Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/04/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample band 8 IELTS Writing Task 1 ngày 29/04/2023: The plans below show a small theater in 2010, and the same theater in 2012.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/04/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview: The theater được mở rộng hơn + duy nhất khu vực tiếp khách trung tâm là không thay đổi.

Body 1: DOL mô tả sự thay đổi khu vực phía nam của nhà hát.

Body 2: DOL mô tả sự thay đổi khu vực phía bắc của nhà hát.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The building itself expanded sideways.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Only the central seating area remains unchanged.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Regarding the southern part of the theater
Idea 1
2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The corner to the right of the theater's main entrance: a cafe.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The left corner: a ticket office and an administrative office.
Idea 2
2012
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The ticket office was relocated to the bottom right corner.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The administrative office was moved to the left side of the seating area.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A new restaurant area in the left rear corner.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In the upper section of the maps
Idea 1

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The stage almost doubled in size.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A storage room: the left of the stage (2010); it was moved to the opposite end of the stage (2012) --> make way for a showers area + the relocation of the dressing room.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The old dressing room: behind the stage (2010); redesigned to serve as a corridor (2012)

📝 Bài mẫu

The maps illustrate the layout of a small theater between 2010 and 2012 show

significant changes
during that time period.

It can be seen that the theater

received renovation efforts
in the two-year time frame, with the building itself expanded sideways as existing features were moved and
reconfigured
. The only part that did not
undergo significant changes
was the central seating area.

Regarding the southern part of the theater, in 2010, there was a cafe

situated in
the corner to the right of the theater's main entrance, whereas the left corner was
occupied
by a ticket office and an administrative office. However, within the next two years, the ticket office was
relocated to the bottom right corner
where the cafe had been, while the administrative office was moved further back, to the left side of the seating area. This made way for a new restaurant area in the left rear corner.

In the upper section of the maps, one

notable change
was that the stage in front of the auditorium almost doubled in size with the addition of a side hall behind it, even as the auditorium itself
remained unchanged
. To the left of the stage was a storage room which, after 2010, was moved to the opposite end of the stage to make way for the construction of a showers area as well as the relocation of the dressing room. The old dressing room was located behind the stage in 2010, but this space, together with the right side of the stage, was
redesigned
to serve as a corridor which connected the dressing room and the storage room.

(270 words)

📚 Vocabulary

significant change
/sɪɡˈnɪfɪkənt ˈʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi đáng kể
vocab
received renovation efforts
/rɪˈsiːvd ˌrɛnəʊˈveɪʃᵊn ˈɛfəts/
(verb). nhận được nhiều nỗ lực cải tạo
vocab
reconfigure
/ˌriːkənˈfɪɡəd/
(verb). sắp xếp lại
vocab
undergo significant changes
/ˌʌndəˈɡəʊ sɪɡˈnɪfɪkənt ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). trải qua những thay đổi đáng kể
vocab
situate in
/ˈsɪʧueɪt ɪn/
(verb). nằm ở
vocab
occupy
/ˈɒkjəpaɪ/
(verb). sử dụng
vocab
relocated to the bottom right corner
/ˌriːləʊˈkeɪtɪd tuː ðə ˈbɒtəm raɪt ˈkɔːnə/
(verb). di chuyển đến góc dưới cùng bên phải
vocab
notable change
/ˈnəʊtəbᵊl ʧeɪnʤ/
(noun). thay đổi đáng chú ý
vocab
remained unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
redesign
/riːdɪˈzaɪn/
(verb). đã được thiết kế lại
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Việc triển khai các chính sách mới đã mang lại sự thay đổi đáng kể trong hoạt động của công ty.

--> The implementation of new policies brought about

in the company's operations.

 

2 Tòa nhà cũ đã nhận được nhiều nỗ lực cải tạo để khôi phục lại nét duyên dáng ban đầu.

--> The old building

to restore its original charm.

 

3 Cách bố trí văn phòng phải được sắp xếp lại để phù hợp với đội ngũ đang phát triển.

--> The office layout had to be

to accommodate the growing team.

 

4 Khu phố đã trải qua những thay đổi đáng kể với việc xây dựng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng mới.

-->The neighborhood

with the construction of new buildings and infrastructure.

 

5 Bảo tàng nằm ở trung tâm thành phố, thu hút du khách từ khắp nơi.

--> The museum is

the heart of the city, attracting visitors from all around.

💡 Gợi ý

reconfigured

a significant change

situated in

received renovation efforts

underwent significant changes

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

sử dụng

02.

di chuyển đến góc dưới cùng bên phải

03.

thay đổi đáng chú ý

04.

vẫn không thay đổi

05.

thiết kế lại

Làm bài tập từ vựng band 8.0 trong Writing sample IELTS Task 2 ngày 29/04/2023 ngay nhé!

Tổng hợp đề thi Writing task 1 tháng 04/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The plans below show a small theater in 2010, and the same theater in 2012, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp band 8 nhé!

1. Sử dụng các transitions mỗi đoạn --> giúp cấu trúc bài rõ ràng

- It can be seen that

- Regarding the southern part of the theater

- In the upper section of the maps

2. Cấu trúc tương phản

- SV, whereas SV (whereas: ngược lại)

Ví dụ: There was a cafe situated in the corner to the right of the theater's main entrance, whereas the left corner was occupied by a ticket office and an administrative office.

- SV. However, SV

Ví dụ: The left corner was occupied by a ticket office and an administrative office. However, within the next two years, the ticket office was relocated to the bottom right corner where the cafe had been.

3. Câu bị động của thì quá khứ đơn: S + Ved + O --> S + was/were + V2/ed

Ví dụ:

- The ticket office was relocated to the bottom right corner where the cafe had been.

- The administrative office was moved further back, to the left side of the seating area.

4. Câu phức với nhiều mệnh đề

Ví dụ: In the upper section of the maps, one notable change was that the stage in front of the auditorium almost doubled in size with the addition of a side hall behind it, even as the auditorium itself remained unchanged.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background