Information about world forest in five different regions - Đề thi ngày 28/05/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/05/2020 dạng Pie chart: The charts give information about world forest in five different regions. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Information about world forest in five different regions

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích biểu đồ tròn thứ nhất

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích biểu đồ tròn thứ hai

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Africa, despite holding the greatest share of world forest, contributes the least with respect to timber production
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Asia covers modest forested areas as well as timber output
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The first pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 27% of the total forest coverage comes from Africa
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America is home to one-quarter (25%) of the world's forest area
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for Europe, South America and Asia make up 18%, 16% and 14%, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The second pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • North America ranks first
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • South America and Europe accounts for around one-fifth of timber output
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Asia's timber contribution (18%) is double the figure for Africa (9%)

📝 Bài mẫu

The pie charts show

the breakdown of global forest area
as well as
timber production
by world regions.

As can be seen in the graph, Africa, despite

holding the greatest share
of world forest, contributes the least with respect to timber production. It is also evident that Asia covers
modest forested areas
as well as
timber output
.

Regarding the first pie chart, whilst North America is home to one-quarter of the world's forest area, 27% of the total

forest coverage
comes from Africa. Having not much of a difference, the figures for Europe, South America and Asia make up 18%, 16% and 14% in the proportion of world forest correspondingly.

According to the second pie chart, North America

ranks first
with nearly one-third of timber produced, as opposed to the figures for South America and Europe, which account for around one-fifth. Standing at 18%, Asia’s timber contribution
is double the figure for Africa
, which amounts to a
negligible
9%.

(162 words)

📚 Vocabulary

Breakdown of global forest area
/ˈbreɪkˌdaʊn ʌv ˈgloʊbəl ˈfɔrəst ˈɛriə/
(noun). Sự phân bổ diện tích rừng trên thế giới
vocab
Timber production
/ˈtɪmbər prəˈdʌkʃən/
(noun). Sản lượng gỗ
vocab
Hold the greatest share
/hoʊld ðə ˈgreɪtəst ʃɛr/
(verb). Chiếm tỷ trọng lớn nhất
vocab
With respect to something
/wɪð rɪˈspɛkt tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về vấn đề/khía cạnh gì đó
Modest forested areas
/ˈmɑdəst ˈfɔrəstəd ˈɛriəz/
(noun). Diện tích rừng khiêm tốn
vocab
Timber output
/ˈtɪmbər ˈaʊtˌpʊt/
(noun). Sản lượng gỗ
vocab
To be home to something
/tu bi hoʊm tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Là nhà. nơi trú ngụ của ai/cái gì đó
vocab
Forest coverage
/ˈfɔrəst ˈkʌvərəʤ/
(noun). Độ che phủ rừng
vocab
Make up 18% in the proportion of world forests.
/meɪk ʌp 18% ɪn ðə prəˈpɔrʃən ʌv wɜrld ˈfɔrəsts./
(verb). Chiếm 18% tỷ lệ rừng rậm trên toàn thế giới
Rank first
/ræŋk fɜrst/
(verb). Đứng nhất
vocab
Stand at 18%
/ˈstænd æt 18%/
(verb). Đứng ở 18%
To be double the figure for Africa
/tu bi ˈdʌbəl ðə ˈfɪgjər fɔr ˈæfrəkə/
(verb). Gấp đôi số liệu của Africa
vocab
Amount to 9%
/əˈmaʊnt tu 9%/
(verb). Lên đến 9%
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adv). Nhỏ, ít, không đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exericse 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Sản lượng gỗ

=> Timber

01.

 

Diện tích rừng khiêm tốn

=>

02.
forested areas

 

Sản lượng gỗ

=>

03.
output

 

Độ che phủ rừng

=> Forest

04.

 

Sự phân bổ diện tích rừng trên thế giới

=>

05.
of
06.
forest area

Exercise 2:

1 Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất về phần trăm gỗ.

=> North America

in terms of the percentage of timber.

 

2 Châu Phi đóng góp ít nhất về mặt sản lượng gỗ.

=> Africa contributes the least

 

3 Bắc Mỹ là nơi trú ngụ của 1/4 diện tích rừng trên thế giới.

=> North America

one-quarter of the world's forest area.

 

4 Con trai chiếm 60% học sinh trong lớp

=> The number of boys

of students in the class.

 

5 Số liệu của Mỹ gấp đôi số liệu của Châu Phi

=> The figure for the USA

the figure for Africa.

 

6 Chi tiêu của tháng này lên đến $600.

=> This month's expense

$600.

 

7 Số liệu tăng nhẹ.

=> The figure

.

💡 Gợi ý

is home to

amounted to

holds the greatest share

saw a negligible increase

makes up a 60% proportion

with respect to timber production

is double

Những bài mẫu từ đề thi thật tháng 05/2020.

Bấm vào trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 để tham khảo thêm những bài Writing IELTS mẫu khác nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The charts give information about world forest in five different regions. " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background