Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2023: The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/04/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Instruction: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề cho giám khảo.

Overview:

Đặc điểm nổi bật

 • Organization B phân bổ ngân sách nhiều nhất cho cả 5 loại, trong khi D và E thấp nhất.

 • Cách organization C phân bổ ngân sách khác biệt với các tổ chức còn lại.

Body 1: DOL mô tả số liệu của organizations A và B

Cách group data: DOL nhóm 2 organizations có phân bổ ngân sách cao nhất vào body 1:

Nhóm các số liệu có điểm chung (over €1 billion): building, staff training, and research

>>> dùng công cụ tương phản nhóm 2 số liệu cao nhất của 2 organizations (Organization A - building: €1.5 billion >< organization B - employee training: €1.9 billion)

>>> nhóm 2 số liệu thấp nhất (Organizations A và B - machinery: €1 and €0.9 billion)

Body 2: DOL mô tả số liệu của 3 tổ chức còn lại (C, D và E)

Cách group data:

Nhóm 2 mục có đầu tư cao nhất trong organization C (machinery + research: €1.3 billion)

>>>Nhóm 2 mục có đầu tư thấp hơn trong organization C (building + staff training: €1 and €0.8 billion)

>>> nhóm 2 đặc điểm giống nhau của organization D và E (đầu tư ngân sách nhiều nhất cho building)

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Organization B: the most funds >< organizations D + E: the least
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The pattern of organization C is the most distinct from the others.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Organizations A and B
Idea 1
Building, staff training, and research: over €1 billion.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Organization A: the most in building (€1.5 billion) >< B: employee training (€1.9 billion).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Both organizations: the lowest in machinery (€1 billion and €0.9 billion).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Organizations C, D, and E
Idea 1
Organization C
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The highest investment: machinery + research (€1.3 billion each).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Building + staff training: lower (€1 and €0.8 billion).
Idea 2
Organizations D and E
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The most significant funds: building, with each investing €1 billion.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Research: the lowest (€0.6 and €0.7 billion).

📝 Bài mẫu

The bar chart illustrates a comparison of five organizations

in terms of
their machinery, building, staff training, and research
expenditure
.

Overall, organization B allocates the most funds in these

categories
,
whereas
organizations D and E invest the least. Furthermore, the spending pattern of organization C is the most distinct from the other organizations.

Upon examining organizations A and B, it is apparent that they each

allocate
over €1 billion for building, staff training, and research. Organization A
invests
the most in building, spending €1.5 billion, while organization B invests the most in employee training, spending €1.9 billion. Machinery investment is the lowest in both organizations, with €1 billion and €0.9 billion,
respectively
.

In contrast
, in organization C, the highest investment is in machinery and research, with €1.3 million each. Building and staff training investments are
comparatively
lower, with €1 and €0.8 billion, respectively. Finally, organizations D and E allocate the most significant funds to building, with each investing €1 billion, while research investment is the lowest, (€0.6 and €0.7 billion, respectively).

(171 words)

📚 Vocabulary

in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(conjunction). xét về
vocab
expenditure
/ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi tiêu
vocab
category
/ˈkætɪɡəri/
(noun). hạng mục
vocab
whereas
/weərˈæz/
(conjunction). trong khi
vocab
allocate
/ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
invest
/ɪnˈvɛst/
(verb). đầu tư
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
in contrast
/ɪn ˈkɑːntræst/
(conjunction). ngược lại
vocab
comparatively
/kəmˈpærətɪvli/
(adv). tương đối
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Xét về chi tiêu, công ty chúng tôi đã phân bổ một khoản ngân sách đáng kể cho nghiên cứu và phát triển.

-->

expenditure, our company has allocated a significant budget for research and development.

 

2 Ngân sách cung cấp cho tổng chi tiêu là 27 tỷ bảng Anh.

--> The budget provided for a total

of £27 billion.

 

3 Đây là những ứng cử viên từ mỗi hạng mục.

--> These are the nominees from each

.

 

4 Tổ chức A đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, trong khi Tổ chức B tập trung vào việc mở rộng cơ sở khách hàng của họ.

--> Organization A invests in research and development,

Organization B focuses on expanding their customer base.

💡 Gợi ý

expenditure

category

whereas

In terms of

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

phân bổ

02.

đầu tư

03.

tương ứng

04.

ngược lại

05.

tương đối

Ôn thêm nhiều từ vựng thường dùng trong IELTS Writing Task 2 ngày 02/04/2023 nhé!

Những đề bài task 1 IELTS chọn lọc tháng 04/2023.

💡 Lời kết

Sau sample The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations, DOL sẽ giúp bạn hệ thống lại những cấu trúc nổi bật và những điểm từ vựng, ngữ pháp nâng cao nhé!

1. Cấu trúc tương phản: SV, whereas SV (whereas: ngược lại)

Ví dụ: Organization B allocates the most funds in these categories, whereas organizations D and E invest the least.

2. Cấu trúc so sánh nhất

- Subject + verb + the most + adjective + noun

Ví dụ: Organizations D and E allocate the most significant funds to building.

- Subject + verb + the most + Noun (most là dạng so sánh nhất của tính từ much/many)

Ví dụ: Organization B allocates the most funds in these categories.

- The adj-est + Noun + verb

Ví dụ: The highest investment is in machinery and research.

DOL hy vọng bạn sẽ có thể áp dụng được những cấu trúc, từ vựng và cách tiếp cận với pie chart vào những đề tương tự nhé! smiley18smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background