Average levels of participation in education in Singapore

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2019 dạng Mixed: The charts show average levels of participation in education and the highest education level of adults from 2000 to 2010 in Singapore. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/02/2019 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ nói về các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của biểu đồ cột

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của biểu đồ tròn

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
People had a tendency to spend more time at school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There was an increasing discrepancy among females and males over the years
Idea 2
More and more people in this country acquired higher qualifications
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Bar chart
Idea 1
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Singaporean men spent around 9 years at school, compared to 8 years for women
Idea 2
Over a 10-year period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Figure for male adults rose steadily, hitting a peak of almost 12 years.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Figure for women remained the same for the first 3 years -> Improved slightly to less than 9 years.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Pie charts
Idea 1
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nearly one-third of the country’s adults only obtained a high school degree
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One out of four adults in this country acquired a secondary school or primary school degree
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Only 8.3% and 7.5% had a university or a master degree.
Idea 2
10 years later
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More than 60% of Singaporean gained higher education
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for highschool, secondary and primary education declined to 19.6%, 15.2% and a negligible 2.1%, respectively.

📝 Bài mẫu

The bar chart gives information on the average schooling years, whereas the pie charts

detail
various educational levels
of Singaporean adults between 2000 and 2010.

Overall, people had a tendency to spend more time at school, and that there was

an increasing discrepancy among females and males
over the years. Also, more and more people in this country
acquired higher qualifications
over the surveyed period. 

Regarding the bar chart
, in 2000, Singaporean men spent around 9 years at school, slightly more than the figure for women, at only 8 years.
Over a 10-year period
, there was a steady rise in the number of schooling years in male adults,
reaching a peak of almost 12 years
. Meanwhile, the figure for women remained relatively the same for the first 3 years before
showing a bit of an improvement
, finishing at less than 9 years at the end of period. 

As for the pie charts, in 2000, nearly one-third of the country’s adults only

obtained high school degree
,
ranking first
in the list of most common qualifications. Also, one out of four adults in this country acquired a secondary school or primary school degree. Meanwhile, only 8.3% and 7.5 of researched people in 2000 were recognized with a university or master degree. However, 10 years later, more than 60% of Singaporeans gained higher education. This resulted in the
corresponding decline
in the rate of people who only obtained high school, secondary and primary education, at 19.6%, 15.2% and a
negligible
2.1% respectively.

(251 words)

📚 Vocabulary

Học thêm các từ vựng bổ ích trong bài IELTS Writing Task 1 Sample vừa rồi nhé.

Detail
/ˈdiːteɪl/
(verb). Trình bày chi tiết
vocab
Various educational levels
/ˈveərɪəs ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˈlɛvlz/
(noun). Cấp độ giáo dục khác nhau
Have a tendency to do something
/hæv ə ˈtɛndənsi tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có xu hướng làm gì đó
An increasing discrepancy among females and males
/ən ɪnˈkriːsɪŋ dɪsˈkrɛpənsi əˈmʌŋ ˈfiːmeɪlz ænd meɪlz/
(noun). Sự khác biệt ngày càng lớn giữa nam và nữ
vocab
Acquire higher qualifications
/əˈkwaɪə ˈhaɪə ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz/
(verb). Đạt được các chứng chỉ cao hơn
vocab
Regarding the bar chart
/rɪˈgɑːdɪŋ ðə bɑː ʧɑːt/
(adv). Về biểu đồ cột
Over a 10-year period
/ˈəʊvər eɪ 10-jɪə ˈpɪərɪəd/
(preposition). Trong khoảng thời gian 10 năm
A steady rise
/ə ˈstɛdi raɪz/
(noun). Sự gia tăng đều đặn
vocab
Reach a peak of almost 12 years
/riːʧ ə piːk ɒv ˈɔːlməʊst 12 jɪəz/
(verb). Chạm mốc cao nhất ở mức 12 năm
vocab
Obtain high school degree
/əbˈteɪn haɪ skuːl dɪˈgriː/
(verb). Có bằng cấp 3
vocab
Rank first
/ræŋk fɜːst/
(verb). Đứng đầu
vocab
A corresponding decline
/ə ˌkɒrɪsˈpɒndɪŋ dɪˈklaɪn/
(noun). Một đợt giảm tương ứng
vocab
Negligible
/ˈnɛglɪʤəbl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym of 'negligible'?

significant

0% chọn

trivial

0% chọn

marked

0% chọn

'To see a steady rise' means ______

To got to the highest level

=> To reach a ______

Which is the synonym of 'Regarding'?

Which is the synonym of 'Detail'?

Exercise 2:

1 Các thành viên trong câu lạc bộ này thuộc các cấp độ giáo dục khác nhau.

=> Members of this club are of

 

2 Thanh thiếu niên thường có xu hướng nổi loạn.

=> Teenagers

.

 

3 Khi mà số liệu của Nhật tăng mạnh, số liệu của Thailand theo đó mà giảm 10%.

=> As the figure for Japan increased significantly, the figure for Thailand

of 10%.

 

4 Yêu cầu tối thiểu cho công việc này là ứng viên phải ít nhất có bằng cấp 3.

=> The minimum requirement for this job is the candidates having

.

 

5 Ngày càng nhiều người ở nước này có các bằng cấp cao hơn qua trong giải đoạn được khảo sát.

=> More and more people in this country

over the surveyed period.

 

Không nên có sự khác biệt quá rõ ràng như vậy giữa phụ nữ và đàn ông.

=> There shouldn't be such a

.

💡 Gợi ý

saw a corresponding decline

various educational levels

noticeable discrepancy between females and males

have the tendency to rebel

acquired higher qualifications

obtained a high school degree

Chọn lọc đề thật tháng 02/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The charts show average levels of participation in education and the highest education level of adults from 2000 to 2010 in Singapore." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background