Talk About Your Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Hometown trong Part 1 IELTS Speaking - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Hometown là gì? Cùng xem ngay.

📚 Vocabulary

to far surpass something
/tuː fɑː sɜːˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ/
(verb). vượt xa, hơn một thứ gì đó rất nhiều
vocab
to engage oneself in something
/tuː ɪnˈgeɪʤ wʌnˈsɛlf ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). tham gia tích cực vào một hoạt động nào đó
vocab
to develop mentally
/tuː dɪˈvɛləp ˈmɛntəli/
(verb). phát triển về mặt tinh thần
vocab
to play around
/tuː pleɪ əˈraʊnd/
(verb). chơi giỡn, chạy nhảy
vocab
to breathe (something) in
/tuː briːð ˈsʌmθɪŋ ɪn/
(verb). hít thở/ hít một khí gì đó vào người
vocab
to take an action
/tuː teɪk ˈækʃən/
(verb). làm một việc gì đó nhằm giải quyết một vấn đề
vocab
to try out something
/tuː traɪ aʊt ˈsʌmθɪŋ/
(verb). thử một thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 chủ đề Hometown nhé!

Exercise 1:

1 His intellect

kids his age. He even managed to finish a test designed for high school students.

 

2 I had nothing to do during the summer, so I

a swimming club.

 

3 Art helps children a lot to

. Specifically, it stimulates children's creativity.

4 Although I was still really young at the time, the image of my grandpa feeding the chicken while I was

with my younger brothers is still surprisingly clear.

 

5 I love the feeling when I

the fresh, chilly morning air in Đà Lạt.

 

6 It was my first time there and I couldn't wait to

all the delicacies of the area.

💡 Gợi ý

engaged myself in

try out

has far surpassed

playing around

develop mentally

breathe in

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các cơ hội nghề nghiệp

=> Job

01.

 

Lời giải thích

=>

02.

 

Các hoạt động thể chất

=>

03.
activities

 

Một thành phố nhộn nhịp

=> An

04.
city

 

Người bán hàng rong

=> Street

05.

 

Trên tổng thể/nói chung

=> As

06.

 

Những hoạt động được khuyến khích làm nhất

=> The most

07.
activities

 

Cơ sở vật chất

=>

08.

 

Phát triển tốt

=> To be

09.

 

Các điểm tham quan

=>

10.

Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 tại trang tổng hợp tất cả Speaking Part 1 Sample Answer của dol.vn nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Hometown, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18