Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023 dạng Line Graph: The graph below shows the percentage of people by age group visiting the cinema at least once per month in one particular country between 1978 and 2008.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/11/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu năm 1978.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng 30 năm sau.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Widespread among individuals aged 14 to 24.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The older: upward trends >< young people aged 14 to 34.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Data: in 1978
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Individuals aged 14 to 24: 90%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 25 to 34 age bracket: 80%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Individuals aged 35 to 49: 60%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Those above 50 years old: above 40%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend: over the subsequent 30 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 14-to-24-year-olds: fluctuated slightly around 90%, ending at 88% in 2008.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 25 to 34: a significant decline (from 80% in 1978 - 60% in 1988) >>> but it later rebounded at 80% from 1988 onwards.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 35-to-49-year-olds and those above 50: increasing to 70% and 50% respectively, despite minor fluctuations.

📝 Bài mẫu

The provided graph

depicts
the percentage of individuals belonging to four distinct age groups who frequented the cinema at least once a month in a specific country from 1978 to 2008.

Overall, this behavior was particularly widespread among individuals aged 14 to 24. Among the four age categories, the figures for the older groups

experienced fluctuating upward trends
, whereas the opposite was observed for young people aged 14 to 34.

In 1978, more than 90% of individuals aged 14 to 24 watched at least one movie at the cinema on a monthly basis, closely followed by those in the 25 to 34

age bracket
, with 80% exhibiting the same frequency of cinema-going. Individuals aged 35 to 49
accounted for
60% of the cinema-goers, while those above 50 years old constituted the only group that fell below the 50%
threshold
, with the figure for this age range standing at just above 40%.

Over the subsequent 30 years, the percentage of 14-to-24-year-olds visiting movie theaters at least once per month

fluctuated slightly
around 90%, ending the period at approximately 88% in 2008. The age group of 25 to 34
witnessed the most significant decline
, dropping from 80% in 1978 to 60% in 1988, but it later
rebounded
,
stabilizing at
80% from 1988 onwards. Similar albeit less
pronounced
patterns were observed for the remaining age groups, with the figures for 35-to-49-year-olds and those above 50 gradually increasing to approximately 70% and 50% respectively, despite
minor fluctuations
throughout the period.

(248 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). miêu tả
vocab
experience fluctuating upward trends
/ɪkˈspɪəriəns ˈflʌkʧueɪtɪŋ ˈʌpwəd trɛndz/
(verb). trải qua xu hướng đi lên đầy biến động
vocab
age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). độ tuổi
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
threshold
/θrɛʃˌhəʊld/
(noun). ngưỡng
vocab
fluctuate slightly
/ˈflʌkʧueɪt ˈslaɪtli/
(verb). dao động nhẹ
vocab
witness the most significant decline
/ˈwɪtnəs ðə məʊst sɪɡˈnɪfɪkᵊnt dɪˈklaɪn/
(verb). chứng kiến sự suy giảm đáng kể nhất
vocab
rebound
/rɪˈbaʊnd/
(verb). phục hồi lại
vocab
stabilize at
/ˈsteɪbɪlaɪz æt/
(verb). ổn định ở
vocab
pronounced
/prəˈnaʊnst/
(adj). rõ ràng
vocab
minor fluctuation
/ˈmaɪnə ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(noun). biến động nhỏ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Bức tranh tường trên tường mô tả đẹp mắt di sản văn hóa của cộng đồng.

-> The mural on the wall beautifully

the cultural heritage of the community.

 

2 Thị trường chứng khoán thường có thể trải qua những xu hướng đi lên đầy biến động, phản ánh tính chất năng động của nền kinh tế.

--> The stock market can often

, reflecting the dynamic nature of the economy.

 

3 Cuộc khảo sát đã thu thập dữ liệu từ các cá nhân trong độ tuổi 25-34 để phân tích sở thích của họ.

--> The survey collected data from individuals in the 25-34

to analyze their preferences.

 

4 Doanh số bán dòng sản phẩm mới chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh thu của công ty.

--> The sales of the new product line

a significant portion of the company's overall revenue.

 

5 Việc đáp ứng ngưỡng 50% số phiếu bầu là rất quan trọng để đề xuất được chấp nhận.

--> Meeting the 50%

of votes was crucial for the proposal to be accepted.

 

6 Tỷ giá hối đoái có thể dao động nhẹ hàng ngày do các yếu tố kinh tế khác nhau.

--> Currency exchange rates may

on a daily basis due to various economic factors.

💡 Gợi ý

experience fluctuating upward trends

depicts

account for

fluctuate slightly

age bracket

threshold

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

chứng kiến sự suy giảm đáng kể nhất

02.

phục hồi lại

03.

ổn định ở

04.

rõ ràng

05.

biến động nhỏ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley36 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed Charts, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ và mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ví dụ:

- Mệnh đề quan hệ: The percentage of individuals belonging to four distinct age groups who frequented the cinema...

- Mệnh đề quan hệ rút gọn: The age group of 25 to 34 witnessed the most significant decline...

checkCách dùng mệnh đề quan hệ rút gọn: SV, which SV -> SV, V3/ed

2. Sử dụng các cấu trúc so sánh (Comparative Structures)

Ví dụ:

- The figures for the older groups experienced fluctuating upward trends, whereas the opposite was observed for young people...

check Cấu trúc tương phản SV, whereas SV so sánh 2 xu hướng (trend) trái ngược nhau.

- Similar albeit less pronounced patterns were observed for the remaining age groups...

check Cụm từ so sánh "Similar albeit less pronounced patterns" (Các mô hình tương tự mặc dù ít rõ ràng hơn).

smiley18 Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background