Advertising is needless if a product is high-quality and meets consumer needs. Agree/disagree?

Bài mẫu Writing task 2 IELTS ngày 18/05/2021 chủ đề quảng cáo (advertisement): If a product is good and meets customer needs, then people will buy it and advertising is unnecessary. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Trong trường hợp này DOL không đồng tình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ chỉ ra các lý do vì sao mà nhiều người có quan điểm như đề bài

  • Body 2: Sau đó, DOL sẽ chỉ ra lý do vì sao DOL không đồng tình với quan điểm trên

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
I overall disagree with this sentiment, since advertising can create differentiation from other products or promote certain lifestyles, which in the end increases products’ attractiveness to consumers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons to support the viewpoint
Idea 1
If product is good, word of mouth/ reviews are sufficient to increase sales
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People who need a certain product might simply search the internet to find it
Idea 2
Advertising can be a large waste of money
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many small companies might not be able to afford it
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Counter reasons
Idea 1
Differentiation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many products might meet the same need, but advertising can create familiarity and build brand loyalty
Idea 2
Advertising helps people associate products with certain lifestyles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, perfumes and high class luxury → Helps to sell more

📝 Bài mẫu

There are many who argue that if

a product adequately meets the demands of customers
, there is no need for a company to
promote it through advertising
. In this essay, I seek to argue that I overall disagree with this sentiment, since advertising can
create differentiation from other products
or promote certain lifestyles, which in the end
increases products’ attractiveness to consumers
.

On the one hand, it could be argued that advertising might not be necessary for certain special products as

word of mouth
might be enough to
increase its sales
, given that it fulfills customer needs. Those who have tried a unique product and are satisfied with it might voluntarily
recommend it to their friends and colleagues
. This is, for instance, how many companies operating in
niche markets
operate, as their consumer base is too small for
mass advertising campaigns
to be effective. Furthermore, it could also be said that in the internet age, potential consumers can simply search the internet for
products that are congruent with their needs
. For example, restaurants in a small area might not need to advertise to local inhabitants, since they can simply search on Google Maps and find the restaurants themselves.

On the other hand, one might contend that advertising is still necessary beyond showcasing the functionality of a product. In markets where there are many different brands for the same type of item, advertising can be the element which can

help a customer make their final decision
. For instance, although Coca Cola and Pepsi are functionally quite similar (i.e. they are both soft drinks), both brands still spend billions on advertising a year in order to make themselves seem unique. In addition, advertising could also be useful in
associating a product with a certain lifestyle
. For example, advertisements by perfume brands such as Hugo Boss often
depict a luxurious way of living
that can be obtained upon buying their product - this means that the consumer is buying the product not only for its
functional value
but the perception around it.

In conclusion, I argue that while for some small companies, advertising would be an unnecessary financial burden since their customer base is small enough that this would not be necessary. Nonetheless, for most products which caters to a larger audience, I believe that it needs to not only be useful to consumers but also create a certain image, and this is why advertising would still be crucial for its success.

(408 words)

📚 Vocabulary

Meet the demands of customers
/miːt ðə dɪˈmɑːndz ɒv ˈkʌstəməz/
(verb). Đáp ứng nhu cầu của khách hàng
vocab
Promote it through advertising
/prəˈməʊt ɪt θruː ˈædvətaɪzɪŋ/
(verb). Xúc tiến nó thông qua quảng cáo
vocab
Create differentiation from other products
/kri(ː)ˈeɪt ˌdɪfərɛnʃɪˈeɪʃən frɒm ˈʌðə ˈprɒdʌkts/
(verb). Tạo sự khác biệt so với những sản phẩm khác
vocab
Promote certain lifestyles
/prəˈməʊt ˈsɜːtn ˈlaɪfˌstaɪlz/
(verb). Quảng cáo những lối sống nhất định
vocab
Increases products’ attractiveness to consumers
/ˈɪnkriːsɪz ˈprɒdʌkts əˈtræktɪvnəs tuː kənˈsjuːməz/
(verb). Tăng độ hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng
vocab
Word of mouth
/wɜːd ɒv maʊθ/
(noun). Lời truyền miệng
vocab
Increase its sales
/ˈɪnkriːs ɪts seɪlz/
(verb). Tăng doanh số
vocab
Recommend it to their friends and colleagues
/ˌrɛkəˈmɛnd ɪt tuː ðeə frɛndz ænd ˈkɒliːgz/
(verb). Giới thiệu nó cho bạn bè và đồng nghiệp của họ
vocab
Niche markets
/niːʃ ˈmɑːkɪts/
(noun). Thị trường ngách
Mass advertising campaigns
/mæs ˈædvətaɪzɪŋ kæmˈpeɪnz/
(noun). Chiến dịch quảng cáo diện rộng
vocab
Products that are congruent with their needs
/ˈprɒdʌkts ðæt ɑː ˈkɒŋgrʊənt wɪð ðeə niːdz/
(noun). Sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của họ
Help a customer make their final decision
/hɛlp ə ˈkʌstəmə meɪk ðeə ˈfaɪnl dɪˈsɪʒən/
(verb). Giúp khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng
vocab
Associate a product with a certain lifestyle
/əˈsəʊʃɪɪt ə ˈprɒdʌkt wɪð ə ˈsɜːtn ˈlaɪfˌstaɪl/
(verb). Gắn một sản phẩm với một lối sống cụ thể
vocab
Depict a luxurious way of living
/dɪˈpɪkt ə lʌgˈzjʊərɪəs weɪ ɒv ˈlɪvɪŋ/
(verb). Thể hiện lối sống sang trọng
vocab
Functional value
/ˈfʌŋkʃənl ˈvæljuː/
(noun). Giá trị sử dụng

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Lời truyền miệng -

01.

 

Thị trường ngách -

02.

 

Chiến dịch quảng cáo diện rộng -

03.

 

Giá trị sử dụng -

04.

 

Exercise 2

Công ty đang liên tục nâng cấp sản phẩm của họ để các sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

=> The company is constantly upgrading its products so that they

.

 

Nếu một sản phẩm đáp ứng vừa đủ được nhu cầu khách hàng, không cần phải xúc tiến nó thông qua quảng cáo nữa.

=> If a product adequately meets the demands of customers, there is no need for a company to

.

 

Những hãng nước hoa sang trọng như Hugo Boss thường thể hiện lối sống sang trọng mà có thể có được thông qua việc mua sản phẩm của họ.

=> Perfume brands such as Hugo Boss often

that can be obtained upon buying their product.

 

Ngoài ra, việc quảng cáo còn hữu ích trong việc liên hệ một sản phẩm với một lối sống cụ thể.

=> In addition, advertising could also be useful in

.

 

Việc quảng cáo có thể là yếu tố giúp khách hàng đưa ra quyết định cuối cùng.

=> Advertising can be the element which can

.

 

Quảng cáo có thể tạo ra sự khác biệt so với những sản phẩm khác.

=> Advertising can

from other products

 

Mướn một người nổi tiếng quảng cáo sản phầm sẽ tăng độ hấp dẫn của sản phẩm đối với khách hàng.

=> Having a celebrity advertise a product will help

.

 

Bộ phim hay tới nỗi mà tôi đề xuất nó cho hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi.

=> The movie was so good that I

most of my friends and colleagues.

 

Sản phẩm này đã được quảng cáo rộng rãi để tăng doanh số của nó.

=> The product has been promoted widely to

.

💡 Gợi ý

help a customer make their final decision

meet the demand of customers

create differentiation

promote it through advertising

recommended it to

depict a luxurious way of living

associating a product with a certain lifestyle

increase the product’s attractiveness to consumers

increase its sales

Theo dõi thêm các bài viết IELTS Task 2 mẫu trên website của DOL Tự Học nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "If a product is good and meets customer needs, then people will buy it and advertising is unnecessary. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background