a splash of water.

💡 Gợi ý

was at my wits end

coming over to

sprung back to life

freaked out

from scratch

their jaw on the ground

lost all consciousness

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Lỗ thông hơi --> Air

01.

 

Khởi động lại -->

02.

 

Hoảng loạn --> To be

03.

 

Sự gia hạn deadline --> Deadline

04.

 

Bị quá nhiệt --> To be

05.

 

An toàn và yên ổn -->

06.

 

Thoáng khí --> To be

07.

 

Bị sang chấn tâm lý --> To be

08.

 

Cửa hàng đồ kim khí -->

09.
store

 

Việc bảo trì -->

10.

Luyện thêm nhiều chủ đề Nói hay ho dưới đây nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background