The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 27/06/2020: The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

🚀 Đề bài

The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood - IELTS Writing

📝 Bài mẫu

The line graph

delineates
the
production of forest industry
in the UK spanning from 1980 to 2000.

As is shown in the graph,

paper and packaging
was produced the most in three years surveyed. It is also clear that this product showed overall growth over the years whilst the opposite was true for the other two
categories
.

In 1980, the production of paper and packaging stood at around 230 million tonnes, outnumbering other two figures for

sawn-wood
(200 million tonnes) and
wood pulp
(approximately 160 million tonnes). 10 years later, there was
a noticeable rise to 250 million tonnes
in the amount of paper and packaging produced, which was followed by
a surge of 100 million tonnes
in 2000.

On the other hand, sawn-wood production

witnessed a steep decline
, reaching its lowest point of 130 million tonnes in 2000. Wood pulp showed not much of a difference with only
a negligible dip
in 1990 before recovering to
finish off at
less than its original figure a bit.

(169 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng sử dụng trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

Tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing khác trên Dol nữa nhé.

Delineate
/dɪˈlɪniˌeɪt/
(verb). Thể hiện/cho thấy
Production of forest industry
/prəˈdʌkʃən ʌv ˈfɔrəst ˈɪndəstri/
(noun). Sản lượng của ngành công nghiệp rừng
vocab
Paper and Packaging
/ˈpeɪpər ən ˈpækɪʤɪŋ/
(noun). Giấy & Đóng gói
vocab
Sawn-wood
/sɔ:n-wʊd/
(noun). Gỗ cưa
vocab
Wood Pulp
/wʊd pʌlp/
(noun). Bột gỗ
vocab
Span from 1980 to 2000
/spæn frʌm ˈnaɪnˈtin ˈeɪti tu two thousand/
(verb). Kéo dài từ 1980 to 2000
Category
/ˈkætəˌgɔri/
(noun). Hạng mục
vocab
Outnumber
/aʊtˈnʌmbər/
(verb). Vượt mặt về số lượng
vocab
A noticeable rise to 250 million tonnes
/ə ˈnoʊtəsəbəl raɪz tu tu ˈhʌndrəd ænd ˈfɪfti ˈmɪljən tʌnz/
(noun). Tăng đáng kể lên tới mức 250 triệu tấn
vocab
A surge of 100 million tonnes
/ə sɔr ʌv wʌn ˈhʌndrəd ˈmɪljən tʌnz/
(noun). Tăng mạnh 100 triệu tấn
vocab
Witness a steep decline
/ˈwɪtnəs ə stip dɪˈklaɪn/
(verb). Giảm mạnh
vocab
Reach its lowest point
/riʧ ɪts ˈloʊəst pɔɪnt/
(verb). Chạm đáy
vocab
A negligible dip
/ə ˈnɛgləʤəbəl dɪp/
(noun). Giảm nhẹ
vocab
Finish off at
/ˈfɪnɪʃ ɔf æt/
(verb). Dừng ở mức nào đó

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background