Average hours spent per day in leisure and sports activities in the US, in 2015

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/08/2020 dạng Bar chart: The chart below shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest and oldest populations, in the US, in 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bar chart: The average hours spent per day in leisure and sports activities - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Ở bài này DOL chỉ đơn giản là đi theo thứ tự từ trái sang phải trong biểu đồ nên sẽ mô tả và so sánh số liệu của 4 hạng mục đầu tiên trước

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích số liệu của các hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Watching TV was the number-one choice among surveyed people regardless of age gap
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Both demographics showed an equal penchant for socializing and communicating
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details 1
Idea 1
Watching TV
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Old people spent an average of 4.5 hours per day compared to 2.4 hours for teenagers
Idea 2
Reading and relaxing/thinking
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Old people allotted 1.0 and 0.6 to such activities, respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Younger counterparts spent 0.2 and 0.1, respectively
Idea 3
Socializing and communicating
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both age brackets showed similar patterns
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Details 2
Idea 1
Playing computer games/computers used for leisure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1.1 hour was spent by teenagers, twice as high as the amount of time people aged 75 or above did
Idea 2
Sports
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 0.6 hours for youngsters compared to 0.2 hours per day for seniors

📝 Bài mẫu

The bar chart

highlights the difference
between
young and senior demographics
in terms of average hours allocated to
recreational and sports activities
in America in the year of 2015.

Looking at the graph from an overall perspective, it is readily apparent that watching TV was the

number-one choice
among
surveyed people
regardless of age gap. Also, both demographics showed an equal penchant for
socializing and communicating
.

Old people tend to spend more time on

less vigorous activities
than teenagers (15-19) as 4.5 hours per day were spent on watching TV as opposed to only 2.4 hours in turn. Whilst the older group allotted 1.0 and 0.6 to reading and relaxing/ thinking, the younger counterparts only spent a
negligible
0.2 and 0.1 on these activities respectively. Both age brackets
showed similar patterns
when it comes to socializing and communicating with 0.7-0.8 hours spent per day.

With regards to playing computer games/ computer use for leisure, 1.1 hour was spent by teenagers, twice as high as the amount of time people aged 75 or above did. The

discrepancy
was even more pronounced in terms of sports, exercise and recreation as the amount of time spent by younger demographics was triple that of the elderly, 0.6 hours compared to 0.2 hours per day.

(211 words)

📚 Vocabulary

Highlights the difference
/ˈhaɪˌlaɪts ðə ˈdɪfərəns/
(verb). Chỉ ra sự khác biệt
vocab
Young and senior demographics
/jʌŋ ænd ˈsinjər ˌdɛməˈgræfɪks/
(noun). Nhóm người trẻ và lớn tuổi
vocab
Allocate ... to ...
/ˈæləˌkeɪt ... tu .../
(verb). Dùng ... (thời gian/tiền/sức) cho ...
vocab
Recreational and sport activities
/ˌrɛkriˈeɪʃənəl ænd spɔrt ækˈtɪvətiz/
(noun). Hoạt động thể thao và giải trí
vocab
Number-one choice
/ˈnʌmbər-wʌn ʧɔɪs/
(noun). Lựa chọn số một
vocab
Surveyed people
/sərˈveɪd ˈpipəl/
(noun). Những người được khảo sát
Show/have a penchant for something
/ʃoʊ/hæv ə ˈpɛnʧənt fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Thích cái gì đó
vocab
Socializing and communicating
/ˈsoʊʃəˌlaɪzɪŋ ænd kəmˈjunəˌkeɪtɪŋ/
(noun). Xã hội hóa và giao tiếp
vocab
Less vigorous activities
/lɛs ˈvɪgərəs ækˈtɪvətiz/
(noun). Những hoạt động nhẹ nhàng hơn
vocab
Allot ... to ...
/əˈlɑt ... tu .../
(verb). Dùng ... (thời gian/tiền/sức) cho ...
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
Show similar patterns
/ʃoʊ ˈsɪmələr ˈpætərnz/
(verb). Có xu hướng tương tự
vocab
Discrepancy
/dɪˈskrɛpənsi/
(noun). Sự khác biệt/chênh lệch
vocab
To be triple something
/tu bi ˈtrɪpəl ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Gấp 3 lần cái gì
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng ở phía trên)

 

Nhóm người trẻ và lớn tuổi

=> Young and senior

01.

 

Hoạt động thể thao và giải trí

=>

02.
and sport activities

 

Lựa chọn số một

=>

03.
choice

 

Những người được khảo sát

=>

04.
people

 

Xã hội hóa và giao tiếp

=>

05.
and communicating

 

Những hoạt động nhẹ nhàng hơn

=> Less

06.
activities

Exercise 2:

1 Bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

=> You'd better

more time to your study.

 

2 Cô ấy đã cho thấy sự yêu thích của mình đối với âm nhạc từ nhỏ.

=> She

music at an early age.

 

3 Sự tăng lên là không đáng kể.

=> The increase was rather

.

 

4 Số liệu của Singapore cho thấy một xu hướng tương tự.

=> The figure for Singapore

.

 

5 Sự khác biệt giữa những con số đã làm các nhà khoa học ngạc nhiên.

=> The

amazed the scientists.

 

6 Bạn mua nó với giá gấp 3 lần giá tôi mua.

=> The price at which you bought it

what I paid for.

💡 Gợi ý

negligible

showed a similar pattern

discrepancy in the figures

allocate/allot

showed her penchant for

was triple

Những đề thi Viết hay tháng 08/2020.

Tất cả những bài viết mẫu Writing IELTS chất lượng đều được tổng hợp đầy đủ trên Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below shows the average hours spent per day in leisure and sports activities, by youngest and oldest populations, in the US, in 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background