Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Work and Study Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Work - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các vấn đề hay được thảo luận trong phần IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work là gì?

📚 Vocabulary

to work as [+ job position]
/tuː wɜːk æz ʤɒb pəˈzɪʃən/
(verb). làm việc trong vị trí nào đó
vocab
to hold a position
/tuː həʊld ə pəˈzɪʃən/
(verb). nắm giữ một vị trí nào đó
vocab
to look forward to something
/tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trông đợi đến một điều gì đó
vocab
to share an interest
/tuː ʃeər ən ˈɪntrɪst/
(verb). có chung sở thích
vocab
to be directly related to something
/tuː biː dɪˈrɛktli rɪˈleɪtɪd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). trực tiếp liên quan đến một thứ gì đó
vocab
to be out of touch with reality
/tuː biː aʊt ɒv tʌʧ wɪð riːˈælɪti/
(adj). xa vời với thực tại
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work and Study nhé!

Exercise 1:

1 The teacher

and put him in the music club.

 

2 When I lost the job, I told myself that new opportunities are

instead of holding negative thoughts.

 

3 The questions will be

the news, so make sure to catch up on news when you are preparing for the test.

 

4 One might find a piece of knowledge theoretical and

when they don't have the context to which they would apply it.

 

5 I'm more of a night owl than

.

 

6 It

to finish the dish because the recipe was very complicated.

💡 Gợi ý

directly related to

took me hours

awaiting me

out of touch with reality

realized his potential

an early bird

Exercise 2:

 

01.

lợi nhuận tiềm năng

02.

mang tính lý thuyết thuần túy

03.

thực tế

04.

năng suất

05.

vào guồng hoạt động/ vào tâm thế sẵn sàng làm việc gì đó

06.

dự án nhóm

07.

tính cách tương đồng

08.

các sở thích chung

09.

hài lòng với môi trường làm việc

Đừng quên theo dõi Bài Mẫu Chủ Đề Work and Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 nữa nhé!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work or Study, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!