A road system now and the proposed changes in future to reduce the number of accidents

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020 dạng Map: The maps show a road system as it is now and the proposed changes in future to reduce the number of accidents. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020: The maps show a road system as it is now and the proposed changes in future to reduce the number of accidents.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm với phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng quát, chỉ ra đặc điểm dễ nhận thấy nhất giữa 2 biểu đồ

 • Thân bài: DOL sẽ so sánh các chi tiết ở 2 bản đồ để chỉ ra những thay đổi đã được thực hiện.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The prospective system plans to add a roundabout, as well as some restructuring of existing roads.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Accident-prone areas and proposed solutions
Idea 1
Intersection between Forest Road and City Road
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The plan is to create a major roundabout at this point
Idea 2
Intersection between City Road and Low Land
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • It is proposed that two sets of traffic lights be installed here
Idea 3
Where the supermarket and City Road meets
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have a road running Northeast, connecting the aforementioned roundabout with the supermarket
Idea 4
The curve connecting Low Lane and Forest Road
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Straighten the connection

📝 Bài mẫu

The maps

demonstrate
the
present road system
and the
planned alterations
designed to reduce the
instances of accidents
. In general, the
prospective system
plans to add a
roundabout
, as well as some restructuring of existing roads.

One

location of frequent accidents
is the
intersection
between Forest Road and City Road - thus, the plan is to create a major roundabout at this point in order to
slow down traffic
and
reduce the possibility of collisions
. Furthermore, where City Road and Low Lane meet is a further
accident-prone area
. To
remedy
this, it is proposed that two sets of traffic lights be installed here. Moreover, instead of connecting the City Road and Supermarket, where accidents have occurred in the past, the new system would have a road running Northeast, connecting the
aforementioned
roundabout with the supermarket. Lastly, since the slightly bent curve connecting Low Lane and Forest Road in the south has potentially been a source of traffic accidents, it has been suggested that there is a straighter connection in the future.

(171 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi nghĩa và cách dùng những từ vựng mới trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Demonstrate
/ˈdɛmənstreɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Planned alterations
/plænd ˌɔːltəˈreɪʃ(ə)nz/
(noun). Những thay đổi dự tính
vocab
Instances of accidents
/ˈɪnstənsɪz ɒv ˈæksɪdənts/
(noun). Những trường hợp tai nạn
vocab
Prospective system
/prəsˈpɛktɪv ˈsɪstɪm/
(noun). Hệ thống dự kiến
vocab
Roundabout
/ˈraʊndəbaʊt/
(noun). Vòng xuyến
vocab
Restructure
/ˌriːˈstrʌkʧə/
(verb). Tái cấu trúc
vocab
Location of frequent accidents
/ləʊˈkeɪʃən ɒv ˈfriːkwənt ˈæksɪdənts/
(noun). Địa điểm hay xảy ra tai nạn
vocab
Intersection
/ˌɪntə(ː)ˈsɛkʃən/
(noun). Ngã tư
vocab
Slow down traffic
/sləʊ daʊn ˈtræfɪk/
(verb). Làm xe cộ di chuyển chậm lại
vocab
Reduce the possibility of collisions
/rɪˈdjuːs ðə ˌpɒsəˈbɪlɪti ɒv kəˈlɪʒənz/
(verb). Giảm nguy cơ đụng xe
vocab
Accident-prone area
/ˈæksɪdənt prəʊn ˈeərɪə/
(noun). Khu vực dễ xảy ra tai nạn
vocab
Remedy
/ˈrɛmɪdi/
(verb). Khắc phục, cứu vãn
vocab
Aforementioned
/əˌfɔːˈmɛnʃənd/
(adj). Được nhắc đến trước đó
Install traffic lights
/ɪnˈstɔːl ˈtræfɪk laɪts/
(verb). Lắp đèn giao thông
vocab
The curve
/ðə kɜːv/
(noun). Khúc cua
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Những thay đổi dự tính

=> Planned

01.

 

Những trường hợp tai nạn

=>

02.
of accidents

 

Hệ thống dự kiến

=>

03.
system

 

Vòng xuyến

=>

04.

 

Địa điểm hay xảy ra tai nạn

=> Location of

05.

 

Khu vực dễ xảy ra tai nạn

=>

06.
area

 

Ngã tư

=>

07.

 

Khúc cua

=> The

08.

Exercise 2:

1 Chính quyền cần phải tái cấu trúc hệ thống đường xá.

=> It's important that the authority

the road system.

 

2 Cơn mưa lớn đã làm xe cô di chuyển chậm lại, gây ra kẹt xe.

=> The downpour has

, resulting in a heavy congestion.

 

3 Việc xây cây cầu vượt mới này là để giảm nguy cơ đụng xe.

=> The construction of this new overpass aimed to

.

 

4 Tình huống không còn cứu vãn được nữa.

=> The sitution

.

 

5 Người ta đề nghị rằng đèn giao thông nên được lắp ở ngã tư này.

=> It is proposed that new traffic lights

at the intersection.

💡 Gợi ý

reduce the possibility of collisions

should be installed

restructure

slowed down traffic

can no long be remedied

Đề thi thật tháng 05/2020, cùng ôn tập ngay.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The maps show a road system as it is now and the proposed changes in future to reduce the number of accidents." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background