Table shows the number of visitors in the UK and their average spending

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/08/2020 dạng Table: The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Table shows the number of visitors in the UK and their average spending - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở đoạn này, DOL sẽ mô tả những hạng mục có số liệu tăng lên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả những hạng mục có số liệu giảm xuống

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The figures for all surveyed categories saw a rise with the exception of average nights per visit
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The amount of average spending per visit grew continuously
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Increased categories
Idea 1
Number of visitors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started off at 24.715 million --> Climbed to 32.778 million in 2007 --> Fell slightly to 31.888 million
Idea 2
Overall spending
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Increased rapidly from 11.855 in 2003 to 16.323 billion pounds in 2008 with just a slight dip to 15.960 billion pounds in 2007
Idea 3
Spending per visit
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Each person spent 476 pounds per visit in the UK in 2003 --> Kept increasing --> Hit its peak of 511 in 2008
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Decreased category
Idea 1
Average nights per visit
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started from 8.2 --> Rose slightly to 8.4 in 2006 --> Fell dramatically to 7.7 nights in 2007 --> Remained the same for the next year

📝 Bài mẫu

The table

depicts
the data on how many people visited the UK, how much they spent on average and how long they spent per visit from 2003 to 2008.

As is shown in the table, the

figures
for all
surveyed categories
saw a rise
with the exception of average nights per visit. Another interesting point is that the amount of average spending per visit
grew continuously
without any
pullback
over the period. 

Regarding the number of visitors, it started off at 24.715 million in 2003, and experienced

an uninterrupted climb
to 32.778 million in 2007 before falling slightly to 31.888 million at the end of the period. The same picture is evident in the
overall spending
of people visiting the UK as this figure
increased rapidly
from 11.855 in 2003 to 16.323 billion pounds in 2008 with just
a slight dip
to 15.960 billion pounds in 2007. Each person spent an average of 476 pounds per visit in the UK in 2003, and this amount kept rising over the period, reaching its peak of 511 pounds in 2008.

On the other hand, tourists in the UK stayed 8.2 nights per visit on average in 2003. This figure thereafter

witnessed a slow upward trend
of 0.2 to hit a high of 8.4 nights in 2006 before falling dramatically to 7.7 nights in 2007 and
remained the same
for the next year.

(230 words)

📚 Vocabulary

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Surveyed category
/sərˈveɪd ˈkætəˌgɔri/
(noun). Hạng mục được khảo sát
See a rise
/si ə raɪz/
(verb). Tăng lên
vocab
Grow continuously
/groʊ kənˈtɪnjuəsli/
(verb). Tăng liên tục
vocab
Pullback
/ˈpʊlˌbæk/
(noun). Sự thụt lùi lại
vocab
An uninterrupted climb
/ən ˌʌnɪntəˈrʌptɪd klaɪm/
(noun). Tăng không ngừng
vocab
Fall slightly
/ˈfɑlɪŋ ˈslaɪtli/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
Overall spending
/ˈoʊvəˌrɔl ˈspɛndɪŋ/
(noun). Tổng chi tiêu
vocab
Increase rapidly
/ˈɪnˌkris ˈræpədli/
(verb). Tăng nhanh
vocab
A slight dip
/wɪð ə slaɪt dɪp/
(noun). Sự sụt giảm nhẹ
vocab
Reach its peak of 511 pounds
/riʧ ɪts pik ʌv 511 paʊndz/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở 511 bảng Anh
vocab
Witness a slow upward trend
/ˈwɪtnəst ə sloʊ ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). Có xu hướng tăng chậm
vocab
Fall dramatically
/fɔl drəˈmætɪkli/
(verb). Giảm mạnh
vocab
Remain the same
/rɪˈmeɪn ðə seɪm/
(verb). GIữ nguyên, không thay đổi

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào

 

Sự thụt lùi lại

=>

01.

 

Tăng nhanh

=> Increase

02.

 

Sự sụt giảm nhẹ

=> A slight

03.

 

Chạm mốc cao nhất ở 511 bảng Anh

=> Reach its

04.
of 511 pounds

 

Có xu hướng tăng chậm

=> Witness a slow

05.

 

GIữ nguyên, không thay đổi

=>

06.
the same

Exercise 2:

QUIZ 1/3

Which is the synonym for 'depict'?

describe

0% chọn

destroy

0% chọn

decompose

0% chọn

Which of these phrases has the closest meaning to 'grow continuously'?

Which is the antonym for 'dramatically'?

Đề thi hay nhất tháng 08/2020.

Đừng quên theo dõi các bài mẫu Writing IELTS khác trên Dol.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The table below shows the number of visitors in the UK and their average spending from 2003 to 2008." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background