Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/08/2023 dạng Bar Chart: The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 31/08/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu năm 2008.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng vào các năm sau.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Sweden: a downward trend; while the remaining countries were opposite; Japan: end figure was the same as its initial amount.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The US: the largest aid package.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 2008, the United States led (22 billion dollars)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
This was followed by Japan, Germany, and the UK (12 - 8 billion dollars)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
At the bottom of the list: Sweden + the Netherlands (around 6 billion dollars)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The US dropped (18 billion dollars) before increasing sharply (25 billion), still ranking first.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Germany and Japan: fluctuations (ending with 12.5 and 11 billion dollars in turn)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The Netherlands and Sweden: rose in 2009; but dropped to 8 billion and 5 billion dollars respectively in 2010.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar chart shows the amount of financial aid sent to developing countries by six developed nations between 2008 and 2010.

Overall, Sweden was the only country experiencing

a downward trend
while the opposite was true for the remaining countries except for Japan whose end figure was the same as its initial amount. Among these countries, the US established itself as the nation that provided the largest aid package during the entire period.

In 2008, the United States led with

a substantial allocation
of approximately 22 billion dollars directed towards developing nations. This was followed by Japan, Germany and the UK, as their figures ranged from 12 billion to 8 billion dollars. At the bottom of the list were Sweden and the Netherlands, each extending around 6 billion dollars in aid.

Thereafter, the amount of money sent from the US dropped to a low of 18 billion dollars before increasing sharply to 25 billion, still ranking first. Germany and Japan

mirrored
this pattern with less
pronounced
fluctuations
, ending the period with 12.5 and 11 billion dollars in turn. Having
an opposite trajectory
, the figures for the Netherlands and Sweden rose to a high in 2009 but later dropped to 8 billion and 5 billion dollars
respectively
in 2010. Finally, the amount of financial support from the UK surged, reaching
a peak
of 13 billion dollars at the end.

(228 words)

📚 Vocabulary

a downward trend
/ə ˈdaʊnwəd trɛnd/
(noun). một xu hướng giảm
vocab
a substantial allocation
/ə səbˈstænʃᵊl ˌæləʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). phân bổ kinh phí đáng kể
vocab
mirrored
/ˈmɪrəd/
(verb). phản ánh
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ rệt
vocab
fluctuations
/ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊnz/
(noun). biến động
vocab
an opposite trajectory
/ən ˈɒpəzɪt ˈtræʤɪktəri/
(noun). một quỹ đạo ngược lại
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
a peak
/ə piːk/
(noun). đỉnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Thị trường chứng khoán hôm qua có xu hướng giảm điểm khiến nhà đầu tư lo ngại.

--> The stock market experienced

yesterday, causing concern among investors.

 

2 Hội đồng quản trị của công ty đã phê duyệt việc phân bổ kinh phí đáng kể cho nghiên cứu và phát triển nhằm đổi mới dòng sản phẩm của họ.

--> The company's board approved

of funds for research and development in order to innovate their product line.

 

3 Kết quả của thí nghiệm phản ánh những phát hiện của các nghiên cứu trước đó, xác nhận giả thuyết.

--> The results of the experiment

the findings of previous studies, confirming the hypothesis.

 

4 Tác động của chính sách mới đối với nền kinh tế là rõ rệt, dẫn đến những thay đổi nhanh chóng về động lực thị trường.

--> The impact of the new policy on the economy was

, leading to rapid changes in market dynamics.

💡 Gợi ý

a substantial allocation

a downward trend

mirrored

pronounced

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

biến động

02.

một quỹ đạo ngược lại

03.

tương ứng

04.

đỉnh

Từ vựng hay dùng trong bài mẫu Writing Task 2 ngày 31/08/2023 band 8.0!

Trọn đề thi Writing task hay tháng 08/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the aid from six developed countries to developing countries from 2008-2010, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc tương phản: SV while SV

Ví dụ: Sweden was the only country experiencing a downward trend while the opposite was true for the remaining countries.

2. Cách group data: group những số liệu có điểm chung

Ví dụ: This was followed by Japan, Germany and the UK, as their figures ranged from 12 billion to 8 billion dollars.

Ví dụ: At the bottom of the list were Sweden and the Netherlands, each extending around 6 billion dollars in aid.

3. Cấu trúc với before: SV before V_ing

Ví dụ: The amount of money sent from the US dropped to a low of 18 billion dollars before increasing sharply to 25 billion.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background