Studying abroad benefits a student's home country greatly. Agree/disagree? - IELTS Writing

Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL nói về những lợi ích của việc du học nước ngoài đối với nước nhà

  • Body 2: Tiếp đến DOL sẽ đưa ra quan điểm về mặt hạn chế của việc này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết việc này vừa có những lợi ích nhất định nhưng cũng có một số tác hại.

Insert Statement here...
Although I strongly agree that there are benefits to the home country, I also think there are downsides.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Studying abroad is beneficial to home country
Idea 1
Opportunities to learn from prestigious schools
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: VNmese students have attended prestigious colleges
Idea 2
Learn about new cultures and perspectives
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: lots of startups currently have employees who are studying abroad students → more active and more diverse thoughts
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Studying abroad is not entirely good
Idea 1
Many students will not come back to their home country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: students in tech fields get higher paid in other countries → will not come back
Idea 2
Study-abroad students may be out of touch with VN
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: spending 4 to 5 years abroad can make students ignorant about what’s going on in VN → cannot blend in with the VN lifestyle & culture & work style

📝 Bài mẫu

Today, more and more parents are sending their kids to study abroad, leading to the question of whether study-abroad students are beneficial to their home country. Although I strongly agree that there are benefits to the home country, I also think there are downsides.

There are two main reasons why I think the government should welcome students who choose to pursue education in another country. Firstly, it is a fact that there are lots of

prestigious
educational institutions around the world that Vietnamese students can attend. This means that these students can
grow to their fullest potentials
, then return to Vietnam with this knowledge and help to develop the country in multiple aspects. Secondly, going abroad will help
equip students with new perspectives
and lifestyles, which benefits the home country. For example, students who come back from the US will usually be more open-minded and
proactive in their workplace
. As a result, they will gradually
change the work culture for the better
.

However, that is not to say that the home country would always benefit from study-abroad students. The first reason is that there is an alarming portion of students who do not return home after being abroad. Many reasons can explain this phenomenon, such as the home country does not offer a stable enough

career prospect
, or that the pay is not high enough, but one thing for sure is that this leads to
brain drain
. The second reason is that students can be
out of touch with
the
social scene
in their home country after studying abroad. As a result, fresh graduates may find it difficult to
blend in
at work. For example, most abroad students are
ignorant of
social movements happening in their home countries and often are not
engaged in conversations
at work with these topics.

In conclusion, I strongly agree that the benefits that study-abroad students bring to their home country are undeniable. However, I do not think studying abroad is suitable for anyone, and that we should have some policies to ensure that these students will be more likely to return after graduating.

(353 words)

📚 Vocabulary

To welcome somebody to do something
/tu ˈwɛlkəm ˈsʌmˌbɑdi tu du ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Ủng hộ, có thái độ hài lòng khi ai đó làm việc gì đó
Prestigious
/prɛˈstɪʤəs/
(adj). Danh giá
vocab
To grow to one's fullest potential
/tu groʊ tu wʌnz ˈfʊləst pəˈtɛnʃəl/
(verb). Phát triển được hết mức có thể
vocab
To equip somebody with new perspectives
/tu ɪˈkwɪp ˈsʌmˌbɑdi wɪð nu pərˈspɛktɪvz/
(verb). Trang bị cho ai đó những góc nhìn mới
vocab
To be proactive in the workplace
/tu bi ˈproʊˈæktɪv ɪn ðə ˈwɜrkˌpleɪs/
(adj). Có thói quen chủ động trong công việc
vocab
To change something for the better
/tu ʧeɪnʤ ˈsʌmθɪŋ fɔr ðə ˈbɛtər/
(verb). Thay đổi một sự việc gì đó để nó cải thiện hơn
vocab
Brain drain
/breɪn dreɪn/
(noun). Hiện tượng chảy máu chất xám (khi người tài di cư sang nước khác)
vocab
Career prospects
/kəˈrɪr ˈprɑspɛkts/
(noun). Cơ hội nghề nghiệp
vocab
To be out of touch with something
/tu bi aʊt ʌv tʌʧ wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Thiếu hiểu biết do sự không quan tâm đến một vấn đề nào đó
vocab
Social scene
/ˈsoʊʃəl sin/
(noun). Bối cảnh trong xã hội
vocab
To blend in somewhere
/tu blɛnd ɪn ˈsʌmˌwɛr/
(verb). Hòa nhập được với con người ở một nơi nào đó
vocab
To be ignorant of something
/tu bi ˈɪgnərənt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Không hay biết về điều gì đó
vocab
To be engaged in a conversation
/tu bi ɛnˈgeɪʤd ɪn ə ˌkɑnvərˈseɪʃən/
(adj). Tham gia vào cuộc trò chuyện
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền những giới từ phù hợp vào để tạo thành cấu trúc đúng

 

Phát triển được hết mức có thể

=> To grow

01.
one's fullest potential

 

Trang bị cho ai đó cái gì đó

=> To equip somebody

02.
something

 

Thay đổi một sự việc gì đó để nó cải thiện hơn

=> To change something

03.
the better

 

Thiếu hiểu biết do sự không quan tâm đến một vấn đề nào đó

=> To be out of touch

04.
something

 

Hòa nhập với điều gì đó

=> To blend

05.
something

 

Không hay biết về điều gì đó

=> To be ignorant

06.
something

 

Tham gia vào cuộc trò chuyện

=> To be engaged

07.
a conversation

Exercise 2:

Bác sĩ, luật sư, kĩ sư là những công việc được xem là danh giá ở Việt Nam.

=> Doctor, lawyer and engineer are considered

here in Vietnam.

 

Có thói quen quá chủ động trong công việc có thể biến bạn thành người dễ bị bóc lột bởi quản lý.

=> Being too

in the workplace could set you up for exploitation from management.

 

Việt Nam đang phải trải qua hiện tượng chảy máu chất xám nặng nề khi ngày càng nhiều cá nhân giỏi muốn tìm công việc ở các nước khác.

=> Vietnam is suffering from a huge

as more and more capable individuals are inclined to find a job in other countries.

 

Anh ấy dọn lên thành phố vì ở đó có cơ hội phát triển nghề nghiêp tốt hơn quê nhà của anh ấy.

=> He moved to the city because it has better

comparing to his hometown.

 

Bối cảnh trong xã hội là nơi mà mọi người xã hội hóa (giao tiếp, kết bạn) với nhau.

=> A

is where people socialize with each other.

💡 Gợi ý

proactive

brain drain

prestigious jobs

social scene

career prospects

Tham khảo thêm các bài mẫu Writing Task 2 tại chuyên mục IELTS Writing Sample Essays trên dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some claim that studying abroad has great benefits for a student’s home country. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background