Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 12/03/2022

Chủ đề công việc (work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về lý do tại sao người trẻ lại không muốn làm việc đồng áng

 • Body 2: DOL sẽ nói về lý do mà người trẻ nên được khuyến khích làm những công việc đồng áng

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại lý do những người trẻ tuổi ngày nay có xu hướng tránh làm việc trong các trang trại là vì sự mở rộng của các ngành nghề thay thế và giáo dục phổ cập. Tuy nhiên, người trẻ nên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nông nghiệp vì họ có thể cung cấp nhân lực và mang lại sự đổi mới trong nông nghiệp.

Insert Statement here...
This trend can stem from several causes that will be discussed in this essay, along with a number of reasons why there should be more young farmers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons why young adults shy away from farming work
Idea 1
The prosperity of new and more lucrative occupations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • agriculture does not have a high income and this earning is unstable
Idea 2
Universal education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • young people think that being farmers is not high-class => gravitate towards jobs that are perceived as smart and classy
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Young adults should be incentivized to become farmers
Idea 1
Importance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Farming has been and will always be one of the most important sectors of society => a shortage in personnel could lead to worldwide crisis
Idea 2
Innovativeness
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Young minds can help drive improvements in this ancient profession => youngsters are more adaptive to new technologies => apply these to farms => produce healthier food

📝 Bài mẫu

Nowadays, more and more youngsters avoid working in the

agricultural sector
. This trend can
stem from
several causes that will be discussed in this essay, along with a number of reasons why there should be more young farmers.

There are two reasons why young adults shy away from

farming work
. First, the prosperity of new and more
lucrative
occupations leads to people favoring these posts. Compared to other sectors, agriculture around the world does not have a high income and oftentimes, this earning is
unstable
as it depends heavily on the yield of the crops. Another possible cause for this trend is
universal education
, which leads to more young people thinking that being farmers is not
high-class
enough for an educated person. They tend to
gravitate
towards jobs that are perceived as smart and classy, such as
white-collar professions
, since lives on the farm are usually painted as modest and dull.

Despite the aforementioned reasons, young adults should be incentivized to become farmers. First, farming has been and will always be one of the most important sectors of society, that is why

a shortage in personnel
could lead to worldwide crisis. Food being one of the fundamentals of life means that its supply process should be
well-oiled
in order to sustain people’s well-being. This can only be achieved if there is a sufficient supply of manpower
to carry out the production
. Moreover, young minds can help drive improvements in this ancient profession. As youngsters
are more adaptive to new technologies
, they can apply these to their farms and as a result, produce healthier food.

To conclude, young people nowadays are likely to avoid working on farms due to the expansion of alternative professions and universal education. However, these youngsters should be encouraged to participate in farming activities since they can offer manpower and introduce innovativeness to agriculture.

(311 words)

📚 Vocabulary

Học hỏi thêm các từ vựng mới từ bài IELTS Writing Task 2 Sample vừa rồi nhé.

agricultural sector
/ˌægrɪˈkʌlʧərəl ˈsɛktə/
(noun). ngành nông nghiệp
vocab
to stem from something
/tuː stɛm frɒm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bắt nguồn từ một cái gì đó
vocab
farming work
/ˈfɑːmɪŋ wɜːk/
(noun). công việc đồng áng
vocab
lucrative
/ˈluːkrətɪv/
(adj). béo bở, sinh lợi
vocab
unstable
/ʌnˈsteɪbl/
(adj). không ổn định
vocab
universal education
/ˌjuːnɪˈvɜːsəl ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(noun). giáo dục phổ cập
vocab
high-class
/haɪ-klɑːs/
(adj). cao cấp
vocab
gravitate
/ˈgrævɪteɪt/
(verb). đổ về, bị hút về
vocab
white-collar profession
/ˈwaɪtˈkɒlə prəˈfɛʃən/
(noun). nghề công chức (làm văn phòng)
vocab
a shortage in personnel
/ə ˈʃɔːtɪʤ ɪn ˌpɜːsəˈnɛl/
(noun). sự thiếu hụt nhân sự
vocab
well-oiled
/wɛl-ɔɪld/
(adj). hoạt động hiệu quả
vocab
to carry out the production
/tuː ˈkæri aʊt ðə prəˈdʌkʃən/
(verb). thực hiện sản xuất
vocab
to be adaptive to new technologies
/tuː biː əˈdæptɪv tuː njuː tɛkˈnɒləʤiz/
(verb). thích ứng với công nghệ mới
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Hầu hết những bất an của mọi người đều bắt nguồn từ một điều gì đó đã xảy ra trong thời thơ ấu của họ.

=> Most people's insecurities

something that happened in their childhood.

 

2 Những người trẻ tuổi có xu hướng hướng tới những công việc được coi là thông minh và sang trọng, chẳng hạn như nghề công chức.

=> Youngsters tend to gravitate towards jobs that are perceived as smart and classy, such as

.

 

3 Nông nghiệp đã, đang và sẽ luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội, đó là lý do tại sao sự thiếu hụt nhân sự trong ngành này có thể dẫn đến khủng hoảng trên toàn thế giới.

=> Farming has been and will always be one of the most important sectors of society, that is why

could lead to worldwide crisis.

 

4 Vì thanh niên dễ dàng thích nghi hơn với các công nghệ mới, chúng có thể áp dụng những công nghệ này vào trang trại của mình và sản xuất ra những loại thức ăn lành mạnh hơn.

=> As youngsters are more

to new technologies, they can apply these to their farms and as a result, produce healthier food.

💡 Gợi ý

stem from

a shortage in personnel

white-collar professions

adaptive

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Ngành nông nghiệp

02.

Công việc đồng áng

03.

Cao cấp

04.

Hoạt động hiệu quả

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Fewer young people do farming work in rural areas. Why? Should young people be encouraged to do farming work? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background