The two plans show Pancha village in 2005 and 2015

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/08/2021 dạng Map: The two plans show Pancha village in 2005 and 2015. Write a summary of the information. Select and report the main features and make comparisons when necessary. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/08/2021: The two plans show Pancha village in 2005 and 2015. Write a summary of the information. Select and report the main features and make comparisons when necessary.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL đưa ra cái nhìn tổng quát về 2 bản đồ

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả phần phía tây của bản đồ trước

  • Body 2: Sau đó, DOL mô tả phần phía đông của bản đồ

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The area witnessed remarkable transformations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The western half
Idea 1
Changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New satellite posts have been built
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • More houses switched to using satellites
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Addition and reposition of stalls at the market
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The eastern half
Idea 1
Changes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Big pagoda was demolished and replaced with two smaller ones.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two houses were knocked down
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One of the primary schools was renovated into a secondary one
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Road was lined with electricity posts and paved with concrete

📝 Bài mẫu

The supplied maps present the changes that took place in Pancha Village between 2005 and 2015.

Overall, the area

witnessed remarkable transformations
in terms of
infrastructure
over the ten-year period.

In the western half of the map, it can be seen that two new

satellite posts
have been built by 2015. At the same time, more houses switched to using satellites rather than cables, with three households equipped with satellites and only one house choosing to use cables. Meanwhile, in 2005, all of the houses used cables. In addition, the market, which used to consist of five stalls, has now expanded to accommodate eight stores,
aligned in two parallel rows
.

In the eastern half of the map, the big pagoda was

demolished
and replaced with two smaller pagodas. Moreover, there were three houses, yet in 2015, two of them were
knocked down
. Regarding the schools, while in 2005, the village had two primary schools, in 2015, one was
renovated into a secondary school
. The most major development can be seen on the road, which is now
lined with electricity posts
and
paved with concrete
in order for cars to travel through.

(192 words)

📚 Vocabulary

Danh sách những từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 ở trên.

To witness remarkable transformation
/tu ˈwɪtnəs rɪˈmɑrkəbəl ˌtrænsfərˈmeɪʃən/
(verb). Chứng kiến những thay đổi rõ rệt
vocab
Infrastructure
/ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/
(noun). Cơ sở hạ tầng
vocab
Satellite posts
/ˈsætəˌlaɪt poʊsts/
(noun). Các cột vệ tinh
vocab
To be aligned in two parallel rows
/tuː biː əˈlaɪnd ɪn tuː ˈpærəlɛl rəʊz/
(verb). Được sắp thành 2 hàng song song
vocab
To be demolished
/tu bi dɪˈmɑlɪʃt/
(verb). Bị phá hủy (thường dùng cho nhà)
vocab
To be knocked down
/tu bi nɑkt daʊn/
(verb). Bị đánh sập
vocab
To be renovated into a secondary school
/tu bi ˈrɛnəˌveɪtɪd ˈɪntu ə ˈsɛkənˌdɛri skul/
(verb). Được tân trang thành trường cấp 2
vocab
To be paved with concrete
/tu bi peɪvd wɪð ˈkɑnkrit/
(verb). Được lót bê tông
vocab
To be lined with electricity posts
/tu bi laɪnd wɪð ɪˌlɛkˈtrɪsəti poʊsts/
(verb). Được lắp đặt các cột điện chạy dọc theo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

The road is now more pleasant to drive on because it has just been ____ with concrete.

paved

0% chọn

lined

0% chọn

renovated

0% chọn

The road was _____ with trees on the two sides.

Which shares the closest meaning to 'to demolish'?

The primary school was renovated ____ a secondary school

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Chứng kiến những thay đổi rõ rệt

=> To witness

01.
transformations

 

Cơ sở hạ tầng

=>

02.

 

Các cột vệ tinh

=>

03.
posts

 

Được sắp thành 2 hàng song song

=> To be

04.
in two
05.
rows

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The two plans show Pancha village in 2005 and 2015. Write a summary of the information. Select and report the main features and make comparisons when necessary.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley25