The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/05/2020 dạng Process: The diagram shows rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: DOL sẽ đi vào chi tiết và mô tả cụ thể từng bước trong quy trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
There are around four steps
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Starting with filtration and ending with chemical treatment
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rainwater runs down a pipe
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Funneled into a drain
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Run through underground pipes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Led to a water filter
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have sediments and impurities removed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Transferred to a water treatment processor
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Chemical treatment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ready to be used

📝 Bài mẫu

The diagram

demonstrates
the
rainwater collection process
in an Australian town used for drinking.

Overall, there are around four steps that are needed in order for the water

to be ready for consumption
, starting with
filtration
and ending with
chemical treatment
.

Initially
, rainwater that
slides off the rooftops
runs down a pipe in the side of the building, which in turns is
funneled into a drain.
This
stream of water
is then
run through underground pipes
, leading to a
water filter
in order to
remove any sediments or impurities
. This filtered water is stored within a large tank, subsequently being transferred to a water treatment processor via pipes. Chemicals are used to ensure that the water is
safe from bacteria or germs,
and is suitable for consumption. Finally, when the water is ready to be used, it runs from underneath the ground to people’s houses,
ready to be drunk from the tap
.

(152 words)

📚 Vocabulary

Demonstrate
/ˈdɛmənstreɪt/
(verb). Thể hiện, cho thấy
Rainwater collection process
/ˈreɪnˌwɔːtə kəˈlɛkʃən ˈprəʊsɛs/
(noun). Quá trình thu thập nước mưa
vocab
To be ready for consumption
/tuː biː ˈrɛdi fɔː kənˈsʌm(p)ʃən/
(adj). Sẵn sàng cho việc tiêu thụ
Start/End with something
/stɑːt/ɛnd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Bắt đầu/kết thúc với bước nào đó
vocab
Filtration
/fɪlˈtreɪʃən/
(noun). Việc lọc
vocab
Chemical treatment
/ˈkɛmɪkəl ˈtriːtmənt/
(noun). Xử lý hóa chất
vocab
Initially
/ɪˈnɪʃəli/
(adv). Ban đầu
vocab
Slide off the rooftops
/slaɪd ɒf ðə ˈruːfˌtɒps/
(verb). Chảy xuống mái nhà
vocab
To be funneled into a drain
/tuː biː ˈfʌnld ˈɪntuː ə dreɪn/
(verb). Được dẫn vào một cái ống dẫn nước/rãnh
vocab
Stream of water
/striːm ɒv ˈwɔːtə/
(noun). Dòng nước
vocab
To be run through underground pipes
/tuː biː rʌn θruː ˈʌndəgraʊnd paɪps/
(verb). Được dẫn qua những ống nước dưới lòng đất
vocab
Water filter
/ˈwɔːtə ˈfɪltə/
(noun). Bộ lọc nước
vocab
Remove sediments or impurities
/rɪˈmuːv ˈsɛdɪmənts ɔːr ɪmˈpjʊərɪtiz/
(verb). Loại bỏ cặn và tạp chất
vocab
To be safe from bacteria or germs
/tuː biː seɪf frɒm bækˈtɪərɪə ɔː ʤɜːmz/
(adj). Không còn vi khuẩn hoặc mầm bệnh
vocab
Ready to be drunk from the tap
/ˈrɛdi tuː biː drʌŋk frɒm ðə tæp/
(adj). Sẵn sàng để uống ngay từ vòi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Quá trình thu thập nước mưa

=>

01.
process

 

Việc lọc

=>

02.

 

Xử lý hóa chất

=>

03.

 

Dòng nước

=>

04.
of water

 

Bộ lọc nước

=>

05.

Exercise 2:

1 Cần phải có 4 bước để nước có thể sẵn sàng cho việc tiêu thụ.

=> It takes four steps in order for the water to be

2 Quá trình bắt đầu với việc lọc và kết thúc với việc xử lý hóa chất.

=> The process

filtration and
chemical treatment.

 

3 Ban đầu, nước mưa từ mái nhà sẽ chảy xuống một cái ống.

=>

, rainwater that slides off the rooftops runs down a pipe

 

4 Con mèo trượt xuống mái nhà và đáp xuống an toàn.

=> The cat

and landed safely.

 

5 Nước mưa sau đó được dẫn vào một cái ống dẫn nước/rãnh.

=> The water is then

.

 

6 Bộ lọc nước giúp loại bỏ cặn và tạp chất.

=> The water filter helps

.

 

7 Ở cuối quá trình thì nước đã không còn vi khuẩn hoặc mầm bệnh.

=> At the end of the process, the water is

.

 

8 Nước sạch đến nỗi nó có thể được uống ngay từ vòi.

=> The water is so clean that it is

.

💡 Gợi ý

starts with

slid off the rooftop

ready for consumption

remove sediments or impurities

ready to be drunk from the tap

Initially

ends with

funneled into a drain

safe from bacteria and germs

Tổng hợp đề thi Viết IELTS tháng 05/2020.

Tham khảo thêm một số bài mẫu Writing Task 1 cho những dạng bài khác trên website của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley16 Sau sample "The diagram shows rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background