Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 1 ngày 06/11/2021

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/11/2021: The pie charts show data on world population and the expenditure on education in 2000.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 06/11/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu phân bổ dân cư của thế giới.

 • Body 2: Mô tả số liệu chi tiêu của con người cho giáo dục.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
Asian Pacific is the region that had the highest percentage of the population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People spent most of their money on high school education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Population distribution
Idea 1
54% world's population resided in the Asia Pacific region, which was far higher than the remaining areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The proportion of people who lived in Latin America & Caribbean, Africa and Europe was 9%, 10% and 11%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
7% of the world's population dwelling in North America and 6% of them lived in the Middle East & North Africa which doubled that in other regions
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Educational expenditure
Idea 1
People invested one-third of their money in high school
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
26% of people’s spending was allocated for secondary and primary education >< the amount of finance spent on university and further education made up only 8% and 7%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pie charts illustrate the percentage of the world's

inhabitants
in different areas and the
expenditure
people distributed on education in 2000.

Overall, it can be seen that Asian Pacific is the region that had the highest percentage of the population. Besides, people spent most of their money on high school education.

Regarding the

population distribution,
54% world's population
resided
in the Asia Pacific region, which was far higher than the remaining areas. The proportion of people who lived in Latin America & Caribbean, Africa and Europe was 9%, 10% and 11%, respectively. There were 7% of the world's population
dwelling
in North America and 6% of them lived in the Middle East & North Africa which
doubled
that in other regions.

In terms of
educational expenditure, people invested one-third of their money in high school. While 26% of people’s spending was
allocated
for secondary and primary education, the amount of finance spent on university and further education made up only 8% and 7%, respectively.

(166 words)

📚 Vocabulary

Bảng dưới đây trình bày các từ được sử dụng trong bài viết mẫu IELTS Task 1 vừa rồi.

inhabitant
/ɪnˈhæbɪtənt/
(noun). cư dân
vocab
expenditure
/ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi tiêu
vocab
population distribution
/ˌpɒpjʊˈleɪʃən ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/
(noun). sự phân bố dân cư
vocab
to reside
/tuː rɪˈzaɪd/
(verb). cư trú, định cư
vocab
to dwell
/tuː dwɛl/
(verb).
vocab
to allocate
/tuː ˈæləʊkeɪt/
(verb). phân bổ
vocab
in terms of
/ɪn tɜːmz ɒv/
(conjunction). về mặt
vocab
to double
/tuː ˈdʌbl/
(verb). tăng gấp đôi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Bản đồ này cho thấy sự phân bố dân cư của Canada.

=> This map shows the

of Canada.

 

2 Xét về mặt cốt truyện thì cuốn sách được sắp xếp rất hoàn hảo.

=> The book is well organized

plot.

 

3 Chính phủ đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng sinh viên học đại học trong vòng 25 năm.

=> The government aims to

the number of students in higher education within 25 years.

 

4 Chính phủ phân bổ 10 triệu bảng Anh cho giáo dục sức khỏe.

=> The government is

£10 million for health education.

💡 Gợi ý

allocating

in terms of

double

population distribution

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

Cư dân

02.

Chi tiêu

03.

Cư trú, định cư

04.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The pie charts show data on world population and the expenditure on education in 2000 vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background