Scientific research should focus on world health issues or more important problems

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 03/03/2022 chủ đề sức khoẻ (health): Scientific research should focus on world health issues or more important problems. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ nói về ý kiến tìm ra giải pháp cho các vấn đề sức khỏe trên toàn cầu đang là vấn đề bức thiết cần được giới khoa học nghiên cứu.

 • Body 2: DOL sẽ nói về ý kiến ủng hộ việc những nghiên cứu khoa học có thể giúp giải quyết những vấn đề toàn cầu khác.

Kết bài: DOL nhấn mạnh lại là các vấn đề sức khỏe gây ra những rủi ro lớn đối với sức khỏe của con người nhưng nghiên cứu khoa học không nên chỉ được tiến hành để giải quyết chỉ riêng chúng mà nên hướng đến những vấn đề cấp bách khác.

Insert Statement here...
Personally, I agree with the latter opinion for a number of reasons.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Finding a solution to world health problems is a pressing matter that should be pursued by the scientific world
Idea 1
Health issues can affect people’s well-being immediately & and on a wide scale
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: COVID-19 pandemic
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Scientific research should alleviate other worldwide issues
Idea 1
There are many other critical issues that can affect humans on a wider scale: global warming, pollution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other fundamentals for human’s survival are water and food => without scientific advancements to ensure food security => citizens in developing countries or areas hit with famine would not be able to survive
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Whether scientific research should focus on

alleviating global health issues
or other problems has gained traction. Personally, I agree with the latter opinion for a number of reasons.

On the one hand, finding a solution to world health problems is

a pressing matter
that should be pursued by the scientific world. As health issues can affect people’s well-being immediately and on a wide scale should that be an
infectious disease
, scientists’ efforts and attention can be valuable in saving many people’s lives. Take the Covid-19 pandemic for example. Though it is relatively new, it has posed
dire
threats to people’s physical and mental well-being and finances. Without
the timely arrival of vaccines
, it would have been as deadly as previous
plagues
in history, such as the Black Death or the Spanish Flu.

On the other hand, advocates of devoting scientific research to alleviating other worldwide issues have grounds to believe that this can bring people more advantages. First, there are many other critical issues that can affect humans on a wider scale, such as

global warming
and pollution. Though people do not see their effects immediately, environmental problems harm humans slowly and its impacts are difficult to reverse. Furthermore, apart from health, other fundamentals for human’s survival are water and food. Without
scientific advancements
to ensure food security
, citizens in developing countries or areas hit with
famine
would not be able to survive.

All in all, while health problems

pose great risks to human’s well-being
, scientific research should not be solely conducted to solve them alone but should rather be directed towards other pressing matters as well.

(271 words)

📚 Vocabulary

Cùng ôn luyện từ vựng được nhắc đến trong bài mẫu. Học thêm từ vựng mới trong bài mẫu Task 1 chủ đề Lifestyle ngày 3/3/2022.

to alleviate global health issues
/tuː əˈliːvɪeɪt ˈgləʊbəl hɛlθ ˈɪʃuːz/
(verb). giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu
vocab
a pressing matter
/ə ˈprɛsɪŋ ˈmætə/
(noun). một vấn đề cấp bách
vocab
infectious disease
/ɪnˈfɛkʃəs dɪˈziːz/
(noun). bệnh truyền nhiễm
vocab
dire
/ˈdaɪə/
(adj). tàn khốc, kinh khủng, nghiêm trọng
vocab
the timely arrival of vaccine
/ðə ˈtaɪmli əˈraɪvəl ɒv ˈvæksiːn/
(noun). sự xuất hiện kịp thời của vắc xin
vocab
plague
/pleɪg/
(noun). bệnh dịch
vocab
global warming
/ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/
(noun). sự nóng lên toàn cầu
vocab
scientific advancement
/ˌsaɪənˈtɪfɪk ədˈvɑːnsmənt/
(noun). tiến bộ khoa học
vocab
to ensure food security
/tuː ɪnˈʃʊə fuːd sɪˈkjʊərɪti/
(verb). đảm bảo an ninh lương thực
vocab
famine
/ˈfæmɪn/
(noun). nạn đói
vocab
to pose great risks to human’s well-being
/tuː pəʊz greɪt rɪsks tuː ˈhjuːmənz wɛl-ˈbiːɪŋ/
(verb). gây ra những rủi ro lớn đối với phúc lợi của con người
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Nghiên cứu khoa học nên tập trung vào việc giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu hay các vấn đề khác đã thu hút sự chú ý của dư luận.

=> Whether scientific research should focus on alleviating global

or other problems has gained traction.

 

2 Các vấn đề về sức khỏe gây ra những rủi ro lớn đối với sức khỏe của con người.

=> Health problems

to human’s well-being.

 

3 Nếu không có những tiến bộ khoa học để đảm bảo an ninh lương thực, công dân ở các nước đang phát triển hoặc các khu vực bị nạn đói sẽ không thể tồn tại.

=> Without scientific advancements to ensure

, citizens in developing countries or areas hit with famine would not be able to survive.

 

4 Nếu không có vắc-xin kịp thời, nó sẽ gây chết người như những bệnh dịch trước đây trong lịch sử, chẳng hạn như Cái chết Đen hay Dịch cúm Tây Ban Nha.

=> Without the timely arrival of vaccines, it would have been as deadly as previous

in history, such as the Black Death or the Spanish Flu.

 

5

💡 Gợi ý

food security

plagues

pose great risks

health issues

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Nạn đói

02.

Tàn khốc, kinh khủng, nghiêm trọng

03.

Bệnh truyền nhiễm

04.

Một vấn đề cấp bách

Xem thêm đề writing task 1 ngày 03/03/2022 cùng ngày nhé!

Tham khảo thêm những bài viết mẫu Writing Task 2 khác tại DOL Tự Học nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think scientific research should focus on solving world health problems. Others think that there are more important issues. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Health.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background