The diagrams show a small museum and its surroundings - IELTS Writing

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 26/03/2022: The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

The diagrams show a small museum and its surroundings - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả bản đồ năm 1990

 • Body 2: Mô tả bản đồ năm 2010

Insert Paragraph Title Here...
Overview
Topic Sentence

Idea 1
The replacement of the garden in the east for the expansion of car park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The western side has undergone changes: extension of the shop & the substitution of the cottage for the new cafe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1990
Idea 1
East: two areas, including the parking lot and a garden
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
West: several main rooms accessed by the entrance on the left side of the path
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The four major establishments: a store room, shop, exhibition room, and cottage.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2010
Idea 1
The garden was cut down to provide space for the car park on the right side of the map
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
West: the entrance has experienced a reduction in size, the store room and shop were widened
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The cottage which was located to the south of the museum was substituted by a cafe
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
No change: the exhibition room, the main road, and the garden surrounding the museum
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The illustration shows the change in

the external and internal space of a museum
between 1990 and 2010.

As can be seen from the maps, the most noticeable

alteration
in the area is the replacement of the garden in the east for the
expansion
of car park, whereas the western side has undergone changes including the extension of the shop and the substitution of the cottage for the new cafe.

In 1990, the eastern part of the museum was divided into two areas, including the parking lot and a garden. Moving to the west, there were several main rooms accessed by the entrance on the left side of the path. The four major

establishments
on this side were a store room, shop, exhibition room, and cottage at the far end, near the main road.

20 years later, there was an increase in the width of the western part of the museum, accordingly, the path and the eastern side were

reduced in breadth
. Specifically, the garden was cut down to provide space for the car park on the right side of the map. Regarding the west of the museum, while the entrance has
experienced a reduction in size
, the store room and shop were widened. Noticeably, the cottage which was located to the south of the museum was
substituted
by a cafe. During the whole period, the exhibition room, the main road, and the garden surrounding the museum were three places that remained the same.

(244 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm các từ vựng bổ ích từ bài viết mẫu IELTS Task 1 ở trên nhé.

the external and internal space of a museum
/ði ɛksˈtɜːnl ænd ɪnˈtɜːnl speɪs ɒv ə mju(ː)ˈzɪəm/
(noun). không gian bên ngoài và bên trong của bảo tàng
vocab
alteration
/ˌɔːltəˈreɪʃ(ə)n/
(noun). sự thay đổi
vocab
expansion
/ɪksˈpænʃən/
(noun). sự mở rộng
vocab
establishment
/ɪsˈtæblɪʃmənt/
(noun). cơ sở, khu vực
vocab
to be reduced in breadth
/tuː biː rɪˈdjuːst ɪn brɛdθ/
(verb). bị giảm về chiều rộng
vocab
to experience a reduction in size
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə rɪˈdʌkʃən ɪn saɪz/
(verb). giảm kích thước
vocab
to substitute
/tuː ˈsʌbstɪtjuːt/
(verb). thay thế
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

1 Hình minh họa cho thấy sự thay đổi không gian bên ngoài và bên trong của bảo tàng từ năm 1990 đến năm 2010.

=> The illustration shows the change in

of a museum between 1990 and 2010.

 

2 Chúng tôi đang thực hiện một vài thay đổi cho ngôi nhà.

=> We are making a few

to the house.

 

3 Có thể mở rộng sang các lĩnh vực nghiên cứu mới.

=>

into new areas of research is possible.

 

4 Điều gì đã khiến bạn đến và làm việc tại cơ sở này?

=> What made you come and work in this

?

💡 Gợi ý

alterations

the external and internal space

establishment

expansion

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Chiều rộng

02.

Giảm kích thước

03.

Thay thế

04.

Sự mở rộng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The diagrams show a small museum and its surroundings in 1990 and 2010." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!