Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 26/03/2023-1

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày bất lợi khi làm việc và sống xa gia đình và bạn bè.

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những lợi ích khi làm việc và sống xa gia đình và bạn bè.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay argues that the drawbacks are eclipsed by the benefits involved because, despite potential emotional breakdown, this practice ensures stable income and developed intellectual faculties.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantage
Idea 1
Mental distress
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tremendous pressure from work and a lack of support from all relatives => hiding one's inner feelings => do more harm than good to his or her mental health
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: the alarming rate of Japanese young adults committing suicide
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Decent earnings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Workers are employed in their favorable fields and suitable positions => be offered competitive salaries and good benefits
Idea 2
Chances to grow
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Changing temporary residence according to workplace => frequent exposure to local unique culture and customs => enhance one's mentality and broaden his or her horizons

📝 Bài mẫu

Living away from

kins
is the sole choice of certain people who long for working
to make ends meet
. This essay argues that the drawbacks are eclipsed by the benefits involved because despite
potential emotional breakdown
, this practice ensures
stable income
and
developed intellectual faculties
.

The idea of looking for employment in an unfamiliar place can be disadvantageous in terms of the mental distress that individuals may suffer. Obviously, tremendous pressure from work and a lack of support from all relatives resulted in the tendency of hiding one's inner feelings, whose long-term effect would

do more harm than good
to his or her mental health. An extreme example of this is the alarming rate of Japanese young adults
committing suicide
since they are usually
overwhelmed
by heavy workloads but have no companion to confide in.

Notwithstanding the aforementioned arguments, I would argue that the benefits of being

job-seekers
to living far away from their homeland are of greater importance partly because of decent earnings and partly because of chances to grow. With regard to the former, this relocation provides more opportunities for workers to be employed in their favorable fields and suitable positions. Thus, they would probably be offered competitive salaries and good benefits. Concerning the second advantage, changing
temporary residence
according to workplace offers frequent exposure to local unique culture and customs. There is a high possibility that this practice would likely
enhance one's mentality
and broaden his or her horizons as well.

To recapitulate, although some people may

withstand mental suffering
when not living
in close proximity
to families and friends for the sake of searching for a source of livelihood, this practice provides individuals with wage stability, and
ample
opportunities to be advanced. Therefore, I hold the belief that the advantages of this development clearly overshadow the drawbacks involved.

(304 words)

📚 Vocabulary

kin
/kɪn/
(noun). họ hàng
vocab
to make ends meet
/tuː meɪk ɛndz miːt/
(verb). kiếm đủ tiền để sống
vocab
potential emotional breakdown
/pəʊˈtɛnʃəl ɪˈməʊʃənl ˈbreɪkˌdaʊn/
(noun). có khả năng bị suy sụp tinh thần
vocab
stable income
/ˈsteɪbl ˈɪnkʌm/
(noun). thu nhập ổn định
vocab
developed intellectual faculties
/dɪˈvɛləpt ˌɪntɪˈlɛktjʊəl ˈfækəltiz/
(noun). trí thức phát triển
vocab
to do more harm than good
/tuː duː mɔː hɑːm ðæn gʊd/
(verb). có hại nhiều hơn lợi
vocab
ample
/ˈæmpl/
(adj). phong phú, thừa thãi, dồi dào
vocab
to commit suicide
/tuː kəˈmɪt ˈsjʊɪsaɪd/
(verb). tự tử
vocab
overwhelmed
/ˌəʊvəˈwɛlmd/
(adj). choáng ngợp, áp đảo, lấn át
vocab
job-seeker
/ʤɒb-ˈsiːkə/
(noun). người tìm việc
vocab
temporary residence
/ˈtɛmpərəri ˈrɛzɪdəns/
(noun). tạm trú
vocab
to enhance one's mentality
/tuː ɪnˈhɑːns wʌnz mɛnˈtælɪti/
(verb). nâng cao trí lực của một người
vocab
to withstand mental suffering
/tuː wɪðˈstænd ˈmɛntl ˈsʌfərɪŋ/
(verb). chịu đựng sự đau khổ về tinh thần
vocab
in close proximity
/ɪn kləʊs prɒkˈsɪmɪti/
(adv). trong một khoảng cách rất gần
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Tất cả những người họ hàng của anh ấy đều có mặt trong đám cưới.

=> All his

were at the wedding.

 

2 Cô ấy hầu như không kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.

=> She scarcely earns enough money to

.

 

3 Họ thường tỏ ra chán nản và gần như có khả năng bị suy sụp tinh thần.

=> They often seem depressed and close to potential

.

 

4 rất nhiều chỗ cho trẻ em trên băng ghế sau.

=> There's

room for the children on the back seat.

💡 Gợi ý

kin

emotional breakdown

make ends meet

ample

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Người tìm việc

02.

Choáng ngợp

03.

Tự tử

04.

Thu nhập ổn định

Cập nhật ngay những bài viết mẫu Writing IELTS Task 2 cực chất lượng đến từ DOL nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Nowadays, more people move away from their friends and families for work. Do the advantages outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages - disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background