Survey conducted by a university on the opinions of students about its services

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: Survey conducted by a university library - IELTS Writing

📝 Bài mẫu

Chi tiết bài mẫu IETS Writing cho đề bài này như thế nào? Xem ngay sau đây.

The pie charts

highlight the outcome
of
a survey asking the reception of
full and part-time students
with regards to
its IT services.

Overall, it can be seen that

a larger proportion of
full-time
students were happier with the university’s IT support compared to that of
part-time
students.

The chart for full-time students shows that

more than half of respondents
were “very happy” with the IT support, and around a third were “quite happy”; only a small percentage of 15% were not at all happy. More than half of part-time students were also quite happy or “very happy” with the IT services
at a combined 55%
. Nonetheless, those who are not at all happy with the IT services
constitute the largest proportion of
part-time students at 45 percent,
compared to
35 percent who were “quite happy” or 20 percent who were “very happy”.

(149 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi list từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart phía trên.

Highlight the outcome
/ˈhaɪˌlaɪt ði ˈaʊtˌkʌm/
(verb). Làm nổi bật kết quả
vocab
A survey asking the reception of
/ə ˈsɜrˌveɪ ˈæskɪŋ ðə rɪˈsɛpʃən ʌv/
(noun). Một cuộc khảo sát yêu cầu tiếp nhận
Fulltime
/ˈfʊlˌtaɪm/
(adj). Toàn thời gian
Parttime
/ˈpɑrtˌtaɪm/
(adj). Bán thời gian
With regards to
/wɪð rɪˈgɑrdz tu/
(adv). Liên quan đến
A larger proportion of
/ə ˈlɑrʤər prəˈpɔrʃən ʌv/
(noun). Một tỷ lệ lớn hơn của
vocab
More than half of respondents
/mɔr ðæn hæf ʌv rɪˈspɑndənts/
(noun). Hơn một nửa số người được hỏi
At a combined 55%
/æt ə kəmˈbaɪnd 55%/
(adj). Tại 55% kết hợp
Constitute the largest proportion of
/ˈkɑnstəˌtut ðə ˈlɑrʤəst prəˈpɔrʃən ʌv/
(verb). Cấu thành tỷ lệ lớn nhất
Compared to
/kəmˈpɛrd tu/
(verb). So với
vocab

✨ Bài tập Exercise

💡 Lời kết

Trên đây là bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/02/2018: The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services. Dol hy vọng qua bài viết này các bạn đã sẽ hiểu thêm cách triển khai bài viết khi gặp dạng đề tương tự.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background