The average weekly salaries of men and of women working

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/08/2020 dạng Table: The table below shows the average weekly salaries of men and of women working in different occupations. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Table: The average weekly salaries of men and of women - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng. Ở bài này DOL sẽ đi theo hướng như sau

  • Body 1: Mô tả những nghề nghiệp có nhiều sự chênh lệch ở mức lương giữa 2 giới tính

  • Body 2: Mô tả nghề nghiệp có ít sự chênh lệch ở mức lương giữa 2 giới tính

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There is a wide discrepancy among men and women working in the same position regardless of occupations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The gap is less pronounced when it comes to professional jobs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Occupations witnessed a wide discrepancy
Idea 1
Technicians
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Men are offered 1400 dollars weekly compared to 900 dollars for women
Idea 2
Service workers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Males earn $350 more than females do
Idea 3
Male administrative/clerical workers and manual workers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Males - 1350 and 1100 dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Females - 1000 and 850 dollars
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Occupation witnessed a minor discrepancy
Idea 1
Professionals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Men's weekly earnings were still 100 dollars higher

📝 Bài mẫu

The table

illustrates
the data on the difference of
average weekly salaries
among
male and female workers
in
various professions
in 2015.

Overall, what stands out from the table is that there is

a wide discrepancy
among men and women working in the same position
regardless of occupations
. However, the gap is
less pronounced
when it comes to
professionals
.

Despite working in the same positions, male workers were always paid 100 to 500 dollars higher than their female counterparts. The most apparent discrepancy can be seen in

technician
positions where men were offered 1400 dollars weekly compared to 900 dollars for women. The same picture can be seen in
service workers
with males earning 1300 dollars per week, 350 dollars higher than females. Similarly, male
administrative/clerical workers
and
manual laborers
received 1350 and 1100 dollars as weekly salary, whereas female
counterparts
were only paid 1000 and 850 dollars.

Albeit less significantly different,

weekly earnings
of men in professional employment were still 100 dollar higher than the figure for women.

(169 words)

📚 Vocabulary

List các từ vựng trong bài viết mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

Illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Average weekly salaries
/ˈævərɪʤ ˈwikli ˈsæləriz/
(noun). Lương trung bình hàng tuần
vocab
Various professions
/ˈvɛriəs prəˈfɛʃənz/
(noun). Các ngành nghề khác nhau
vocab
To stand out from something
/tu stænd aʊt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Nổi bật
vocab
A wide discrepancy
/ə waɪd dɪˈskrɛpənsi/
(noun). Sự khác biệt to lớn
vocab
Regardless of occupations
/rəˈgɑrdləs ʌv ˌɑkjəˈpeɪʃənz/
(adv). Không kể đến ngành nghề
To be less pronounced
/tu bi lɛs prəˈnaʊnst/
(adj). Ít rõ rệt hơn
Technicians
/tɛkˈnɪʃənz/
(noun). Kỹ thuật viên
vocab
Service workers
/ˈsɜrvəs ˈwɜrkərz/
(noun). Những người làm dịch vụ
vocab
Professionals
/prəˈfɛʃənəlz/
(noun). Các chuyên gia
vocab
Administrative/clerical workers
/ədˈmɪnəˌstreɪtɪv/ˈklɛrəkəl ˈwɜrkərz/
(noun). Những người làm việc hành chính/văn phòng
vocab
Manual laborers
/ˈmænjuəl ˈleɪbərərz/
(noun). Những người lao động tay chân
vocab
Counterparts
/ˈkaʊntərˌpɑrts/
(noun). Đối tượng được so sánh
Weekly earnings
/ˈwikli ˈɜrnɪŋz/
(noun). Thu nhập hàng tuần (luôn có 's')
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Các ngành nghề khác nhau

=> Various

01.

 

Thu nhập hàng tuần

=> Weekly

02.

 

Những người lao động tay chân

=>

03.
laborers

 

Những người làm việc hành chính/văn phòng

=>

04.
/
05.
workers

 

Các chuyên gia

=>

06.

 

Những người làm dịch vụ

=>

07.
workers

 

Kỹ thuật viên

=>

08.

 

Lương trung bình hàng tuần

=>

09.
weekly salaries

Exercise 2:

1 Màn trình diễn của anh ấy nổi bật so với những người khác.

=> His performance

.

 

2 sự khác biệt lớn trong số lượng nhân công nam và nữ ở công ty này.

=> There's

in the number of male and female workers in this company.

 

3 Điều nổi bật của bảng này là dù là ở ngành nghề nào thì cũng có sự khác biệt to lớn giữa nam và nữ làm việc ở cùng vị trí.

=> What stands out from the table is that there is a wide discrepancy among men and women working in the same position

.

 

4 Sự khác biệt trở nên ít rõ rệt hơn qua thời gian.

=> The difference

over the years.

💡 Gợi ý

a wide discrepancy

became less pronounced

stood out from others

regardless of occupations

Sưu tập đề thi thật Wriring Task 1 tháng 08/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows the average weekly salaries of men and of women working in different occupations." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background