Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 19/03/2022

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL nói về bất lợi của việc dạy ngoại ngữ cho trẻ ở cấp tiểu học.

 • Body 2: DOL nói về những thuận lợi của việc dạy ngoại ngữ cho trẻ ở cấp tiểu học.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Despite the disadvantages involved, I am of the opinion that this development is generally more favorable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Create considerable pressure on young learners
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students nowadays already have a burdensome volume of schoolwork and a hectic curriculum to follow
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: a state school in Japan => forcing students to learn foreign languages => raised a number of objections from parents => voiced their concern over the paramount amount of stress their children have to suffer from
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Developing students' intellectual faculties
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The acquisition of a new language promotes frequent exposure to diverse and unique cultures => allows children to gain knowledge about others' customs and lifestyles & develop an acute awareness of other exotic people.
Idea 2
Improve students' future employability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Employers have a tendency to recruit applicants who demonstrate exceptional linguistic competence => students possessing expert language skills have chances to work in various fields

📝 Bài mẫu

Many

educational institutions
at the elementary level in certain nations include non-native languages as a compulsory subject in their curriculum. Despite the disadvantages involved, I am of the opinion that this development is generally more favorable.

One of the main disadvantages is that implementing non-native languages in elementary education programs may

create considerable pressure
on young learners. The reason for this is that many students nowadays already have
a burdensome volume of schoolwork
and a hectic curriculum to follow, they would find it challenging to have spare time if one more subject is added to their already tight schedule. For example, when a primary state school in Japan introduced a new scheme of forcing students to learn foreign languages, it
raised a number of objections
from parents as they
voiced their concern over
the paramount amount of stress their children have to suffer from.

Nevertheless, I would argue that teaching foreign languages to primary school students is more beneficial in terms of

developing their intellectual faculties
and
improving their future employability
. It is true that the acquisition of a new language at the beginning level
promotes frequent exposure to diverse and unique cultures
. Such experience allows children to
gain an enormous wealth of knowledge
about others' customs and lifestyles as well as develop an acute awareness of other exotic people. Furthermore, foreign languages are undoubtedly a crucial tool to open more job opportunities. Employers in certain sectors have a tendency to recruit applicants who demonstrate
exceptional linguistic competence
, which suggests that students possessing expert language skills are more inclined to have chances to work in various fields such as interpretation, diplomacy, aviation, etc.

In conclusion, although children have to face pressure from studying more lingual subjects in their very early years of life, the integration of foreign languages in primary school's curriculum has paved the way for enhancing

students' capability and career prospects
. Therefore, I hold the belief that the advantages of this development clearly overshadow the drawbacks involved.

(331 words)

📚 Vocabulary

Danh sách các từ vựng xuất hiện trong bài Sample Writing IELTS vừa rồi được liệt kê dưới đây.

educational institution
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
(noun). cơ sở giáo dục
vocab
to create considerable pressure
/tuː kri(ː)ˈeɪt kənˈsɪdərəbl ˈprɛʃə/
(verb). tạo ra áp lực đáng kể
vocab
a burdensome volume of schoolwork
/ə ˈbɜːdnsəm ˈvɒljʊm ɒv ˈskuːlwɜːk/
(verb). một khối lượng bài tập ở trường
vocab
to raise a number of objections
/tuː reɪz ə ˈnʌmbər ɒv əbˈʤɛkʃənz/
(verb). đưa ra một số phản đối
vocab
to voice one's concern over something
/tuː vɔɪs wʌnz kənˈsɜːn ˈəʊvə ˈsʌmθɪŋ/
(verb). bày tỏ sự quan ngại của một người về điều gì đó
vocab
to develop one's intellectual faculties
/tuː dɪˈvɛləp wʌnz ˌɪntɪˈlɛktjʊəl ˈfækəltiz/
(verb). phát triển khả năng trí tuệ của một người
vocab
to improve one's future employability
/tuː ɪmˈpruːv wʌnz ˈfjuːʧər ɪmˌplɔɪəˈbɪlɪti/
(verb). cải thiện khả năng làm việc trong tương lai của một người
vocab
to promote frequent exposure to diverse and unique cultures
/tuː prəˈməʊt ˈfriːkwənt ɪksˈpəʊʒə tuː daɪˈvɜːs ænd juːˈniːk ˈkʌlʧəz/
(verb). thúc đẩy việc tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng và độc đáo thường xuyên
vocab
to gain an enormous wealth of knowledge
/tuː geɪn ən ɪˈnɔːməs wɛlθ ɒv ˈnɒlɪʤ/
(verb). có một lượng lớn kiến thức
vocab
exceptional linguistic competence
/ɪkˈsɛpʃənl lɪŋˈgwɪstɪk ˈkɒmpɪtəns/
(noun). năng lực ngôn ngữ đặc biệt
vocab
students' capability and career prospects
/ˈstjuːdənts ˌkeɪpəˈbɪlɪti ænd kəˈrɪə ˈprɒspɛkts/
(noun). năng lực và triển vọng nghề nghiệp của học sinh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Vào ngày 18 tháng 1, các cơ sở giáo dục đã đóng cửa cho kỳ nghỉ đông sớm một tuần.

=> On Jan. 18,

were closed for the winter holiday a week early.

 

2 Nhiều học sinh ngày nay đã có một khối lượng lớn bài tập ở trường.

=> Many students nowadays already have a

of schoolwork.

 

3 Các nhà phê bình đưa ra một số phản đối đối với tuyên bố rằng việc tối đa hóa lợi nhuận sẽ luôn thúc đẩy phúc lợi chung.

=> Critics raise a number of

to the claim that the maximization of profits will always promote the general welfare.

 

4 Việc lồng ghép ngoại ngữ vào chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học đã tạo tiền đề cho việc nâng cao năng lực và triển vọng nghề nghiệp của học sinh.

=> The integration of foreign languages in primary school's curriculum has paved the way for enhancing students'

and career prospects.

💡 Gợi ý

educational institutions

capability

objections

burdensome volume

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

Khả năng trí tuệ

02.

Khả năng làm việc

03.

Năng lực ngôn ngữ

04.

Triển vọng nghề nghiệp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In some countries, schools are teaching foreign languages for primary school children. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages - disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background