Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/08/2023 dạng Process: The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The development of cutting tools in the Stone Age - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích góc nhìn từ phía trước

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích góc nhìn từ phía sau và bên hông

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The tools witnessed a dramatic change
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Front view
Idea 1
Tool A
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Had rough edges and no clear shape
Idea 2
Tool B
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Had a symmetrical tear-like shape along with a pointy tip
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Back and side view
Idea 1
Size
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tool B was much larger than tool A
Idea 2
The edges
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tool B was sharper than tool A

📝 Bài mẫu

The presented pictures illustrate how cutting tools in the Stone Age evolved from 1.4 million years ago to 0.8 million years ago.

Overall, it can be concluded that in over 0.6 million years, the tools

witnessed a dramatic change
both in size and shape. In addition, these developments increased the effectiveness of the
cutting instruments
.

Regarding the front view, tool A

had rough edges
and no clear shape, whereas tool B
had a symmetrical tear-like shape
along with
a pointy tip
. This feature would give tool B an edge over tool A when it comes to cutting food or penetrating things.

In terms of the side view and back view, tool B proved to be significantly larger as compared to tool A, which would come in handy when cutting large products. With regard to the edges, tool A and tool B

showed a manifest difference
. While the former’s edges were
rugged and blunt
, the latter’s were significantly sharper, more refined, and
knife-like
.

(162 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây liệt kê các từ sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing ở trên.

Witnessed a dramatic change (in something)
/ˈwɪtnɪst ə drəˈmætɪk ʧeɪnʤ (ɪn ˈsʌmθɪŋ)/
(verb). Có sự thay đổi rõ rệt (về mặt nào đó)
Cutting instruments
/ˈkʌtɪŋ ˈɪnstrʊmənts/
(noun). Các dụng cụ dùng để cắt
vocab
To have rough edges
/tuː hæv rʌf ˈɛʤɪz/
(verb). Có các cạnh thô
vocab
A pointy tip
/ə ˈpɔɪnti tɪp/
(noun). Đầu nhọn
vocab
To have a symmetrical tear-like shape
/tuː hæv ə sɪˈmɛtrɪkəl teə-laɪk ʃeɪp/
(verb). Có hình dạng giọt nước mắt cân đối
vocab
To have an edge over something
/tuː hæv ən ɛʤ ˈəʊvə ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có lợi thế hơn cái gì đó
vocab
To show a manifest difference
/tuː ʃəʊ ə ˈmænɪfɛst ˈdɪfrəns/
(verb). Cho thấy sự khác biệt rõ rệt
Rugged and blunt
/ˈrʌgɪd ænd blʌnt/
(adj). Gồ ghề và cùn
vocab
Refined
/rɪˈfaɪnd/
(adj). Được hoàn thiện hơn
vocab
Knife-life
/naɪf-laɪf/
(adj). Trông giống con dao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

What does 'to have an edge over sb' mean?

To be the superior of sb

0% chọn

To have more advantages than sb

0% chọn

To have more money than sb

0% chọn

This knife has such a _____ tip that I almost hurt myself.

Which is the antonym for 'rugged'?

Which is the antonym for 'blunt'?

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Có sự thay đổi rõ rệt (về mặt nào đó)

=> To witness a

01.
change

 

Các dụng cụ dùng để cắt

=> Cutting

02.

 

Có các cạnh thô

=> To have

03.

 

Có hình dạng giọt nước mắt cân đối

=> To have a

04.
tear-like shape

 

Cho thấy sự khác biệt rõ rệt

=> To show a

05.
difference

 

Được hoàn thiện hơn

=> To be

06.

 

Một dụng cụ trông giống con dao

=> A

07.
tool

Ôn tập tiếp bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/08/2023 có bài tập vận dụng từ vựng trong bài mẫu.

Tổng hợp bài mẫu tháng 08/2023 Writing Task 1 band 8.0.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The diagram below shows the development of cutting tools in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background