Value in US dollars of investment in funds of four categories from 1988 to 2014

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 18/03/2022: The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Graph shows the value in US dollars - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của fine art và gold

 • Body 2: Mô tả số liệu của companies share và property

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
All four categories experienced an upward trend in funds received from investment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Investment funds in gold, noticeably, increased more significantly compared to others
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The investment fund for fine art & gold
Idea 1
Fine art
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1988: roughly 80 million dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • a fluctuation in money received by the fine art category before this group experienced a dramatic increase
Idea 2
Gold
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The same pattern can be observed in gold investment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • in 2012, gold became the most invested asset
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The investment fund for company shares & property
Idea 1
Both categories shared almost the same trend from 1988 to 1994
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Since then, while the allocation of financial funds applied for enterprise shares increased - that for property fluctuated slightly before reaching 190 million dollars at the end of the period
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The line graph illustrates the amount of money (millions of USD) was

allocated
in four different sectors including company shares, fine art, gold, and property during the period between 1988 and 2014.

Overall, all four categories experienced an upward trend in

funds
received from investment during the whole period. Investment funds in gold, noticeably, increased more significantly compared to others.

In 1988, the investment fund for fine art was

roughly
80 million dollars, while that for gold was a hundred. In the next 18 years, there was a
fluctuation
in money received by the fine art category before this group
experienced a dramatic increase
to approximately 350 million at the end of the period. The same pattern can be observed in gold investment. However, the main difference is that in 2012, gold became the most invested
asset
as this sector reached 400 dollars before dropping to 325 million USD in 2014.

Regarding company shares and property, both categories shared almost the same trend from 1988 to 1994, increasing from 50 to around 70 million. Nevertheless, since then, while the allocation of financial funds applied for

enterprise
shares increased to 250 million in 2014, that for property fluctuated slightly before reaching 190 million dollars at the end of the period.

(209 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu các từ vựng mới xuất hiện trong bài mẫu Writing Task 1 vừa rồi.

to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
fund
/fʌnd/
(noun). quỹ
vocab
fluctuation
/ˌflʌktjʊˈeɪʃən/
(noun). sự dao động
vocab
to experience a dramatic increase
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə drəˈmætɪk ˈɪnkriːs/
(verb). tăng mạnh
vocab
asset
/ˈæsɛt/
(noun). tài sản, vốn quý
vocab
enterprise
/ˈɛntəpraɪz/
(noun). doanh nghiệp, công ty
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). xấp xỉ, khoảng chừng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Chính quyền địa phương nghiên cứu cách phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

=> Local authorities have to learn to

resources efficiently.

 

2 Bệnh viện đã lập một quỹ đặc biệt để mua thiết bị mới.

=> The hospital has set up a special

to buy new equipment.

 

3 Gần đây đã có sự giao động trong giá cả.

=> There has been much price

recently.

4 Doanh số bán xe trong năm nay tăng mạnh.

=> The sales of car this year has experienced a

.

💡 Gợi ý

fluctuation

allocate

fund

dramatic increase

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Doanh nghiệp, công ty

02.

Xấp xỉ, khoảng chừng

03.

Sự dao động

04.

Quỹ

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 19/03/2022 và luyện tập từ vựng.

Những đề thi Writing chọn lọc tháng 03/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The graph shows the value in US dollars (in millions of dollars) of investment in funds of four categories from 1988 to 2014." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background