The graphs show changes in the UK industry steel - Đề thi ngày 16/05/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/05/2020 dạng Mixed: The graphs show the changes in the UK industry steel between 1970 and 2000. (million tonnes vs thousand) Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The graphs show changes in the UK industry steel - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả biểu đồ đầu tiên

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả biểu đồ thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
With the exception of steel import, total demand, production and demand for employment all underwent a drastic downturn.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The UK only started to import steel after 1970.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Value changes in UK steel industry (First graph)
Idea 1
At the beginning of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Production was at a peak of 165,000 tonnes, much lower than demand, at 200,000 tonnes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Steel import was nearly zero
Idea 2
Over a 30-year period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both total steel demand and production halved year-on-year
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Import values experienced a steady rise
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Employment status in UK steel industry (Second graph)
Idea 1
In 1970, there were 50,000 employees --> Declined steadily --> Saw a steep dip between 1980 and 199 --> Hit its trough in 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The charts

detail
value
changes in the steel industry
and the number of workers employed in the UK between 1970 and 2000.

A glance at two graphs
shows that with the exception of
steel import
,
total demand
, production and
demand for employment
all underwent a drastic downturn. Another interesting highlight is that the UK only started to import steel after 1970.

At the beginning of the period, the

production of steel
in the UK was the highest at around 165,000 tonnes; however, this number was nowhere to meet the total demand for this product at 200,000 tonnes. Steel import, at this time, was nearly zero. Over a 30-year period, both total steel demand and production
halved year-on-year
, finishing at 100,000 tonnes for the former and approximately 80,000 tonnes for the latter. Meanwhile, the year of 2000
recorded a steady rise
of 75,000 tonnes in the import values, slightly lower than the production of steel.

With respect to the workforce, there were 50,000 employees in this industry in 1970, and there seemed to be

a corresponding decline
in this figure as the total demand dropped over the years. With
a steep dip
from 40,000 to just above 20,000 between 1980 and 1990, the number of the labour force
hit its trough
of roughly 170,000 in 2000.

(218 words)

📚 Vocabulary

Steel import
/stil ˈɪmpɔrt/
(noun). Nhập khẩu thép
vocab
Total demand
/ˈtoʊtəl dɪˈmænd/
(noun). Tổng nhu cầu
vocab
Demand for employment
/dɪˈmænd fɔr ɛmˈplɔɪmənt/
(noun). Nhu cầu tuyển dụng
vocab
Undergo a drastic downturn
/ˌʌndərˈgoʊ ə ˈdræstɪk ˈdaʊnˌtɜrn/
(verb). Giảm mạnh
vocab
The former...the later
/ðə ˈfɔrmər/
(noun). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau
Halved year-on-year
/hævd jɪr-ɑn-jɪr/
(verb). Vơi một nửa so với năm trước
vocab
Finish at 100,000 tonnes
/ˈfɪnɪʃ æt 100,000 tʌnz/
(verb). Dừng lại ở 100,000 tấn
Record a steady rise
/ˈrɛkərd ə ˈstɛdi raɪz/
(verb). Tăng đều đặn
vocab
With respect to something
/wɪð rɪˈspɛkt tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về vấn đề gì đó
A corresponding decline
/ə ˌkɔrəˈspɑndɪŋ dɪˈklaɪn/
(noun). Giảm tương ứng
vocab
A steep dip
/ə stip dɪp/
(noun). Giảm mạnh
vocab
Hit its trough
/hɪt ɪts trɔf/
(verb). Giảm tới mức thấp nhất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Giảm mạnh

=> Undergo a

01.

 

Vơi một nửa so với năm trước

=>

02.
year-on-year

 

Dừng lại ở 100,000 tấn

=> Finish

03.
100,000 tonnes

 

Tăng đều đặn

=> Record a

04.
rise

 

Giảm tới mức thấp nhất

=> Hit its

05.

 

Giảm tương ứng

=> A

06.
decline

Exercise 2:

1 Nhập khẩu thép đã tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2020.

=>

witnessed significant growth in 2020.

 

2 Tổng nhu cầu đã giảm tương ứng với lượng thép sản xuất.

=>

dropped correspondingly with steel production.

 

3 Cả nhu cầu và lượng thép sản xuất đều giảm một nửa qua từng năm, cuối cùng dừng ở 100,000 tấn đối với nhu cầu cho thép và 80,000 tấn đối với lượng thép sản xuất.

=> Both total steel demand and production halved year-on-year, finishing at 100,000 tonnes for

and approximately 80,000 tonnes for
.

 

4 Về khía cạnh sức khỏe, anh ấy không phù hợp với vị trí này.

=>

, he's not suitable for this position.

 

5 Số liệu giảm mạnh vào cuối giai đoạn

=> The figure

at the end of the period.

💡 Gợi ý

Total demand

the former

experienced a steep dip

Steel import

With respect to his health

the latter

Những đề thi hay nhất tháng 05/2020.

Đừng quên xem thêm những bài mẫu Writing Task 1 dạng khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample " The graphs show the changes in the UK industry steel between 1970 and 2000. (million tonnes vs thousand) " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background