Process of producing smoked fish - Đề thi ngày 12/08/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2021 dạng Process: The diagram below shows the process of producing smoked fish. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Process of producing smoked fish - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ đưa ra các nhìn tổng quát về toàn bộ quá trình

 • Thân bài:

  • Body 1: Mô tả nửa đầu của quy trình

  • Body 2: Mô tả nửa sau của quy trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Involves thirteen stages in total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
First half of the process
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fish are caught
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Transported to the port
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Frozen
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Thawed and put in fresh water
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cut open
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Soaked in salt water and yellow coloring
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The remaining stages in the process
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cured with smoke
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Boxed in rectangular packages
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Frozen
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Preserved in cold storage
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Delivered to shops

📝 Bài mẫu

The given diagram provides information on how smoked fish are produced.

All in all
, the process involves thirteen stages in total, starting with catching the fish and ending with smoked fish being sold at fish shops.

In the first step, the fish are caught at sea with a large net and then

transported to the port
using boats.
Upon their arrival
, the fish proceed
to be frozen
until they are ready for processing. Following that, the chosen fish are
thawed
and put in fresh water. Then they are cut open, and
soaked in salt water
and yellow coloring for flavoring.

In the next stage, the fish are

cured with smoke
in a machine with various
racks
. After that, the fish are
boxed in rectangular packages
and frozen at zero degree to
preserve their taste and freshness
. Lastly, in order to
distribute the complete products
, the fish boxes are kept in a cold storage and delivered by trucks to fish shops for selling.

(162 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo các từ vựng mới qua bài sample Writing Task 1 ở trên.

All in all
/ɔl ɪn ɔl/
(adv). Nhìn chung
To be transported to the port
/tu bi trænˈspɔrtəd tu ðə pɔrt/
(verb). Được vận chuyển tới cảng
vocab
Upon their arrival
/əˈpɑn ðɛr əˈraɪvəl/
(adv). Khi đến nơi
To be frozen
/tu bi ˈfroʊzən/
(verb). Được cấp đông
vocab
To be thawed
/tu bi θɔd/
(verb). Được rã đông
vocab
To be soaked in salt water
/tu bi soʊkt ɪn sɔlt ˈwɔtər/
(verb). Được ngâm vào nước muối
vocab
To cured with smoke
/tu kjʊrd wɪð smoʊk/
(verb). Được xử lý với khói
vocab
Racks
/ræks/
(noun). Giá (để đồ)
vocab
To be boxed in rectangular packages
/tu bi bɑkst ɪn rɛkˈtæŋgjələr ˈpækəʤəz/
(verb). Được đóng hộp trong những hộp hình chữ nhật
vocab
To preserve their taste and freshness
/tu prəˈzɜrv ðɛr teɪst ænd ˈfrɛʃnəs/
(verb). Bảo quản hương vị và độ tươi ngon
vocab
To distribute the complete products
/tu dɪˈstrɪbjut ðə kəmˈplit ˈprɑdəkts/
(verb). Phân phối các thành phẩm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

1 Cá sau khi được đánh bắt sẽ được vận chuyển về cảng.

=> After being caught, the fish will be

.

 

2 Khi đến nơi, anh thực sự ngạc nhiên khi biết rằng bạn gái đã đợi anh ở sân bay.

=>

, he was really surprised to find out that his girlfriend had already been waiting for him at the airport.

 

3 được cấp đông để có thể bảo quản được lâu.

=> The fish

so that they can be stored for a long time.

 

4 Những con cá được chọn được rã đông và cho vào nước ngọt.

=> The chosen fish

and put in fresh water.

 

5 Cá sau đó được cắt nhỏ và ngâm nước muối.

=> The fish are then cut open, and

in salt water

 

6 Công đoạn tiếp theo, cá được xông khói trong máy với nhiều giá đỡ khác nhau.

=> In the next stage, the fish

in a machine with various racks.

 

7 Cá được cấp đông ở nhiệt độ 0 để giữ được hương vị và độ tươi

=> The fish are frozen at zero degree to

 

8 Các sản phẩm hoàn chỉnh được phân phối cho các siêu thị.

=> The complete products

to supermarkets.

💡 Gợi ý

soaked

are frozen

Upon his arrival

preserve their taste and freshness

transported to the port

are thawed

are cured with smoke

are distributed

Luyện tập từ vựng bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 12/08/2021 nhé!

Tổng hợp các bài thi task 1 Writing tháng 08/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The diagram below shows the process of producing smoked fish, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background