Percentage of water used in six areas of the world

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 28/05/2020: The charts below show the percentage of water used for different purposes in six areas of the world.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/08/2020 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu ở North America và Europe

 • Body 2: Mô tả số liệu ở các vùng còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
the majority of water is used for industrial purposes in Europe and North America
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the remaining areas exploit this resource for agriculture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
North America and Europe
Idea 1
Share similar patterns of water consumption
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of water used in agriculture is 39% and 32%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
These regions allocated only small amounts of water for domestic use
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Other areas
Idea 1
The highest proportion of water goes to agriculture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
South America, there is nearly one-fifth of water used for domestic purposes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Most aforementioned regions have the least water consumption in industry
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts illustrate

the proportion of water
which has various uses (industrial, agricultural and domestic) in 6 regions in the world.

Overall, it can be seen that the majority of water is used for industrial purposes in Europe and North America, while

the remaining areas
exploit
this resource for agriculture.

It can be seen that North America and Europe

share similar patterns of water consumption
. Specifically, roughly half of water is used in the industry sector. While the percentage of water used in agriculture is 39% and 32% in North America and Europe,
respectively
; these regions
allocated
only small amounts of water for domestic use (13% and 15%).

Regarding other areas, the highest proportion of water goes to agriculture, with Central Asia

taking the leading position
of 88%. In South America, there is nearly
one-fifth
of water used for domestic purposes, whereas this figure in the other 3 regions is less than 10%. Finally, most aforementioned regions have the least water consumption in industry, with the exception of South East Asia which used 12% of water for industrial purposes.

(181 words)

📚 Vocabulary

the proportion of water
/ðə prəˈpɔːʃən ɒv ˈwɔːtə/
(noun). tỷ lệ nước
vocab
the remaining areas
/ðə rɪˈmeɪnɪŋ ˈeərɪəz/
(noun). các khu vực còn lại
vocab
to exploit
/tuː ˈɛksplɔɪt/
(verb). khai thác
vocab
to share similar patterns
/tuː ʃeə ˈsɪmɪlə ˈpætənz/
(verb). có các đặc điểm chung
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). lần lượt là
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
to take the leading position
/tuː teɪk ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(verb). lên vị trí dẫn đầu
vocab
one-fifth
/wʌn-fɪfθ/
(noun). một phần năm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Trong hỗn hợp sữa và nước, tỷ lệ nước theo trọng lượng là 70%.

=> In a mixture of milk and water,

by weight was 70%.

 

2 Các khu vực còn lại, bao gồm cả thủ đô Mogadishu, được chia thành các lãnh thổ nhỏ hơn do các thủ lĩnh phe cạnh tranh cai trị.

=> The

, including the capital Mogadishu, were divided into smaller territories ruled by competing faction leaders.

 

3 Thế giới đang kêu gọi thiết lập luật môi trường quốc tế nhằm mục đích khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

=> There is a call for international environmental law which aims at

natural resources in a sustainable manner.

 

4 Nước Anh nhận được phần lớn nhất của chiến lợi phẩm thuộc địa và thương mại và chiếm vị trí hàng đầu trong thương mại thế giới.

=> Britain received the largest portion of colonial and commercial spoils and

in world trade.

💡 Gợi ý

took the leading position

the proportion of water

exploiting

remaining areas

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Một phần năm

02.

Phân bổ

03.

Lần lượt là

04.

Có các đặc điểm chung

Đề thi Task 1 và bài mẫu tham khảo của tháng 08/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample The charts below show the percentage of water used for different purposes in six areas of the world. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background