Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023 dạng Table

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 24/06/2023: The table below gives information about salaries of secondary/high school teachers in five countries in 2009.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

- Luxembourg có tiền lương khởi điểm, hàng năm, tối đa cao nhất.

- Giáo viên ở Denmark và Australia mất ít thời gian để đặt lương tối đa nhất.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả lương khởi điểm và lương hàng năm của 5 quốc gia.

 • Body 2: Mô tả lương tối đa và thời gian để đạt mức lương này tại 5 quốc gia.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Comparison 1
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Luxembourg had the highest starting, annual and maximum salary.
Idea 2
Comparison 2
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Teachers in Denmark and Australia reach the maximum salary in a shorter period.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Starting salaries and annual salaries
Idea 1
Luxembourg
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • best salaries (80,000 and 112,000 dollars)
Idea 2
Denmark
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • entry salary was 47,000 dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • yearly salary standing at 54,000 dollars
Idea 3
Australia, Korea, and Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • lower initial pay (from 28,000 to 34,600 dollars)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • yearly salaries varied between 48,000 and 54,600 dollars.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Highest salary and years taken to achieve
Idea 1
Luxembourg
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the highest maximum salary at 138,000 dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 30 years to achieve
Idea 2
Korea and Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 37 and 34 years to achieve 84,500 and 62,400 dollars
Idea 3
Australia and Denmark
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the shortest durations to reach their highest pay, at 9 and 8 years
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • maximum salaries equaled their annual salaries at 48,000 and 54,000 dollars

📝 Bài mẫu

The table compares how much money secondary and high school teachers earned in five different countries in 2009,

detailing
their starting salary, yearly salary, highest
achievable
salary, and the number of years it takes to reach the highest salary.

Overall, Luxembourg had the highest starting,

annual
and maximum salary. Furthermore, teachers in Denmark and Australia were able to reach the maximum salary in a significantly shorter period compared to the other countries.

In terms of starting salaries and annual salaries, in 2009, Luxembourg offered best

compensation
, with respective figures being 80,000 and 112,000 dollars, respectively. Denmark's
entry salary
was 47,000 dollars for its teachers, with its yearly salary standing at 54,000 dollars. Australia, Korea, and Japan had lower
initial
pay, with salaries ranging from 28,000 to 34,600 dollars, and the salary they earned
on an annual basis
varied between 48,000 and 54,600 dollars.

With regard to the highest salary and years taken to achieve it, Luxembourg had the highest maximum salary at 138,000 dollars but required 30 years to reach this amount. Meanwhile, Korea and Japan in turn took 37 and 34 years to reach 84,500 and 62,400 dollars, respectively. Australia and Denmark stood out with the shortest durations to reach their highest pay, at 9 and 8 years, respectively, and their maximum salaries

equaled
their annual salaries at 48,000 and 54,000 dollars.

(223 words)

📚 Vocabulary

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Làm rõ
vocab
Achievable
/əˈʧivəbəl/
(). Có thể đạt được
vocab
Annual
/ˈænjuəl/
(). Hàng năm
vocab
Compensation
/ˌkɑmpənˈseɪʃən/
(noun). Tiền lương
vocab
Entry salary
/ˈɛntri ˈsæləri/
(noun). Mức lương nhập cảnh
vocab
Initial
/ɪˈnɪʃəl/
(). Ban đầu
vocab
On an annual basis
/ɑn ən ˈænjuəl ˈbeɪsəs/
(preposition). Hàng năm
vocab
Equal
/ˈikwəl/
(verb). Tương đương
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Báo cáo làm rõ các bước cụ thể cần thiết để hoàn thành dự án thành công.

=> The report is

the specific steps required to complete the project successfully.

 

2 Với sự chăm chỉ và cống hiến, mục tiêu của bạn có thể đạt được.

=> With hard work and dedication, your goals are

.

 

3 Công ty tổ chức một cuộc họp thường niên để thảo luận về hiệu suất và kế hoạch trong tương lai.

=> The company holds an

meeting to discuss its performance and future plans.

 

4 Nhân viên nhận được tiền lương công bằng cho các giờ làm việc bổ sung.

=> The employee received fair

for the additional hours worked.

💡 Gợi ý

detailing

annual

achievable

compensation

Exercise 2:

Điền vào chỗ trống

01.

Mức lương nhập cảnh

02.

Ban đầu

03.

Hàng năm

04.

Tương đương

Học nhiều từ vựng hay qua IELTS Writing task 2 sample ngày 24/06/2023 topic lifestyle ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu hay task 1 hay tháng 06/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The table below gives information about salaries of secondary/high school teachers in five countries in 2009, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Cách gộp số liệu

 • range from A and B

 • vary between A and B

Ví dụ:

 • Australia, Korea, and Japan had lower initial pay, with salaries ranging from 28,000 to 34,600 dollars.

 • The salary they earned on an annual basis varied between 48,000 and 54,600 dollars.

2. Cách paraphrase "salary"

Bạn có thể paraphrase "salary" theo một số cách sau:

 • Compensation

 • Pay

 • Earnings

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với mixed charts vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background