Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 06/03/2022

Chủ đề lối sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do của việc nhiều người chọn có con trễ.

 • Body 2: DOL bàn luận quan điểm của mình là cả ưu điểm của việc có con trễ không vượt trội hơn so với nhược điểm của việc này.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
A few explanations for this trend could be offered, as well as its positive and negative effects on society.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
People are attaching more weight to their professional lives
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Young adults spend the first years of their adulthood to lay a concrete foundation for their career
Idea 2
Children are better raised in families with sound financial statuses
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Such a family can mostly be found among older couples, who have spent years working and accumulating their wealth.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages >< Disadvantages
Idea 1
Advantages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The couple has had a stable financial background => the child will likely to have proper education with less worries about loans and debts
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Aged parents are more knowledgeable => child can be reprimanded appropriately => a positive sign for an upright citizen
Idea 2
Disadvantages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Older mothers are more prone to grave health risks during pregnancy
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Their children are more exposed to innate diseases

📝 Bài mẫu

These days, an increasing number of people have chosen to become parents later in their lives. A few explanations for this trend could be offered, as well as its positive and negative effects on society.

First of all, the trend of

delayed parenthood
could be attributed to two main reasons. To start with, people are attaching more weight to their professional lives rather than their personal ones. A considerable number of young adults nowadays spend the first years of their
adulthood
to lay a concrete foundation for their career
and only start building a family once they have achieved certain professional
milestones
. Furthermore, many people are of the opinion that children are better raised in families with
sound financial statuses
. Such a family can mostly be found among older couples, who have spent years working and accumulating their wealth.

As to the impacts of delayed parenthood on society, I strongly believe that neither its advantages or disadvantages can outweigh the other. On the one hand, having older parents can bring many benefits for a child. Since the couple will probably have had a stable financial background, the child will likely

to have proper education
with less worries about loans and debts. Another advantage is that aged parents are more
knowledgeable
, meaning that the child can be reprimanded
appropriately
from their
upbringings
, which is a positive sign for
an upright citizen
. On the other hand, older mothers are more
prone to grave health risks during pregnancy
and their children are more
exposed to innate diseases
. It has been proven that women having kids after the age of thirty can be dangerous for both themselves and the babies, which is why this decision is not recommended by
health staff
.

By and large, people choose to bear children at older ages due to their high regards for their careers and the belief that a better financial state will be better for a child. Nevertheless, how this trend can impact society is both positive and negative.

(332 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu danh sách những từ vựng xuất hiện trong bài viết mẫu Writing Task 2 ở trên.

delayed parenthood
/dɪˈleɪd ˈpeərənthʊd/
(noun). trì hoãn sinh con, làm cha mẹ trễ
vocab
adulthood
/əˈdʌlthʊd/
(noun). tuổi trưởng thành, tuổi thành niên
vocab
to lay a concrete foundation for one's career
/tuː leɪ ə ˈkɒnkriːt faʊnˈdeɪʃən fɔː wʌnz kəˈrɪə/
(verb). xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của một người
vocab
milestone
/ˈmaɪlstəʊn/
(noun). cột mốc
vocab
sound financial status
/saʊnd faɪˈnænʃəl ˈsteɪtəs/
(noun). tình trạng tài chính tốt
vocab
to have proper education
/tuː hæv ˈprɒpər ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(verb). ăn học đến nơi đến chốn
vocab
knowledgeable
/ˈnɒlɪʤəbl/
(adj). có kiến ​​thức, am hiểu
vocab
appropriately
/əˈprəʊprɪɪtli/
(adv). thích hợp
vocab
upbringing
/ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/
(noun). sự chăm sóc dạy dỗ (trẻ em)
vocab
an upright citizen
/ən ˈʌpraɪt ˈsɪtɪzn/
(noun). một công dân ngay thẳng
vocab
to be prone to grave health risks during pregnancy
/tuː biː prəʊn tuː greɪv hɛlθ rɪsks ˈdjʊərɪŋ ˈprɛgnənsi/
(verb). dễ gặp các rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe khi mang thai
vocab
to be exposed to innate diseases
/tuː biː ɪksˈpəʊzd tuː ɪˈneɪt dɪˈziːzɪz/
(verb). dễ mắc các bệnh bẩm sinh
vocab
health staff
/hɛlθ stɑːf/
(noun). nhân viên y tế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Xu hướng trì hoãn sinh con có thể có hai lý do chính.

=> The trend of

could be attributed to two main reasons.

 

2 Những vấn đề thời thơ ấu của cô kéo dài đến tuổi trưởng thành.

=> Her childhood problems persisted into

.

 

3 Chiến thắng này là một cột mốc trong lịch sử nước ta.

=> This victory was a

in our country's history.

 

4 Cô ấy rất am hiểu về nghệ thuật.

=> She's very

about art.

💡 Gợi ý

milestone

adulthood

delayed parenthood

knowledgeable

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Thích hợp

02.

Sự chăm sóc dạy dỗ (trẻ em)

03.

Bệnh bẩm sinh

04.

Nhân viên y tế

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do the advantages of this outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems-Cause-Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background