The main goal of education is to produce good citizens and a qualified workforce rather than benefiting children

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 28/03/2022 chủ đề giáo dục (education): The main purpose of school is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit children as individuals. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày vai trò của trường học trong việc giáo dục học sinh thành những công dân tốt và công nhân có ích cho xã hội

 • Body 2: DOL sẽ trình bày vai trò của trường học trong việc giáo dục học sinh để chúng có thể phát triển theo lợi ích cá nhân

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While I agree with this idea, I also think that it is of paramount importance to train children as people who gain for themselves.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The main purpose of school is to turn children into good citizens and workers
Idea 1
Teaching disciplines
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Teachers guide children in differentiating between right and wrong => moral lessons are fully obtained => children can be principled and aware of the significance of being good citizens
Idea 2
Training skills
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The primary function of education is enhancing the understanding of people => the schools’ responsibility to provide their students with essential knowledge as well as practical skills to be intellectual and become innovative workers in the job market
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Schools should benefit children as individuals
Idea 1
Emotionally develop
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children promote their early social interaction with peers at school => foster friendships & companionship => assisting the advancement of internal emotion as well as feeling
Idea 2
Unleash their potential
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children have more chances to expose themselves to various fields => help them discover their likes and dislikes => schools’ aim is achieved in terms of nourishing students’ strengths and improving their weaknesses

📝 Bài mẫu

Opinions are divided on whether the ultimate responsibility of

educational institutions
is shaping students into productive citizens or fostering the awareness of individual advantages. While I agree with this idea, I also think that it is of paramount importance to train children as people who gain for themselves.

It goes without saying that schools play a

pivotal
role in teaching disciplines and training skills that turn students into productive citizens and workers. Teachers, undoubtedly, are those who guide children in differentiating between right and wrong as well as leading them to take the right path in life. Once
moral lessons
are fully obtained, children can be principled and aware of the significance of being good citizens. Also, since the dawn of time, the primary function of education is to enhance the understanding of people; thus, it is the schools’ responsibility to provide their students with essential knowledge as well as practical skills to be
intellectual
and become innovative workers in the job market.

However, schools should benefit children as individuals because these institutes are crucial in  helping children to emotionally develop and

unleash their potential
. Firstly, children promote their early
social interaction
with peers at school, via which they can foster friendships and companionship. Thus, these social contacts are proven to be helpful in assisting the
advancement
of internal emotion as well as feeling. Besides, through subjects learning at educational establishments, children have more chances
to expose themselves to various fields
, which would accordingly help them discover their likes and dislikes. In this way, schools’ aim is achieved in terms of
nourishing students’ strengths
and improving their weaknesses.

In conclusion, although it is said that the major function of schools should be training children to become productive citizens and laborers, I would agree that educational institutions ought to fulfill their duty by helping students to gain benefits for themselves.

(309 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi và học hỏi thêm các từ vựng mới từ bài Writing IELTS Sample ở trên.

educational institution
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/
(noun). cơ sở giáo dục
vocab
pivotal
/ˈpɪvətl/
(adj). then chốt
vocab
moral lessons
/ˈmɒrəl ˈlɛsnz/
(noun). bài học đạo đức
vocab
to enhancing the understanding of people
/tuː ɪnˈhɑːnsɪŋ ði ˌʌndəˈstændɪŋ ɒv ˈpiːpl/
(verb). nâng cao sự hiểu biết của mọi người
vocab
intellectual
/ˌɪntɪˈlɛktjʊəl/
(adj). trí thức
vocab
to unleash one's potential
/tuː ʌnˈliːʃ wʌnz pəʊˈtɛnʃəl/
(verb). giải phóng tiềm năng của một người
vocab
social interaction
/ˈsəʊʃəl ˌɪntərˈækʃən/
(noun). sự tương tác xã hội
vocab
advancement
/ədˈvɑːnsmənt/
(noun). thăng tiến, cải thiện
vocab
to expose themselves to various fields
/tuː ɪksˈpəʊz ðəmˈsɛlvz tuː ˈveərɪəs fiːldz/
(verb). tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau
vocab
to nourish students’ strengths
/tuː ˈnʌrɪʃ ˈstjuːdənts strɛŋθs/
(verb). bồi dưỡng thế mạnh của học sinh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Chức năng chính của giáo dục là nâng cao hiểu biết của con người.

=> The primary function of education is to enhance the

of people.

 

2 Tương tác xã hội là cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của kiến thức logic-toán học.

=>

is necessary for advancing the development of logical-mathematical knowledge.

 

3 Thông qua các môn học tại các cơ sở giáo dục, các em học sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau.

=> Through subjects learning at educational establishments, children have more chances to

themselves to various fields.

 

4 Bằng cách này, mục tiêu của trường học đạt được là bồi dưỡng điểm mạnh của học sinh và cải thiện điểm yếu của chúng.

=> In this way, schools’ aim is achieved in terms of

students’ strengths and improving their weaknesses.

💡 Gợi ý

understanding

expose

nourishing

social interaction

Luyện từ vừ qua Writing task 1 sample 28/3/2022 cùng ngày nhé.

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Then chốt

02.

Trí thức

03.

Thăng tiến, cải thiện

04.

Bài học đạo đức

Tổng hợp đề viết tháng 3/2022, lưu về ôn ngay!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that the main purpose of school is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit children as individuals. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background