Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023: The plans below show how the ground floor of a particular building has changed over time.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/04/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Overview:

 • Khu vực trải qua những thay đổi đáng kể qua các giai đoạn.

 • Entrance và kitchen giữ nguyên vị trí.

Body 1: DOL mô tả bố cục Office 1958-1984

Body 2: DOl mô tả bố cục Apartment 1985-2000

Body 3: DOL mô tả bố cục Flower shop 2001-present

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The area has undergone significant changes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The entrance and the kitchen have remained unaltered.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
From 1958 to 1984 - Office
Idea 1
The entrance: on the south side of the building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The reception area: next to the manager's office.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The kitchen
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • in the northeast corner
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • opposite the meeting room
Idea 4
The assistant's and the secretary's rooms: on the meeting room's south side.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
The toilet: the left of the entrance.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Between 1985 and 2000 - Apartment
Idea 1
The entrance remained unchanged.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The manager's office and the reception area --> two new bedrooms.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The kitchen retained its location.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
A living room replaced the meeting room and the assistant's office.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
The toilet was expanded into a bathroom and shower.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
2001 - the present: a flower shop
Idea 1
The two bedrooms --> a flower display area + an office (southeast direction)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The entrance and the kitchen were still in the same place.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The living room --> the gift cards (the northwest)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Another flower display area and a play area on the gift card's sound side.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given illustrations represent the modifications made to the ground floor of a building over a certain period.

Overall, the area has

undergone
significant changes as it transformed into an office, apartment, and flower shop. However, the entrance and the kitchen have
remained unaltered
throughout the period
.

From 1958 to 1984, the entrance was on the south side of the building. The reception area was next to the manager's office on the right of the entrance. The kitchen was in the northeast corner, and the meeting room was

opposite
the kitchen.
Furthermore
, the assistant's and the secretary's rooms were on the meeting room's south side. To the left of the entrance was the toilet.

Between 1985 and 2000, the office was

transformed into
an apartment. The entrance
remained unchanged
, but the manager's office and the reception area were
demolished
to create two new bedrooms. The kitchen
retained its location
in the northeast. A large living room replaced the meeting room and the assistant's office, while the toilet was expanded into a bathroom and shower.

Finally, from 2001 to the present, the area was

converted into
a flower shop. The two bedrooms were
turned into
a flower display area and an office in the southeast direction. The entrance and the kitchen were still in the same place, and the gift cards area in the northwest replaced the living room. Moreover, on the gift cards' south side, there was another flower display area and a play area.

(245 words)

📚 Vocabulary

undergo
/ˌʌndərˈɡəʊ/
(verb). trải qua
vocab
remain unaltered
/rɪˈmeɪn ʌnˈɔːltəd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
throughout the period
/θruːˈaʊt ðə ˈpɪərɪəd/
(preposition). xuyên suốt giai đoạn
vocab
opposite
/ˈɒpəzɪt/
(adj). đối diện
vocab
furthermore
/ˈfɜːðəˈmɔː/
(adv). hơn nữa
vocab
transform into
/trænsˈfɔːm ˈɪntuː/
(verb). biến thành
vocab
remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
demolish
/dɪˈmɒlɪʃ/
(verb). dỡ bỏ
vocab
retain its location
/rɪˈteɪn ɪts ləʊˈkeɪʃᵊn/
(verb). giữ nguyên vị trí của nó
vocab
convert into
/kənˈvɜːt ˈɪntuː/
(verb). chuyển đổi thành
vocab
turn into
/tɜːn ˈɪntuː/
(verb). biến thành
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Một số trẻ em trải qua một sự biến đổi hoàn toàn khi chúng trở thành thanh thiếu niên.

--> Some children

a complete transformation when they become teenagers.

 

2 Bất chấp những thử thách, tình bạn của họ vẫn không thay đổi trong suốt những năm qua.

--> Despite the challenges, their friendship

throughout the years.

 

3 Xuyên suốt giai đoạn xảy ra đại dịch, mọi người được khuyến cáo đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

-->

of the pandemic, people were advised to wear masks and practice social distancing.

 

4 Ngôi nhà nằm ở phía đối diện của đường phố.

--> The house is located on the

side of the street.

 

5 Cô học hành chăm chỉ và nhận được học bổng nhờ thành tích học tập của mình. Hơn nữa, cô đã được mời thực tập tại một công ty danh tiếng.

--> She studied hard and received scholarships for her academic achievements.

, she was offered an internship at a prestigious company.

💡 Gợi ý

Throughout the period

Furthermore

undergo

remained unaltered

opposite

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

biến thành

02.

vẫn không thay đổi

03.

dỡ bỏ

04.

giữ nguyên vị trí của nó

05.

chuyển đổi thành

06.

biến thành

Học nhiều từ vựng qua bài mẫu Writing IELTS Task 2 ngày 01/04/2023 ngay nhé!

Tổng hợp bài mẫu hay Task 1 tháng 04/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The plans below show how the ground floor of a particular building has changed over time. Summarize the information by selecting and reporting the main features, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. SV as SV (as = when: khi)

Ví dụ: The area has undergone significant changes as it transformed into an office, apartment, and flower shop.

2. SV, while SV: diễn tả sự việc, hành động diễn ra trong cùng một thời điểm

Ví dụ: A large living room replaced the meeting room and the assistant's office, while the toilet was expanded into a bathroom and shower.

3. Cấu trúc tương phản: SV, but SV

Ví dụ: The entrance remained unchanged, but the manager's office and the reception area were demolished to create two new bedrooms.

4. Sử dung đa dạng Linking words và transitions: However, Furthermore, Morever, Finally, Between [year] and [year]

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background