Governments should provide housing for the poor. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/0/2019 chủ đề chính phủ: Governments should provide housing for the poor. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc xây dựng nhà ở cho người nghèo khó, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà việc xây dựng nhà ở cho người nghèo khó có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những hạn chế nhưng xây dựng nhà ở cho người nghèo khó vẫn là một giải pháp rất tốt

Insert Statement here...
I agree that this is a good solution, but the government should consider other problems arising as well.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Reduce crimes and increase social stability
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Homeless people are prone to crime → thefts, robberies, beggars… → secure home for them → they can find a job easier
Idea 2
 Protect them against abusers / harsh weathers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Homeless people are targets for abusers and serial killers or will be first one to go when harsh weather conditions hits (homeless die in Canada due to overheat)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Many people can rely heavily on charity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Double edged sword → many can depend on governments and other charity orgs to help them
Idea 2
Put pressure on other taxpayers 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Too many homeless and housing prices are expensive → pressure on other citizens → other social developments will lag behind (like provide better healthcare, build new infrastructure, invest more in education)

📝 Bài mẫu

When thinking about solutions to

homelessness
, many turn to providing houses for those who are too poor to afford one. I agree that this is a good solution, but the government should consider other problems arising as well.

Providing homes for the homeless has many benefits to both those poor individuals and society. One of which is a

reduction of crimes
and an increase in
social stability
. Poor people usually
resort to committing crimes
, such as
thefts, robberies, sexual assault
, or
minor social indecencies
like being fake beggars or flashing oneself. Providing housing will help them stay more stable and find themselves a job, which lessens actions like the aforementioned. Moreover, homeless people are also
vulnerable to harsh weather conditions
. For example, recently, among hundreds of deaths in Canada due to heatwaves, the majority of them are homeless people.

However, because charity is often a

double-edged sword
, the government should consider the following
potential problems
before investing in homes for the poor. Firstly, this solution does not guarantee to be successful in helping the homeless. Many
have become accustomed to the begging life
for so long that they are now incapable of feeling inclined to work, especially when they know they can beg for money and food. For example, many still act like they are disabled to ask for charity when they can work. Another problem is that this investment in charity housing will
take a toll on taxpayer
s. Building houses is expensive and takes a great deal of time to finish, which means the government will
delay other social development
, like providing better healthcare, improving infrastructure, or investing in education.

In conclusion, I agree that providing housing for people who cannot afford one due to poverty is a good solution. However, the government should take into account potential problems from this solution.

(304 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi ý nghĩa những từ xuất hiện trong bài Writing Task 2 mẫu vừa rồi ở bảng dưới đây.

Homelessness
/ˈhoʊmləsnəs/
(noun). Sự vô gia cư
vocab
Arise
/əˈraɪz/
(verb). Phát sinh
Reduction of crimes
/rəˈdʌkʃən ʌv kraɪmz/
(noun). Hạn chế việc phạm tội
vocab
Increase social stability
/ˈɪnˌkris ˈsoʊʃəl stəˈbɪlɪti/
(verb). Củng cố sự ổn định trong xã hội
vocab
Resort to committing crimes
/rɪˈzɔrt tu kəˈmɪtɪŋ kraɪmz/
(verb). Buộc phải phạm tội
vocab
Thefts, robberies, sexual assaults
/θɛfts, ˈrɑbəriz, ˈsɛkʃuəl əˈsɔlts/
(noun). Trộm, cướp, xâm hại tình dục
vocab
Minor social indecencies
/ˈmaɪnər ˈsoʊʃəl ɪnˈdisənsiz/
(noun). Những hành vi suy đồi
vocab
To be vulnerable to harsh weather conditions
/tu bi ˈvʌlnərəbəl tu hɑrʃ ˈwɛðər kənˈdɪʃənz/
(adj). Dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt
vocab
Double-edged sword
/ˈdʌbəl-ɛʤd sɔrd/
(noun). Con dao 2 lưỡi
vocab
Potential problems
/pəˈtɛnʃəl ˈprɑbləmz/
(noun). Những vấn đề có thể phát sinh
vocab
Have become accustomed to the begging life
/hæv bɪˈkʌm əˈkʌstəmd tu ðə ˈbɛgɪŋ laɪf/
(verb). Đã trở nên quen với nếp sống xin ăn
vocab
Take a toll on taxpayers
/teɪk ə toʊl ɑn ˈtækˌspeɪərz/
(verb). Ảnh hưởng xấu đến những người đóng thuế
Delay other social developments
/dɪˈleɪ ˈʌðər ˈsoʊʃəl dɪˈvɛləpmənts/
(verb). Trì hoãn những phát triển xã hội khác
Provide better healthcare
/prəˈvaɪd ˈbɛtər ˈhɛlθˌkɛr/
(verb). Tăng cường hệ thống y tế
vocab
Improve infrastructure
/ɪmˈpruv ˌɪnfrəˈstrʌkʧər/
(verb). Cải thiện cơ sở hạ tầng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Khi mà những người từng là tù nhân không thể tìm được việc vì bị phân biệt đối xử, họ buộc phải thực hiện các tội ác.

 

=> As ex-convicts can't find a job due to discrimination, they have to

.

 

 

2 Người nghèo thường không còn cách nào khác mà phải phạm vào những tội như trộm, cướp, xâm hại tình dục.

 

=> Poor people usually resort to committing crimes, such as

.

 

 

3 Một vài ví dụ của những hành vi suy đồi là giả làm người ăn xin hoặc là khoe hàng.

 

=> Some examples of

are being fake beggars or flashing oneself.

 

 

4 Những người vô gia cư cũng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

 

=> Homeless people are also

.

 

 

5 Nhiều người đã quá quen với nếp sống ăn xin nên giờ đây họ không có cảm giác muốn làm việc nữa.

 

=> Many have

for so long that they are now incapable of feeling inclined to work.

 

 

6 Sự đầu tư này vào nhà ở từ thiện cũng sẽ có ảnh hưởng xấu đến những người đóng thuế.

 

=> This investment in charity housing will

.

 

 

7 Xây nhà vừa mắc vừa tốn nhiều thời gian để hoàn thành, điều này có nghĩa là nhà nước phải trì hoãn những dự án phát triển xã hội khác.

 

=> Building houses is expensive and takes a great deal of time to finish, which means the government will

.

💡 Gợi ý

become accustomed to the begging life

take a toll on taxpayers

minor social indecencies

vulnerable to harsh weather conditions

delay other social development

resort to committing crimes

thefts, robberies, sexual assault

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Sự vô gia cư

=>

01.

 

Phát sinh

=>

02.

 

Hạn chế việc phạm tội

=> Reduction of

03.

 

Củng cố sự ổn định trong xã hội

=> Increase

04.

 

Cải thiện cơ sở hạ tầng

=>

05.

 

Tăng cường hệ thống y tế

=> Provide

06.

 

Con dao 2 lưỡi

=>

07.

 

Những vấn đề có thể phát sinh

=>

08.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Some believe that because everyone needs a place to live, governments should provide houses for those who are too poor to afford their own. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background