The monthly price of exported rice from Thailand and Vietnam - Đề thi ngày 20/06/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/06/2020 dạng Line graph: The monthly price of exported rice from ThaiLand and VietNam from 2012 to 2015 (Million dollars per tons). Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The monthly price of exported rice from Thailand and Vietnam - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì có 2 biểu đồ nên việc bố cục cũng không quá khó khăn. Đầu tiên, DOL sẽ mô tả biểu đồ của Thailand

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả biểu đồ của Vietnam

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Thailand’s rice prices surpassed those from Vietnam
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Albeit following erratic trends, most prices of exported rice in both countries witnessed an overall rise with the exception of 2013
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Thailand
Idea 1
2012-2013
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started at above 500 --> Reached its trough of under 450 in May --> Recovered to finish at 550 in December
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2013 recorded the highest price in January, at 550 --> Dropped to the lowest point ever recorded by December, at 400
Idea 2
2014-2015
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both started off at different numbers --> Enjoyed similar patterns from April onwards, increasing to 475 and 480
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Vietnam
Idea 1
2012
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained stable for the first three months --> Fluctuated to finish off in December at 400
Idea 2
2013
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Saw a marginal drop from 370 down to 350
Idea 3
2014
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sold at a relatively fixed price, ranging from 370 to 380
Idea 4
2015
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fluctuated in an upward trend from 300 to 370

📝 Bài mẫu

The line graph

depicts
the
rise and fall of rice prices
exported from Thailand and Vietnam per month. Units are measured
in million dollars per tonne
.

Overall, Thailand’s rice prices

surpassed
those from Vietnam during the given period.
Albeit
following erratic trends, most prices of
exported rice
in both countries witnessed an overall rise with the exception of 2013 in which both figures went down.

With regards to Thailand’s graph, starting at above 500 at the beginning of 2012, the rice price

reached its trough
of under 450 in May before recovering to finish at 550 in December. 2013
recorded the highest price
of exported rice in January over the whole period, worth 550. This figure thereafter experienced a continual drop to 400 by December, lowest number ever recorded in four
surveyed years
. Albeit starting off at slightly different numbers (400 and 450 respectively), rice prices in 2014 and 2015
enjoyed relatively similar patterns
from April onwards
, increasing to 475 and 480 in December.

On the other hand, Vietnam’s rice price in 2012 remained quite stable for the first three months, followed by a

wide fluctuation
to finish off in December at the same amount of 400. A marginal drop was observed in the figure for 2013 from around 370 down to 350. Meanwhile, rice was sold at a relatively fixed price in 2014, worth approximately 370 to 380. The figure for 2015
fluctuated in an upward trend
from 300 to 370 at the end of the year.

(248 words)

📚 Vocabulary

List vocab sử dụng trong bài Sample Writing Task 1 ở trên.

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Trình bày/thể hiện
vocab
Rise and fall of rice prices
/raɪz ænd fɔl ʌv raɪs ˈpraɪsəz/
(noun). Sự tăng giảm của giá gạo
vocab
In million dollars per tonne
/ɪn ˈmɪljən ˈdɑlərz pɜr tʌn/
(adv). Một triệu đô mỗi tấn (miêu tả đơn vị)
Albeit
/ɔlˈbiɪt/
(adv). Mặc dù
Follow an erratic trend
/ˈfɑloʊ ən ɪˈrætɪk trɛnd/
(verb). Đi theo xu hướng thất thường
Exported rice
/ɪkˈspɔrtəd raɪs/
(noun). Gạo xuất khẩu
vocab
Reach its trough
/riʧ ɪts trɔf/
(verb). Chạm đáy
vocab
Record the highest price
/ˈrɛkərd ðə ˈhaɪəst praɪs/
(verb). Ghi nhận mức giá cao nhất
vocab
Enjoy relatively similar patterns
/ɛnˈʤɔɪ ˈrɛlətɪvli ˈsɪmələr ˈpætərnz/
(verb). Có xu hướng thay đổi tương tự
From April onwards
/frʌm ˈeɪprəl ˈɑnwərdz/
(adv). Từ tháng 4 trở đi
Remain stable
/rɪˈmeɪn ˈsteɪbəl/
(verb). Ổn định
Followed by something
/ˈfɑloʊd baɪ/
(verb). Được theo sau bởi sự kiện gì đó
Wide fluctuation
/waɪd ˌflʌkʧuˈeɪʃən/
(noun). Sự dao động mạnh
vocab
Fluctuated in an upward trend
/ˈflʌkʧəˌweɪtɪd ɪn ən ˈʌpwərd trɛnd/
(verb). Dao động theo xu hướng tăng lên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Đi theo xu hướng thất thường

=> Follow an

01.
trend

 

Chạm đáy

=> Reach its

02.

 

Ghi nhận mức giá cao nhất

=>

03.
the highest price

 

Có xu hướng thay đổi tương tự

=> Enjoy relatively

04.

 

Ổn định

=> Remain

05.

 

Sự dao động mạnh

=> Wide

06.

 

Dao động theo xu hướng tăng lên

=> Fluctuated in an

07.
trend

Exercise 2:

1 Biểu đồ đường miêu tả sự tăng giảm của giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan và Việt Nam mỗi tháng.

=> The line graph depicts

exported from Thailand and Vietnam per month

 

2 Đơn vị (trong biểu đồ) là một triệu đô mỗi tấn

=> Units are measured

 

3 Mặc dù lúc đầu tăng rất nhanh, số liệu đã giảm mạnh vào những năm sau đó.

=>

the substantial increase at the beginning of the period, the figure dropped sharply in the following years.

 

4 Gạo xuất khẩu từ Việt Nam luôn có chất lượng tốt nhất.

=>

from Vietnam is of the highest quality.

 

5 Từ tháng 1 trở đi, giá gạo xuất khẩu sẽ giảm mạnh.

=>

, the price of exported rice would experience a sharp dip.

💡 Gợi ý

Albeit

Exported rice

in million dollars per tonne

From January onwards

the rise and fall of rice prices

Cùng học từ vựng qua bài mẫu chọn lọc tháng 06/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The monthly price of exported rice from ThaiLand and VietNam from 2012 to 2015 (Million dollars per tons)" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background