There are more beneficial ways to spend money than space exploration. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 24/06/2023 chủ đề Khoa học và Năng lượng (Science & Energy): Money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ bàn về lợi ích của việc nghiên cứu các công nghệ phục vụ cho mục đích khám phá không gian.

 • Body 2: DOL sẽ bàn về lí do vì sao tuy có lợi, chúng ta không nên đầu tư vào những công nghệ này.

Kết bài: DOL khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
While the benefits of space exploration are undeniable, I agree with the idea that prioritizing investment in more immediate issues is a more responsible course of action.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages of investing in Space technology
Idea 1
Practical applications
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Space technologies - useful in everyday life
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: GPS, satellite communications, and solar energy - assisting television networks in broadcasting their programs, and helping Google Map users navigate.
Idea 2
Desire to explore the unknown
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • sense of wonder and achievement >> psychological and cultural impacts >> inspiring future generations to pursue careers in science and technology
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
More immediate concerns
Idea 1
Poverty
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a lot of people - struggling to meet basic needs
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • redirect funds from space exploration to poverty alleviation programs
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • lift people out of destitution
Idea 2
Climate change
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • climate change demands urgent action
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • governments and private entities - use their budget for sustainable technology
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • ensure a more secure future for generations to come

📝 Bài mẫu

It is sometimes believed that the financial resources invested in the development of technology for exploring the universe are

unjustified
, and that these funds could be better spent elsewhere. While the benefits of space exploration are undeniable, I agree with the idea that prioritizing investment in more
immediate issues
is a more responsible course of action.

Admittedly, investing in technology for space exploration has proved to be beneficial in some cases. With regard to practical applications, the technologies developed for

space missions
often become immensely useful in everyday life, such as GPS systems, satellite communications, and solar energy, all of which were first invented to serve the purpose of
space research
. Now, these inventions have value in everyday situations, assisting television networks in broadcasting their programs, and helping Google Map users
navigate
efficiently. Beyond
practicality
, having the technology to explore the universe also works towards fulfilling humans’
innate desire
to explore the unknown. In fact, the sense of wonder and achievement that accompanies space missions can have significant psychological and cultural impacts, fostering innovation and inspiring future generations to pursue careers in science and technology.

However, considering the opportunity costs associated with investing in these endeavors, I hold the belief that such vast sums of money should instead be allocated to address more pressing global issues, two of which are poverty and climate change. Regarding the former, an alarming proportion of people in different parts of the world are struggling to meet

basic needs
such as food, shelter, and clean water. In these situations, redirecting funds from space exploration to
poverty alleviation programs
could potentially lift millions of people out of
destitution
. Moreover, the
existential threat
of climate change demands urgent action from governments and private entities alike. Rather than invest in space research, they would be well-advised to use their budget for renewable energy technologies, sustainable agriculture, and ecosystem restoration, thereby helping to mitigate the impacts of climate change and ensure a more secure future for generations to come. In comparison, the benefits of space exploration, while valuable, do not hold the same
immediacy
or direct impact on human well-being.

In conclusion, while spending on space technologies has yielded benefits, both tangible and intangible, its significant financial requirements lead me to believe that it would be wiser to spend this money on more urgent concerns, such as reducing poverty rates and alleviating the effects of climate change.

(400 words)

📚 Vocabulary

Cùng ôn lại từ vựng trong bài mẫu vừa rồi và học thêm từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing task 1 - 24/06/2023 topic Lifestyle cùng ngày nữa nhé!

unjustified
/ənˈʤʌstəˌfaɪd/
(adj). phi lý, không chính đáng
vocab
immediate issue
/ɪˈmidiət ˈɪʃu/
(noun). vấn đề cấp bách
vocab
space mission
/speɪs ˈmɪʃən/
(noun). nhiệm vụ khám phá không gian
vocab
space research
/speɪs riˈsɜrʧ/
(noun). nghiên cứu không gian
vocab
navigate
/ˈnævəˌɡeɪt/
(verb). định vị
vocab
practicality
/ˌpræktɪˈkæləti/
(noun). tính ứng dụng, thực tế
vocab
innate desire
/ɪˈneɪt dɪˈzaɪər/
(noun). ham muốn bẩm sinh
vocab
basic need
/ˈbeɪsɪk nid/
(noun). nhu cầu cơ bản
vocab
poverty alleviation program
/ˈpɑvərti əˌliviˈeɪʃən ˈproʊˌɡræm/
(noun). chương trình xóa đói giảm nghèo
vocab
destitution
/ˈdɛstəˌtuʃən/
(noun). cơ cực
vocab
existential threat
/ˌɛɡˌzɪˈstɛnʧəl θrɛt/
(noun). mối đe dọa đến sự sống còn
vocab
immediacy
/ɪˈmidiəsi/
(noun). sự cấp thiết
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Các nhà phê bình cho rằng tài trợ được phân bổ cho thăm dò không gian là không chính đáng với các vấn đề toàn cầu cấp bách mà chúng ta gặp phải.

=> The critics argue that the funding allocated to space exploration is

given the pressing global issues we face.

2 Chúng ta nên tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách như nghèo đói và chăm sóc sức khỏe trước khi đầu tư vào công nghệ vũ trụ.

=> We should focus on addressing

like poverty and healthcare before investing in space technology.

3 Những tiến bộ được thực hiện trong các nhiệm vụ khám phá không gian đã đóng góp rất nhiều vào kiến ​​thức khoa học và tiến bộ công nghệ.

=> The advancements made during

have greatly contributed to scientific knowledge and technological progress.

4 Những đổi mới từ nghiên cứu không gian đã cách mạng hóa các ngành công nghiệp và công nghệ hàng ngày khác nhau.

=> The innovations resulting from

have revolutionized various industries and everyday technologies.

5 Các hệ thống GPS giúp chúng tôi định vị các khu vực không xác định và tìm các tuyến đường nhanh nhất đến các điểm đến của chúng tôi.

=> GPS systems help us

through unknown areas and find the quickest routes to our destinations.

💡 Gợi ý

unjustified

immediate issues

navigate

space research

space missions

Cùng làm đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023 dạng Map và mở rộng vốn từ vựng nhé!

Exercise 2

Điền vào chỗ trống

01.

tính ứng dụng, thực tế

02.

nhu cầu cơ bản

03.

chương trình xóa đói giảm nghèo

04.

cơ cực

05.

ham muốn bẩm sinh

06.

mối đe dọa đến sự sống còn

07.

sự cấp thiết

Luyện Writing với kho bài mẫu tháng 6/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think the money spent on developing the technology for space exploration is not justified. There are more beneficial ways to spend this money. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Science & Energy.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background