The production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/02/2019 dạng Line graph: The graph below shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The production levels of main fuels in a European country - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 3 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu. Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự từ cao xuống thấp

  • Body 1: Petroleum

  • Body 2: Coal production

  • Body 3: Natural gas

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Petroleum and coal followed an erratic pattern
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Natural gas stayed at the same production level for most of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Petroleum always headed the list of production levels
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Petroleum
Idea 1
Being the highest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nearly 100 tonnes --> Outstripped the production of coal (80 tonnes) and natural gas (40 tonnes)
Idea 2
Followed an erratic trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Grew sharply by 30 tonnes --> Remained at the same level for 5 years --> A pullback to around 95 tonnes in 1989 --> Underwent a noticeable recovery 120 tonnes albeit slight flucations.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Coal production
Idea 1
Followed an erratic trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Plateaued until 1984 --> Decline to 50 tonnes in 1985 --> Jumped back to above 70 tonnes in 1987 --> Hit a low of less than 40 tonnes at the end of the period
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Natural gas
Idea 1
Remained stable for most of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Staying stable until 1940 --> Surged to 85 tonnes

📝 Bài mẫu

The line graph

details
the
production of three different fossil fuels
in an unspecified country between 1981 and 2000. 

Looking at the graph from an overall perspective
, it is clear that the production of petroleum and coal
followed an erratic pattern
, whereas natural gas
stayed at the same production leve
l for most of the period. Among three types of fuels researched, petroleum always headed the list of production levels.

In 1981, nearly 100 tonnes of petroleum was produced, outstripping the production of coal (80 tonnes) and natural gas (40 tonnes). In 1983, the figure for petroleum grew sharply by 30 tonnes and remained at the same level for 5 years before

a pullback to around 95 tonnes
in 1989. It thereafter underwent a noticeable recovery, albeit slight fluctuations, to reach 120 tonnes in 2000.

At the same time, coal production

plateaued
until 1984, which was followed by
a precipitous decline to 50 tonnes
in 1985. Having jumped back to above 70 tonnes in 1987, the amount of coal produced still steadily dropped,
hitting a low of less than 40 tonnes
at the end of the period.

Despite staying relatively stable at 40 tonnes until 1994, the figure for natural gas

surged to 85 tonnes
in 2000.

(206 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày chi tiết
Production of three different fossil fuels
/prəˈdʌkʃən ʌv θri ˈdɪfərənt ˈfɑsəl ˈfjuəlz/
(noun). Sản lượng của 3 loại nhiên liệu hoá thạch khác nhau
vocab
Follow an erratic pattern
/ˈfɑloʊ ən ɪˈrætɪk ˈpætərn/
(verb). Đi theo xu hướng thất thường
vocab
Stay at the same production level
/steɪ æt ðə seɪm prəˈdʌkʃən ˈlɛvəl/
(verb). Duy trì mức sản lượng
Head the list
/hɛd ðə lɪst/
(verb). Đứng đầu danh sách
vocab
Outstrip something
/aʊtˈstrɪp ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt qua cái gì đó
vocab
Grow sharply by 30 tonnes
/groʊ ˈʃɑrpli baɪ 30 tʌnz/
(verb). Tăng mạnh 30 tấn
vocab
Remain at the same level for 5 years
/rɪˈmeɪn æt ðə seɪm ˈlɛvəl fɔr 5 jɪrz/
(verb). Vẫn ở mức tương tự trong 5 năm
vocab
A pullback to around 95 tonnes
/ə ˈpʊlˌbæk tu əˈraʊnd 95 tʌnz/
(noun). Thụt lùi lại khoảng 95 tấn
vocab
Undergo a noticeable recovery
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈnoʊtəsəbəl rɪˈkʌvri/
(verb). Đã trải qua một sự phục hồi đáng kể
vocab
Plateau
/plæˈtoʊ/
(verb). Giữ nguyên/không biến động nhiều
A precipitous decline to 50 tonnes
/ə prɪˈsɪpɪtəs dɪˈklaɪn tu 50 tʌnz/
(noun). Sự sụt giảm nhanh chóng xuống còn 50 tấn
vocab
Hit a low of less than 40 tonnes
/hɪt ə loʊ ʌv lɛs ðæn 40 tʌnz/
(verb). Chạm mức thấp hơn 40 tấn
Surge to 85 tonnes
/sɜrʤ tu 85 tʌnz/
(verb). Tăng mạnh lên 85 tấn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 To

is to remain at the same level over a period of time

 

2 'A

' is synonymous to 'a dramatic drop'

 

3 To

is to increase greatly or quickly

 

4 A

B when A has grown to become higher/greater than B.

 

5 A

refers to a situation where an increase is immediately followed by a decrease.

 

6 To follow an

pattern is to follow no fixed trend and have the tendency to fluctuate.

 

7 A figure

the list when it's the greatest compared to others.

 

8 To undergo a

is to rise again after declines.

💡 Gợi ý

precipitous decline

erratic

recovery

plateau

outstrips

surge

pullback

head

Exercise 2:

Biểu đồ đường trình bày chi tiết sản lượng 3 loại nhiên liệu hoá thạch khác nhau ở một quốc gia không xác định.

=> The line graph details the

in an unspecified country.

 

Khí ga tự nhiên duy trì mức sản lượng trong phần lớn giai đoạn.

=> Natural gas

for most of the period.

 

Số học sinh không đăng ký học thêm đạt mức thấp nhất mọi thời đại.

=> The number of students that don't sign up for extra classes

.

 

Vào năm 1983, số liệu của petroleum tăng mạnh mẽ 30 tấn.

=> In 1983, the figure for petroleum

by 30 tonnes.

💡 Gợi ý

hit an all-time low

stayed at the same production level

production of three different fossil fuels

grew sharply

Đừng bỏ qua các dạng đề hay tháng 02/2019.

Luyện tập thêm với các bài viết Writing IELTS Task 1 mẫu tại chuyên mục IELTS Writing Samples của DOL.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph below shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley25

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background