Why are bigger and more expensive weddings becoming prevalent?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 08/03/2022 chủ đề lối sống (lifestyle): Weddings are getting bigger and more expensive. What is the reason for this? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao người ta tổ chức lễ cưới hoành tráng.

 • Body 2: DOL sẽ trình bày ý kiến của mình cho rằng đây là việc tích cực hay tiêu cực.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay will first explain the reasons for this tendency, and secondly, think that it is a negative development. 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
Showing off people's wealth
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The desperate need to boast about one's opulence => The practice can be explained by the pride people may take when others express great admiration towards their exclusive possessions
Idea 2
Enhancing their social standing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Social standing of a family tends to depend on the way they organize their children’s weddings => there would be an increasing number of families attempting to set up weddings that are as magnificent as possible
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative trend
Idea 1
Unnecessary competition in extravagant spending
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many families would enter into rivalry to show their affluence => forcing them to spend immoderate amounts of money on such sumptuous celebrations => worst consequence: indebtedness
Idea 2
Wastage of resources
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tremendous resources such as food and clothes would be wasted
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: leftovers in restaurant

📝 Bài mẫu

An ample amount of money tends to be invested in

special celebrations
, namely weddings. This essay will first explain the reasons for this tendency, and secondly, think that it is a negative development.

There are many reasons for this development, two of which are the purposes of showing off people's

wealth
and enhancing their
social standing
. The first factor behind it refers to
the desperate need to boast about one's opulence
, from which some individuals’ pleasure is deprived. The practice can be explained by the pride people may take when others
express great admiration towards
their exclusive possessions which are allocated for organizing luxurious weddings. Another point worth mentioning is that these days, the social standing of a family tends to depend on the way they organize their children’s weddings. If the celebration is grand and
splendid
, their position on a social scale would be greatly promoted. Consequently, there would be an increasing number of families attempting to set up weddings that are as magnificent as possible.

In my opinion, expensive weddings are negative for several reasons related to unnecessary competition in

extravagant spending
, and
wastage of resources
. Chief among these is that many families would
enter into rivalry
with one another to show their affluence, which forces them to spend immoderate amounts of money on such sumptuous celebrations. The worst consequence to be considered is that those people could live in an era of
indebtedness
. The second issue worth exploring is that tremendous resources such as food and clothes would be wasted. For example, after weddings are organized in a restaurant, it is usually reported that a great number of
leftovers
would be thrown away as it is impossible for them to serve the purpose of reusing.

In conclusion, I understand the tendency of setting up bigger and more costly weddings partly as a means of showing one’s wealth and partly as an approach to upgrade their social status. However, these reasons cannot satisfy the negative effects involved. 

(329 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi nghĩa của các từ vựng sử dụng trong bài sample IELTS Task 2 qua bảng dưới đây nhé.

special celebration
/ˈspɛʃəl ˌsɛlɪˈbreɪʃən/
(noun). lễ kỷ niệm đặc biệt
vocab
wealth
/wɛlθ/
(noun). sự giàu có
vocab
social standing
/ˈsəʊʃəl ˈstændɪŋ/
(noun). địa vị xã hội
vocab
the desperate need to boast about one's opulence
/ðə ˈdɛspərɪt niːd tuː bəʊst əˈbaʊt wʌnz ˈɒpjʊləns/
(noun). nhu cầu khoe khoang về sự giàu có của một người
vocab
to express great admiration towards something/somebody
/tuː ɪksˈprɛs greɪt ˌædməˈreɪʃ(ə)n təˈwɔːdz ˈsʌmθɪŋ/ˈsʌmbədi/
(verb). bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một cái gì đó/một ai đó
vocab
splendid
/ˈsplɛndɪd/
(adj). lộng lẫy, tuyệt đẹp
vocab
extravagant spending
/ɪksˈtrævɪgənt ˈspɛndɪŋ/
(noun). chi tiêu hoang phí
vocab
wastage of resources
/ˈweɪstɪʤ ɒv rɪˈsɔːsɪz/
(noun). lãng phí tài nguyên
vocab
to enter into rivalry
/tuː ˈɛntər ˈɪntuː ˈraɪvəlri/
(verb). ganh đua, cạnh tranh
vocab
indebtedness
/ɪnˈdɛtɪdnɪs/
(noun). mắc nợ
vocab
leftover
/ˈlɛftˈəʊvə/
(noun). thức ăn thừa
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Các trường học sẽ vẫn muốn tận dụng các sự kiện thời sự và các lễ kỷ niệm đặc biệt.

=> Schools will still want to capitalise on topical events, and

.

 

2 Địa vị xã hội mà các bác sĩ được hưởng tất nhiên là rất cao.

=> The

enjoyed by doctors is of course formidably high.

 

3 Yếu tố đầu tiên đằng sau nó đề cập đến nhu cầu khoe khoang về sự giàu có của một người.

=> The first factor behind it refers to the desperate need to boast about one's

.

 

4 Chi tiêu hoang phí nhanh chóng làm cạn kiệt tiền của cô.

=>

soon depleted her funds.

💡 Gợi ý

extravagant spending

special celebrations

social standing

opulence

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Mắc nợ

02.

Lộng lẫy, tuyệt đẹp

03.

Sự giàu có

04.

Sự ngưỡng mộ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Weddings are getting bigger and more expensive. What is the reason for this? Is it a positive or negative development? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Causes-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background