Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/09/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu khách du lịch năm 1997.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng của các phân loại khách du lịch đến bảo tàng.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
A rise in the total number of visitors.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Adult museum-goers, special exhibition visitors (an upward trend) >< visitors below 15 (a drop).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
1997
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adult visitors: the largest (300,100);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Visitors aged under 15 (120,000);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • special exhibitions audience (only 28,000).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adult visitors peaked at 400,500 (2007); falling to 380,000 (2012)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Visitors aged under 15 fell at 82,300 (2012).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Special exhibition visitors: a slight increase (42,000) in the last year.

📝 Bài mẫu

The given bar chart illustrates

the attendance figures
for three distinct categories of visitors to a museum over a 15-year span, from 1997 to 2012.

Overall, it is clear that the museum enjoyed a rise in the total number of visitors in the four years examined, although it was always the most popular among adult visitors. Throughout the given period, adult museum-goers and special exhibition visitors

witnessed an upward trend
, whereas visitors below 15 were the only group with a drop in attendance.

In 1997, the museum welcomed 300,100 adult visitors, making them the largest visitor group. Visitors aged under 15 numbered 120,000, still

a substantial figure
, while special exhibitions attracted a
noticeably
smaller audience of only 28,000 visitors.

Thereafter, the number of adult visitors

peaked at
400,500 in 2007 before
falling to
380,000 in 2012. Attendance among those under 15 years old, however,
fell consistently
, ending at 82,300 in 2012. This was not the case for special exhibition visitors, as footfall among this group
saw a slight increase
to 42,000 in the last year.

(177 words)

📚 Vocabulary

the attendance figures
/ði əˈtɛndᵊns ˈfɪɡəz/
(noun). số lượng người tham dự
vocab
witnessed an upward trend
/ˈwɪtnəst ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). có một xu hướng đi lên
vocab
a substantial figure
/ə səbˈstænʃᵊl ˈfɪɡə/
(noun). một con số đáng kể
vocab
noticeably
/ˈnəʊtɪsəbli/
(adv). đáng chú ý
vocab
peaked at
/piːkt æt/
(verb). đạt đỉnh
vocab
falling to
/ˈfɔːlɪŋ tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
fell consistently
/fɛl kənˈsɪstᵊntli/
(verb). giảm liên tục
vocab
saw a slight increase
/sɔː ə slaɪt ˈɪnkriːs/
(verb). có một sự tăng nhẹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Số lượng người tham dự hội nghị thường niên đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, phản ánh sự quan tâm và tham gia ngày càng tăng.

-->

at the annual conference reached a record high this year, reflecting increased interest and participation.

 

2 Trong quý vừa qua, doanh số bán sản phẩm này có xu hướng tăng lên, cho thấy nhu cầu trên thị trường ngày càng tăng.

--> Over the past quarter, the sales of the product

, indicating growing demand in the market.

 

3 Công ty đã báo cáo một con số đáng kể về mặt lợi nhuận, cho thấy sức mạnh tài chính và sự ổn định của công ty.

--> The company reported

in terms of profits, showcasing its financial strength and stability.

 

4 Sau khi thực hiện chiến lược mới, tinh thần và năng suất của nhân viên được cải thiện đáng kể trong một thời gian ngắn.

--> After implementing the new strategy, employee morale and productivity

noticeably improved within a short period.

💡 Gợi ý

witnessed an upward trend

noticeably

The attendance figures

a substantial figure

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

đạt đỉnh

02.

giảm xuống

03.

giảm liên tục

04.

có một sự tăng nhẹ

Cùng học thêm từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 23/09/2023 ngay nhé!

_______________

Tổng hợp đề thi Writing Task 1 tháng 09/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản với "Although": SV, although SV

Ví dụ: The museum enjoyed a rise in the total number of visitors in the four years examined, although it was always the most popular among adult visitors.

2. Cấu trúc tương phản với "whereas": SV, whereas SV

Ví dụ: Adult museum-goers and special exhibition visitors witnessed an upward trend, whereas visitors below 15 were the only group with a drop in attendance.

3. Các cụm để đưa ra một giai đoạn thời gian

- a 15-year span;

- from 1997 to 2012;

- throughout the given period.

4. Cấu trúc "Data, comparison": Data, making it/them the largest + N

Ví dụ: The museum welcomed 300,100 adult visitors, making them the largest visitor group.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background