Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Xu hướng chung: khách tham quan đặt câu hỏi nhiều nhất bằng hình thức trực tiếp và qua điện thoại.

 • Đặc điểm nổi bật: số lượng câu hỏi được hỏi trực tiếp thay đổi nhiều nhất.

Body 1: DOL mô tả số lượng của mỗi "hình thức đặt câu hỏi" từ tháng 1 đến 4.

Body 2: DOL mô tả số lượng của mỗi "hình thức đặt câu hỏi" từ tháng 3 đến 6.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In January 2011
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Telephone: 900 inquiries.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Letter or email: under 800 inquiries.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In-person inquiries: least popular, over 400 queries.
Idea 2
From February to April
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Telephone: remained the most popular (around 1000 inquiries).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Inquiries made in person: increased (800 emails).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
From March to June
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In-person inquiries: peaking at 1,900 in June.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Telephone inquiries: 1,600 in June.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In contrast, emails or letters: dropped to under 400.

📝 Bài mẫu

The given line chart represents data on the number of

inquiries
made to a Tourist Information Office in a particular city during the first six months of 2011 via three different methods of communication.

Overall, it can be observed that visitors to the city made the most inquiries in person and via telephone, while letters or emails became a less popular choice.

Notably
, the number of inquiries made in person experienced the most
significant change
among the communication methods.

In January 2011, the Tourist Information Office received around 900 telephone inquiries, while just under 800 were sent by letter or email.

In-person inquiries
were the least popular, with just over 400 queries. From February to April, the telephone remained the most popular method of communication, with around 1000 inquiries per month. However, the number of inquiries made in person
increased considerably
to reach 800 emails,
exceeding
the figure
for email and postal inquiries.

From March to June, in-person inquiries increased significantly,

peaking at
1,900 in June after a rise of more than 1,000 in just four months.
During the same period
, a considerable increase was
recorded
in telephone inquiries, with a figure of 1,600 in June. In contrast, fewer people sent emails or letters to make inquiries, and the number
dropped to
under 400, the lowest point of the given period.

(223 words)

📚 Vocabulary

inquiry
/ɪnˈkwaɪəri/
(verb). thắc mắc
vocab
notably
/ˈnəʊtəbli/
(adv). đáng chú ý
vocab
significant change
/sɪɡˈnɪfɪkənt ʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi đáng kể
vocab
in-person inquiry
/ɪn-ˈpɜːsᵊn ɪnˈkwaɪəriz/
(noun). trực tiếp đặt câu hỏi
vocab
increase considerably
/ɪnˈkriːs kənˈsɪdərəbᵊli/
(verb). tăng đáng kể
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
the figure
/ðə ˈfɪɡə/
(noun). số liệu
vocab
peak at
/ˈpiːkɪŋ æt/
(verb). đạt đỉnh tại
vocab
during the same period
/ˈdjʊərɪŋ ðə seɪm ˈpɪərɪəd/
(preposition). trong cùng giai đoạn
vocab
record
/rɪˈkɔːd/
(verb). ghi lại
vocab
drop to
/drɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Khách hàng đã thắc mắc về sự sẵn có của sản phẩm.

--> The customer made an

about the availability of the product.

 

2 Đáng chú ý, nhân viên mới có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng một cách nhanh chóng.

-->

, the new employee was able to build strong relationships with clients quickly.

 

3 Giám đốc điều hành mới đã mang lại một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược của công ty.

--> The new CEO brought about

in the company's strategy.

 

4 Sinh viên này đã đến trường đại học để đặt câu hỏi trực tiếp về quy trình tuyển sinh.

--> The student went to the university to make

about the enrollment process.

 

5 Lợi nhuận của công ty tăng đáng kể sau khi ra mắt sản phẩm mới.

--> The company's profits

after the new product launch.

💡 Gợi ý

an in-person inquiry

increased considerably

Notably

inquiry

a significant change

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

vượt quá

02.

số liệu

03.

đạt đỉnh tại

04.

trong cùng giai đoạn

05.

ghi lại

06.

giảm xuống

Học từ vựng

để củng cố band điểm nhé!

Tổng hợp đề bài chi tiết Writing Task 1 tháng 02/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp hay nhé!

1. Cấu trúc tương phản

- SV, while SV

Ví dụ: it can be observed that visitors to the city made the most inquiries in person and via telephone, while letters or emails became a less popular choice.

- SV. In contrast, SV

Ví dụ: A considerable increase was recorded in telephone inquiries. In contrast, fewer people sent emails or letters to make inquiries.

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which/that V1 --> SV, V1-ing

Ví dụ: The number of inquiries made in person increased considerably to reach 800 emails, exceeding the figure for email and postal inquiries.

3. Câu bị động thì quá khứ đơn: S + V2/ed --> S + was/were +V3/ed

Ví dụ: During the same period, a considerable increase was recorded in telephone inquiries.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background