Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: Survey conducted by a university library - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: Survey conducted by a university library - IELTS Writing

📝 Bài mẫu

Chi tiết bài mẫu IETS Writing cho đề bài này như thế nào? Xem ngay sau đây.

The pie charts

highlight the outcome
of
a survey asking the reception of
full and part-time students
with regards to
its IT services.

Overall, it can be seen that

a larger proportion of
full-time
students were happier with the university’s IT support compared to that of
part-time
students.

The chart for full-time students shows that

more than half of respondents
were “very happy” with the IT support, and around a third were “quite happy”; only a small percentage of 15% were not at all happy. More than half of part-time students were also quite happy or “very happy” with the IT services
at a combined 55%
. Nonetheless, those who are not at all happy with the IT services
constitute the largest proportion of
part-time students at 45 percent,
compared to
35 percent who were “quite happy” or 20 percent who were “very happy”.

(149 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi list từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart phía trên.

Highlight the outcome
/ˈhaɪˌlaɪt ði ˈaʊtˌkʌm/
(verb). Làm nổi bật kết quả
vocab
A survey asking the reception of
/ə ˈsɜrˌveɪ ˈæskɪŋ ðə rɪˈsɛpʃən ʌv/
(noun). Một cuộc khảo sát yêu cầu tiếp nhận
Fulltime
/ˈfʊlˌtaɪm/
(adj). Toàn thời gian
Parttime
/ˈpɑrtˌtaɪm/
(adj). Bán thời gian
With regards to
/wɪð rɪˈgɑrdz tu/
(adv). Liên quan đến
A larger proportion of
/ə ˈlɑrʤər prəˈpɔrʃən ʌv/
(noun). Một tỷ lệ lớn hơn của
vocab
More than half of respondents
/mɔr ðæn hæf ʌv rɪˈspɑndənts/
(noun). Hơn một nửa số người được hỏi
At a combined 55%
/æt ə kəmˈbaɪnd 55%/
(adj). Tại 55% kết hợp
Constitute the largest proportion of
/ˈkɑnstəˌtut ðə ˈlɑrʤəst prəˈpɔrʃən ʌv/
(verb). Cấu thành tỷ lệ lớn nhất
Compared to
/kəmˈpɛrd tu/
(verb). So với
vocab

💡 Lời kết

Trên đây là bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services. Dol hy vọng qua bài viết này các bạn đã sẽ hiểu thêm cách triển khai bài viết khi gặp dạng đề tương tự.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!