Cities offer better benefits than the suburbs. Agree/disagree?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 25/05/2021 chủ đề lối sống (lifestyle): Many believe that living in a city offers greater benefits compared to life in the countryside. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc sống ở thành phố, DOL sẽ chỉ ra những lợi thế của việc sống trong thành phố

  • Body 2: Tiếp đến, DOL cũng sẽ chỉ ra một vài thế mạnh của đời sống nông thôn

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết các thế mạnh của bên nào mang nhiều ý nghĩa hơn

Insert Statement here...
Living in a city offers greater benefits compared to life in the countryside
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
City life is more beneficial
Idea 1
Lots of job opportunities for young people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: big, multinational companies → demand for workers
Idea 2
Lots of entertainment and educational opportunities for newly-wed couples
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: public events as entertainment for adults and educational facilities for children (English centers)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Countryside has some advantages too
Idea 1
Less pollution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: air is cleaner due to less exhaust fumes and food is local so less preservatives
Idea 2
Lower living costs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: housing prices and rents are generally lower in the countryside than in the city, eat local → cheaper

📝 Bài mẫu

With the current migration trend from the countryside to metropolitan areas, people are starting to wonder if city life has many advantages over countryside life. I think that living in the cities is more beneficial, especially for young adults.

There are many reasons why I believe that living in the city is more beneficial. Firstly, metropolitan areas are

job hubs
for a wide variety of industries, which is why young professionals
migrate here
. For example, Ho Chi Minh City has many multinational companies in fields ranging from technology to marketing with
great demands for
workers. Secondly,
the urban lifestyle
offers multiple
entertainment options
for young adults and
educational facilities
for their children. Big cities usually
host an extensive range of public events
, like festivals, concerts, exhibitions, or sports events, where couples can go on their weekends. Their children would also benefit from
a diverse education
provided by many English institutions, sports clubs, and art centers.

However, that is not to say that life in the countryside is

at a disadvantage
. Firstly, it is apparent that pollution issues are drastically better in the suburbs and rural areas. For example, because there are not as many vehicles in the countryside, there are fewer
exhaust fumes
, which leads to significantly cleaner air. Fewer factories also mean
water and soil contamination
problems are better. Secondly, a lower
living cost
is also why many still want to stay in the suburbs. Housing prices in the suburbs are tremendously less than those in the cities, and
average rents
have the same trend. Also, because most produce comes from the countryside, if one eats locally, the grocery cost is reduced.

In conclusion, although living in the countryside also offers some benefits like lower living costs and less pollution, I still think that the urban lifestyle is more advantageous, especially for young professionals.

(305 words)

📚 Vocabulary

Trau dồi thêm một số từ vựng hữu ích từ bài Writing IELTS mẫu ở trên nhé.

Job hub
/ʤɒb hʌb/
(noun). Nơi tập hợp nhiều ngành nghề
vocab
To migrate somewhere
/tuː maɪˈgreɪt ˈsʌmweə/
(verb). Di cư đến nơi nào đó
vocab
To have great demand for something
/tuː hæv greɪt dɪˈmɑːnd fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có nhu cầu lớn cho một thứ gì đó
The urban lifestyle
/ði ˈɜrbən ˈlaɪfˌstaɪl/
(noun). Lối sống thành thị
vocab
Entertainment options
/ˌɛntərˈteɪnmənt ˈɑpʃənz/
(noun). Những lựa chọn, phương thức giải trí khác nhau
vocab
Educational facilities
/ˌɛʤəˈkeɪʃənəl fəˈsɪlətiz/
(noun). Cơ sở giáo dục
vocab
To host an extensive range of events
/tu hoʊst ən ɪkˈstɛnsɪv reɪnʤ ʌv ɪˈvɛnts/
(verb). Tổ chức nhiều loại sự kiện khác nhau
vocab
To benefit from something
/tu ˈbɛnəfɪt frʌm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hưởng lợi từ một điều gì đó
vocab
A diverse education
/ə daɪˈvɜrs ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(noun). Nền giáo dục đa dạng
vocab
To be at a disadvantage
/tu bi æt ə ˌdɪsədˈvæntɪʤ/
(adj). Ở vị thế bất lợi
vocab
To be drastically better
/tu bi ˈdræstɪkli ˈbɛtər/
(adj). Tốt hơn một cách rõ ràng vượt trội
vocab
Exhaust fumes
/ɪgˈzɑst fjumz/
(noun). Khí thải từ động cơ
vocab
Water/soil contamination
/ˈwɔtər/sɔɪl kənˌtæməˈneɪʃən/
(noun). Sự nhiễm độc nước/đất
vocab
Living costs
/ˈlɪvɪŋ kɑsts/
(noun). Chi phí sống, bao gồm chi phí nhà cửa ăn uống điện nước v.v..
vocab
Average rent
/ˈævərɪʤ rɛnt/
(noun). Chi phí thuê nhà trung bình ở một khu vực
vocab
Produce
/ˈproʊdus/
(noun). Hàng nông sản
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng DOL làm 2 bài tập dưới đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc mà đã được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với TỐI ĐA 2 TỪ trong danh sách từ vựng phía trên nhé!

 

That city is one of the best

01.
for IT graduates. You should try looking for a job there.

 

Birds often

02.
to other regions to look for greater sources of food and suitable nesting locations.

 

Despite having lived in the city for a year, she still hasn't got used to the

03.
.

 

He has gained more experience as an MC by

04.
an extensive range of events.

 

05.
has resulted in deaths of millions of marine creatures.

 

My mom sends me freshly harvested

06.
from my hometown on a monthly basis.

 

The

07.
in this district ranges from 4-7 million depending on the size, location, and condition of the estate.

 

There is no way you can cover the

08.
in the city with that rate of pay.

 

It is apparent that pollution issues are

09.
in the suburbs and rural areas

 

Their children would also benefit from a

10.
provided by many English institutions, sports clubs, and art centers

Exercise 2

QUIZ 1/4

Which is the correct expression for 'Khí thải'?

Exhausting fume

0% chọn

Exhaust fume

0% chọn

Exhausted fume

0% chọn

'To have a great demand ___ something'. Which is the correct preposition?

'To benefit ____ something'. Which is the correct preposition?

'He was ___ a disadvantage taking part in the race with an injured ankle.'

Ôn tập thêm từ vựng qua bài mẫu IELTS Writing Task 2 tháng 5/2021 band 8.0.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "Many believe that living in a city offers greater benefits compared to life in the countryside. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background