Describe a time when you taught a friend/relative something - topic Describe an experience

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Describe an experience (chủ đề Mô tả một trải nghiệm): Describe a time when you taught a friend/relative something, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

DOL xin gợi ý cho bạn một số từ vựng thông dụng cho chủ đề Describe an experience trong phần thi IELTS Speaking Part 2.

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Last summer, I taught my younger cousin, Emily, how to ride a bike.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
We started in a park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • I held the bike steady then gradually let go
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Spent hours practicing
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Emily was determined to get the hang of it
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After a few days of practice, she was riding on her own
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
An incredibly rewarding experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A chance for us to bond
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Seeing her overcome her fears
Idea 2
A reminder of the joy of learning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rekindled my own love for new experiences

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a time when you taught a friend/relative something - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

Last summer, I taught my younger cousin, Emily, how to ride a bike. She was about 8 years old and

eager
to learn. We started in a park with a flat, grassy area, perfect for practicing. I held the bike
steady
as she found her balance, then gradually let go as she gained confidence. We spent hours practicing, with a few
scrapes and bruises
along the way, but Emily was determined to
get the hang of
it. After a few days of practice, she was riding on her own,
beaming
with
pride
. It was a heartwarming sight to see her newfound independence and joy.

Teaching Emily to ride a bike was an incredibly rewarding experience. First, it was a chance for us to

bond
and create lasting memories. Seeing her overcome her fears and achieve her
goal
was incredibly heartwarming. Second, it was a reminder of the joy of learning. Witnessing her excitement and
enthusiasm
rekindled
my own love for new experiences and challenges.

(164 words)

📚 Vocabulary

DOL xin gợi ý cho bạn một số từ vựng thông dụng cho chủ đề Describe an experience trong phần thi IELTS Speaking Part 2.

eager
/ˈiːɡər/
(adj). hăm hở
vocab
steady
/ˈstedi/
(adj). vững chắc, ổn định
vocab
scrapes and bruises
/skreɪps ænd bruːzɪz/
(noun). vết bầm dập
vocab
get the hang of
/ɡet ðə hæŋ ɒv/
(verb). hiểu, nắm bắt được
vocab
beam
/biːm/
(verb). tươi cười
vocab
pride
/praɪd/
(noun). tự hào
vocab
rewarding
/rɪˈwɔːdɪŋ/
(adj). đáng làm, bổ ích, thỏa mãn
vocab
bond
/bɒnd/
(verb). gắn kết
vocab
goal
/ɡəʊl/
(noun). mục tiêu
vocab
enthusiasm
/ɪnˈθjuːziæzəm/
(noun). sự nhiệt tình
vocab
rekindle
/riːˈkɪndl/
(verb). khơi dậy lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking nhé!

QUIZ 1/5

She got some __________ after learning to skateboard,

beam

0% chọn

bond

0% chọn

scrapes and bruises

0% chọn

He drove the truck with a _________ hand and unwavering focus.

After weeks of practicing, she finally started to _________ it.

Despite the failure, she was _________ to try again.

The experience helped her _________ her passion for volleyball.

Những chủ đề hay part 2, tham khảo.

💡 Lời kết

DOL hi vọng rằng bài viết trên đã chia sẻ bài mẫu cần thiết cho phần thi IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe an experience: Describe a time when you taught a friend/relative something. Bạn có thể tham khảo những mẫu câu và từ vựng này để áp dụng cho bài nói của mình. Chúc bạn may mắn!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background