Why are the underdeveloped nations expanding their tourism sector? Positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 06/01/2019 chủ đề du lịch (tourism): Why are the underdeveloped nations expanding their tourism sector? Positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu cho giám khảo những nguyên nhân và ý kiến của mình đối với vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài nguyên nhân cho việc phát triển du lịch ở các quốc gia đang phát triển

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng nêu ý kiến của mình rằng đây là một việc có hại và nêu ra những tác hại của nó

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, nêu ra những nguyên nhân và tác hại của vấn đề

Insert Statement here...
Many developing countries are currently expanding their tourist industries.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why
Idea 1
Technological improvements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Production technology improves → decrease the dependency upon human labour → cheaper to manufacture planes → diminishing the cost of international travel to developing countries
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Boeing - create vast quantities of planes every year → flight agencies being able to offer flights to more far-fetched locations
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative development
Idea 1
The rise of tourism to developing countries inevitably forces unwanted constraints on the locals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Local populations, due to the imposition from markets, have to modify traditional customs in order to please foreign visitors → the culture becomes performative and begins to lose its significance → leaving behind a destination of little authenticity
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • “Overcommercialisation" of cities is a recent yet prevalent phenomenon that can actually hurt the tourism industry in the long run.   

📝 Bài mẫu

More

developing countries
are improving their
tourism industries
. Personally, I argue that this is a result of the improvement in the
aviation industry
, and it is on the whole, not a positive development; this is because the inevitable result of the rise of tourist industries is the
corruption of local cultures
in
an attempt to appeal to tourists
.

As

production technology
improves, it is now cheaper than ever to manufacture planes, diminishing the cost of international travel to developing countries. Technological improvements
decrease the dependency upon human labor
, which is often more expensive in the long run than machines for producing products such as airplanes. Furthermore, as companies grow, they acquire economies of scale, which means that the
average cost of producing each unit
decreases. This culminates in aviation companies such as Boeing being able to create vast quantities of planes every year, and flight agencies being able to
offer flights to more far-fetched locations
.

However, I argue that this rise in tourism to developing countries inevitably

forces unwanted constraints on the locals
as expectations of their cultural impact how many people come to visit and spend their disposable income on the local tourist industry, and as time goes on, the culture
becomes performative and begins to lose its significance
. Local populations, due to the imposition from markets, have to
modify traditional customs
in order to please foreign visitors, over time leaving behind a destination of little authenticity. “
Overcommercialization
" of cities is a recent yet prevalent phenomenon that can actually hurt the tourism industry in the long run.

Overall, I argue that although mass travel to developing countries has diminished significantly as a byproduct of cheaper plane production, it has brought with it the overwhelmingly negative effect of cultural erosion on these nations.

(294 words)

📚 Vocabulary

Developing countries
/dɪˈvɛləpɪŋ ˈkʌntriz/
(noun). Những quốc gia đang phát triển
vocab
Improve tourism industries
/ɪmˈpruv ˈtʊˌrɪzəm ˈɪndəstriz/
(verb). Phát triển ngành du lịch
vocab
Aviation industry
/ˌeɪviˈeɪʃən ˈɪndəstri/
(noun). Ngành hàng không
vocab
Corruption of local cultures
/kəˈrʌpʃən ʌv ˈloʊkəl ˈkʌlʧərz/
(noun). Sự lụi tàn của các nền văn hóa địa phương
An attempt to appeal to tourists
/ən əˈtɛmpt tu əˈpil tu ˈtʊrəsts/
(noun). Nỗ lực thu hút khách du lịch
vocab
Production technology
/prəˈdʌkʃən tɛkˈnɑləʤi/
(noun). Công nghệ sản xuất
vocab
Diminish the cost of international travel
/dɪˈmɪnɪʃ ðə kɑst ʌv ˌɪntərˈnæʃənəl ˈtrævəl/
(verb). Giảm chi phí du lịch quốc tế
Decrease the dependency upon human labour
/ˈdiˌkris ðə dɪˈpɛndənsi əˈpɑn ˈhjumən ˈleɪbə(r)/
(verb). Giảm sự phụ thuộc vào nhân lực
vocab
Average cost of producing each unit
/ˈævərɪʤ kɑst ʌv prəˈdusɪŋ iʧ ˈjunət/
(noun). Chi phí sản xuất trung bình của mỗi đơn vị
Offer flights to more far-fetched locations
/ˈɔfər flaɪts tu mɔr fɑr-fɛʧt loʊˈkeɪʃənz/
(verb). Cung cấp các chuyến bay tới những nơi xa xôi
vocab
Force unwanted constraints on the locals
/fɔːs ənˈwɔntɪd kənˈstreɪnts ɑn ðə ˈloʊkəlz/
(verb). Khiến dân địa phương chịu những hạn chế không mong muốn
Become performative and begins to lose its significance.
/bɪˈkʌmz pərˈfɔrmətɪv ænd bɪˈgɪnz tu luz ɪts səgˈnɪfɪkəns./
(verb). Mang tính trình diễn và bắt đầu mất đi tầm quan trọng của nó
vocab
Modify traditional customs
/ˈmɑdəˌfaɪ trəˈdɪʃənəl ˈkʌstəmz/
(verb). Thay đổi các phong tục truyền thống
Leave behind a destination of little authenticity
/liv bɪˈhaɪnd ə ˌdɛstəˈneɪʃən ʌv ˈlɪtəl ˌɔθənˈtɪsɪti/
(verb). Để lại một nơi không còn nhiều tính nguyên bản
Overcommercialisation
/ˌoʊvərkəˌmɜrʃəlɪˈzeɪʃən/
(noun). Sự thương mại hóa quá độ

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Answer nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Chi phí sản xuất máy bay thấp hơn đã làm giảm chi phí du lịch quốc tế.

 

=> The lower cost of production of aircrafts has

to developing countries.

 

 

2 Những phát triển về kỹ thuật giúp ta ít phụ thuộc hơn vào nhân lực.

 

=> Technological improvements

.

 

 

3 Khi các công ty phát triển, họ đạt được nền kinh tế quy mô, và điều này có nghĩa là chi phí sản xuất của mỗi đơn vị sẽ giảm.

 

=> As companies grow, they acquire economies of scale, which means that the

decreases.

 

 

4 Các hãng bay giờ đây đã có thể cung cấp các chuyến bay tới những nơi xa xôi hơn.

 

=> Flight agencies can now

.

 

 

5 Sự phát triển của ngành du lịch ở những quốc gia đang phát triển đang khiến dân địa phương chịu những hạn chế không mong muốn.

 

=> This rise of tourism to developing countries inevitably

.

 

 

6 Dần dần, văn hóa càng mang tính biểu diễn và bắt đầu mất dần tầm quan trọng.

 

=> As time goes on, the culture

.

 

 

7 Dân địa phương phải thay đổi các phong tục truyền thống để làm hài lòng du khách nước ngoài.

 

=> Local populations have to

in order to please foreign visitors.

 

 

8 Ngành du lịch đã làm thay đổi nhiều điểm đến và để lại những điểm đến mà không còn nhiều tính nguyên bản.

 

=> Tourism has altered many destinations and

.

💡 Gợi ý

offer flights to more far-fetched locations

average cost of producing each unit

becomes performative and begins to lose its significance

left behind destinations of little authenticity

diminished the cost of international travel

modify traditional customs

forces unwanted constraints on the locals

decrease the dependency upon human labour

Ôn luyện các dạng đề mới mẻ tháng 01/2019.

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Những quốc gia phát triển

=>

01.

 

Ngành hàng không

=>

02.

 

Công nghệ sản xuất

=>

03.

 

Sự thương mại hóa quá độ

=>

04.

 

Phát triển ngành du lịch

=> Improve

05.

 

Sự lụi tàn của các nền văn hóa địa phương

=> Corruption of

06.

 

Nỗ lực thu hút khách du lịch

=> An

07.
to appeal to tourists

Theo dõi tuhocielts.dolenglish.vn để cập nhật các bài viết Writing IELTS Task 2 mẫu mới nhất nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? Is it a positive development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Tourism mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background