Old age or youth should be valued & discuss

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 03/03/2022 chủ đề lối sống (lifestyle): In some cultures the old age is more valued, while in other cultures youth is more valued. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao những người trẻ nên được tôn trọng.

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao những người già nên được quan tâm hơn.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I am of the opinion that despite the economic values fostered by young adults, gratitude towards older people should be expressed due to general human morality and their thorough understanding.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Young people - lay the foundation and make progress for the national economy
Idea 1
The young => the majority of workforces => innovative, passionate, and diligent => create breakthroughs => play a key role in boosting economic growth and establishing a higher living standard
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: Mark Zuckerberg - CEO of Facebook - has successfully created a global social network => revolutionarily facilitate communication across the globe
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Older people should be valued
Idea 1
Moral principles in human life
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Seniors have devoted their whole life to contributing to the growth of our society => treating them with dignity and respect is of paramount importance
Idea 2
Ample life experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Valuable lessons => assist young people to tackle obstacles and guiding them to the right path in life
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The rationale behind the reality that a great number of leaders in the world are seniors

📝 Bài mẫu

The debate over which group, namely the elderly and younger generations, should

be of utmost appreciation
is one that has been long contested. I am of the opinion that despite the
economic values
fostered by young adults, gratitude towards older people should be expressed due to general
human morality
and their thorough understanding.

Those who suppose that valuing youth is pivotal may well say that the young population would be crucial in

laying the foundation and making progress for the national economy
. The young, who comprise the majority of the
workforce
in the world, are innovative, passionate, and diligent in working to create breakthroughs in myriad fields. They, therefore, play a key role in
boosting economic growth
and establishing a higher living standard. Thus, the young generation should be provided with favorable conditions to widen their horizons and be contributing members of society. Take Mark Zuckerberg, the 37-year-old CEO of Facebook, as a prime example - this creative young man has successfully created a global social network - a multi-billion dollar business model, which can revolutionarily
facilitate communication across the globe
.

Notwithstanding the aforementioned arguments, I still believe that under no circumstances should older people be

depreciated
because of moral principles in human life and their wealth of knowledge. Regarding the former,
seniors
have devoted their whole life to contributing to the growth of our society; therefore,
treating them with dignity and respect
is of paramount importance. Coupled with this is that the elderly have
ample
life experience passed down from one generation to the next as valuable lessons which are essential in assisting young people to tackle obstacles and guiding them to the right path in life. This fact explains the
rationale
behind the reality that a great number of leaders in the world are seniors.

In conclusion, although I acknowledge the potential of the young in economic terms, I would argue that the elderly should be respected due to their vast amount of knowledge and the codes of ethics in the civilization of mankind.

(336 words)

📚 Vocabulary

Cùng theo dõi list từ vựng hay được sử dụng trong bài IELTS Writing Task 2 Sample ở bảng sau đây.

Xem thêm từ vựng bài mẫu task 2 writing 03/03/2022 cùng ngày.

to be of utmost appreciation
/tuː biː ɒv ˈʌtməʊst əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n/
(adj). được đánh giá cao 
vocab
economic value
/ˌiːkəˈnɒmɪk ˈvæljuː/
(noun). giá trị kinh tế
vocab
human morality
/ˈhjuːmən məˈrælɪti/
(noun). đạo đức con người
vocab
to lay the foundation and making progress for the national economy
/tuː leɪ ðə faʊnˈdeɪʃən ænd meɪk ˈprəʊgrəs fɔː ðə ˈnæʃənl i(ː)ˈkɒnəmi/
(verb). đặt nền móng và mang lại những tiến bộ cho nền kinh tế quốc dân
vocab
workforce
/ˈwɜːkˌfɔː/
(noun). lực lượng lao động
vocab
to boost economic growth
/tuː buːst ˌiːkəˈnɒmɪk grəʊθ/
(verb). thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
vocab
to facilitate communication across the globe
/tuː fəˈsɪlɪteɪt kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən əˈkrɒs ðə ˈgləʊb/
(verb). tạo điều kiện giao tiếp trên toàn cầu
vocab
to depreciate
/tuː dɪˈpriːʃɪeɪt/
(verb). đánh giá thấp
vocab
senior
/ˈsiːnjə/
(noun). người lớn tuổi
vocab
to treat somebody with dignity and respect
/tuː triːt ˈsʌmbədi wɪð ˈdɪgnɪti ænd rɪsˈpɛkt/
(verb). đối xử với ai đó bằng phẩm giá và sự tôn trọng
vocab
ample
/ˈæmpl/
(adj). rất nhiều
vocab
rationale
/ˌræʃəˈnɑːl/
(noun). cơ sở lý luận
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Giá trị kinh tế

02.

Đạo đức con người

03.

Lực lượng lao động

04.

Cơ sở lý luận

Ôn luyện từ vựng qua bài mẫu Task 1 Writing 3/3/2022.

Exercise 2

1 Những người trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng và tạo ra những bước tiến cho nền kinh tế quốc dân.

=> The young population would be crucial in laying the foundation and

for the national economy.

 

2 Chính phủ phải tăng chi tiêu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

=> Government must raise spending to boost

.

 

3 Nhiều người lớn tuổi đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

=> Many

have been though two world wars.

 

4 Cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng về hành vi sai trái.

=> The police found

evidence of wrongdoing.

💡 Gợi ý

senior citizens

making progress

economic growth

ample

Tổng hợp bài mẫu task 1 hay tháng 03/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample In some cultures the old age is more valued, while in other cultures youth is more valued. Discuss both views and give your opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background