Percentage of people accessing news from 4 sources - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 03/03/2022: The graph shows the percentage of people accessing news from 4 sources: TV, Radio, Newspaper, Internet. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Percentage of people accessing news from 4 sources - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của TV, Newspaper và Radio

 • Body 2: Mô tả số liệu của Internet

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
TV has been people’s main source of news until 2020
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The Internet is the only media that is getting more favored
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
TV, Newspaper và Radio
Idea 1
TV
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started at the top with 70% of the surveyed population using it => losing 20% by the end of the period
Idea 2
Newspaper and Radio
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Newspaper and Radio got 57% and 52% => expected to be halved
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Internet
Idea 1
Displayed an upward trend since 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
At the beginning, the figure for the Internet was zero => rocketed by the end of 2020
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Forecasted to continue its uptrend & replace TV as the main source for acquiring newsIdea 3
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The graph illustrates the

popularity
of 4 different news sources in percentage between 1995 and 2025.

Overall, it is clear that TV has been people’s main source of news until 2020, while the Internet has had

a significant surge
in popularity. Additionally, the Internet is the only media that is getting more favored while the other sources are losing popularity over time.

In 1995, TV started at the top with 70% of the surveyed population using it for getting news, and Newspaper and Radio got 57% and 52%,

respectively
. The popularity of these three sources has decreased through the years, with TV losing 20% by the end of the period and Newspaper and Radio’s figures are expected to be halved.

In contrast
, the Internet has
displayed an upward trend
since 2000. While at the beginning, the figure for the Internet was zero, it has
rocketed
from roughly 2% in 2000 to 40% by the end of 2020. It is
forecasted
to continue its uptrend and replace TV as the main source for acquiring news, with 55%, in 2025.

(178 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm các từ vựng bổ ích từ bài văn mẫu IELTS Task 1 ở trên.

popularity
/ˌpɒpjʊˈlærɪti/
(noun). sự phổ biến
vocab
a significant surge
/ə sɪgˈnɪfɪkənt sɜːʤ/
(noun). gia tăng đáng kể
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
in contrast
/ɪn ˈkɒntrɑːst/
(phrase). ngược lại
vocab
to display an upward trend
/tuː dɪsˈpleɪ ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). thể hiện một xu hướng tăng
vocab
to rocket
/tuː ˈrɒkɪt/
(verb). lên vùn vụt, tăng vùn vụt
vocab
to forecast
/tuː ˈfɔːkɑːst/
(verb). dự đoán, tiên đoán
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

1 Vì khu vực này khá phổ biến nên bạn hãy đặt trước khách sạn hoặc địa điểm cắm trại.

=> Because of the

of the region, it is advisable to book hotels or camp sites in advance.

 

2 Internet đã có xu hướng tăng kể từ năm 2000.

=> The Internet has displayed an

since 2000.

 

3 Rõ ràng là TV đã là nguồn tin tức chính của mọi người cho đến năm 2020, trong khi Internet đã có một sự gia tăng đáng kể về mức độ phổ biến.

=> It is clear that TV has been people’s main source of news until 2020, while the Internet has had a significant

in popularity.

 

4 Trái ngược với hệ thống của họ, hệ thống của chúng ta có vẻ rất lỗi thời.

=>

with their system, ours seems very old-fashioned.

💡 Gợi ý

surge

upward trend

popularity

in contrast

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

Tương ứng

02.

Lên vùn vụt, tăng vùn vụt

03.

Dự đoán, tiên đoán

04.

Ngược lại

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graph shows the percentage of people accessing news from 4 sources: TV, Radio, Newspaper, Internet." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background