Bài mẫu Chủ đề Shopping IELTS Speaking Part 1 - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng theo dõi những câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1 Shopping nhé!

📚 Vocabulary

to consider somebody/something to be like something
/tuː kənˈsɪdə ˈsʌmbədi ɔː ˈsʌmθɪŋ tuː biː laɪk ˈsʌmθɪŋ/
(verb). xem một thứ gì đó như một cái gì đó khác
vocab
to be out doing something
/tuː biː aʊt ˈduːɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). đi ra ngoài làm một việc gì đó
vocab
to look something up
/tuː lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp/
(verb). tra cứu, tìm một thứ gì đó trên mạng hoặc trong từ điển
vocab
kind of
/kaɪnd ɒv ɔː ˈkaɪndə /
(adv). loại
vocab
to have someone's company
/tuː hæv ˈsʌmwʌnz ˈkʌmpəni/
(verb). đồng hành cùng ai đó/ có ai đó ở bên
vocab
to have a terrible taste in something
/tuː hæv ə ˈtɛrəbl teɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). có gu chọn 1 cái gì đó tệ
vocab
to make an informed decision
/tuː meɪk ən ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒən/
(verb). đưa ra quyết định sáng suốt
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Shopping IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 I

him a really sensible and thoughtful person. That's why I often take him shopping when I want to have someone to talk to.

 

2 When I came to his house, he

drinking with his friends.

3 I wanted to have a look at the menu of the place but I found nothing when I

on the Internet.

 

4 I don't like to

because she talks about herself too much.

 

5 She

in fashion. That's why she needs my accompany whenever she goes shopping.

💡 Gợi ý

has a terrible taste

consider

have her company

was out

looked it up

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trốngc

01.

công việc nhà

02.

thú vị

03.

đầy ý nghĩa

04.

giá cả cạnh tranh

05.

một quyết định sáng suốt

Đón xem Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 ở trang Tổng hợp bài mẫu Speaking IELTS nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 Shopping, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18