Online learning has supplanted lecture halls. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/01/2019 chủ đề giáo dục (education): Online learning has supplanted lecture halls. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình rằng học trực tuyến có thể thay thế học tại lớp, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc học trên giảng đường để củng cố quan điểm

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà việc học trực tuyến có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng học trực tuyến không thể thay thế việc học trên giảng đường

Insert Statement here...
Online learning cannot fully replace traditional teaching because each method has its target audience and cannot be eradicated.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Disagree
Idea 1
Lecture halls are more efficient and saves money
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people experience technological disruptions, even professors → lecture hall saves times for people with poor connections / not tech-savvy, saves money since schools do not pay for online platforms
Idea 2
Lecture halls are more suitable for classes that needs contact
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Discussion-based classes (writing or social science classes) or classes that involves experiments are easier to carry face-to-face → students find it more personal and easier to observe the lecturer
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Agree
Idea 1
Online class are best for working students
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Students who work do not have a flexible schedule → non-synchronous remote classes are better for scheduling (can watch videos anytime, even exams can become online projects to accommodate)
Idea 2
Online classes can be helpful when people want to review
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Benefits of online classes are that people can rewatch videos → easier to review, can also speed up to save time

📝 Bài mẫu

With the advancements of technology,

online classes
are becoming more prevalent than ever. Many people believe this is why they will soon replace
lecture halls
. However, I strongly disagree with this statement because each method
has its target audience
and cannot be eradicated.

I believe lecture halls are the most effective way to educate a large group of students due to various reasons. Firstly, this

teaching method
saves resources
for both
educational institutions
and students. For example, most
online classroom platforms
, like Zoom, will
charge institutions for student accounts
, whereas lecture halls are
university properties
, and their
maintenance costs
, when divided among students, are cheaper. Secondly, lecture halls are better for classes that require direct communication between students and professors. For example,
discussion-based courses
, like writing or philosophy, have proved to go better in lecture halls because students can build personal relationships among fellow students and the lecturer. Classes involving doing experiments would also benefit from this teaching format.

However, that is not to say that online classes do not offer any benefits at all. One of their main advantages is that they are suitable for people with strict schedules, like

working students
. Attending online
non-synchronous classes
can benefit them because it is significantly easier to work or travel and still catch up with course materials. Another advantage is that online lectures are usually better than face-to-face ones at helping students to
review the materials
. Students can re-watch lecture videos and read slides to prepare for exams. On the contrary, when attending lecture halls, students have to diligently take notes, since few lecturers allow recording in classes. Moreover, when reviewing online lectures, students can speed up these videos to save time on content that they feel confident in.

In conclusion, I believe that both face-to-face lectures and online classes have their advantages to offer both students and lecturers. As a result, I strongly disagree that one will be replaced by another, at least soon.

(330 words)

📚 Vocabulary

Những từ vựng xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing được trình bày ở bảng sau đây.

Online class
/ˈɒnˌlaɪn ˈklɑːs/
(noun). Lớp học trực tuyến
vocab
Lecture halls
/ˈlɛkʧə hɔːlz/
(noun). Giảng đường
vocab
Has its target audience
/hæz ɪts ˈtɑːgɪt ˈɔːdiəns/
(verb). Có đối tượng tiếp cận riêng
Teaching method
/ˈtiːʧɪŋ ˈmɛθəd/
(noun). Phương pháp giảng dạy
vocab
Saves resources
/seɪvz rɪˈsɔːsɪz/
(verb). Tiết kiệm tài nguyên/nguồn lực
vocab
Educational institutions
/ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl ˌɪnstɪˈtjuːʃənz/
(noun). Cơ sở giáo dục
vocab
Online classroom platform
/ˈɒnˌlaɪn ˈklɑːsrʊm ˈplætfɔːm/
(noun). Nền tảng học trực tuyến
vocab
Charge institutions for students accounts
/ʧɑːʤ ˌɪnstɪˈtjuːʃənz fɔː ˈstjuːdənts əˈkaʊnts/
(verb). Thu tiền các tài khoản của học sinh từ các cơ sở giáo dục
University properties
/ˌjuːnɪˈvɜːsɪti ˈprɒpətiz/
(noun). Tài sản của trường đại học
vocab
Maintenance cost
/ˈmeɪntənəns kɒst/
(noun). Chi phí bảo dưỡng
vocab
Require direct communication between students and professors
/rɪˈkwaɪə dɪˈrɛkt kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən bɪˈtwiːn ˈstjuːdənts ænd prəˈfɛsəz/
(verb). Cần có sự trao đổi trực tiếp giữa học sinh và giáo sư
vocab
Discussion-based courses
/dɪsˈkʌʃən-beɪst ˈkɔːsɪz/
(noun). Khóa học mang tính thảo luận
vocab
To be suitable for people with strict schedules
/tuː biː ˈsjuːtəbl fɔː ˈpiːpl wɪð strɪkt ˈʃɛdjuːlz/
(adj). Phù hợp với những người có lịch trình kín
Working students
/ˈwɜːkɪŋ ˈstjuːdənts/
(noun). Học sinh vừa học vừa làm
vocab
Online non-synchronous classes
/ˈɒnˌlaɪn nɒn-ˈsɪŋkrənəs ˈklɑːsɪz/
(noun). Các lớp trực tuyến nhưng không bắt buộc tham dự cùng lúc
vocab
Review the materials
/rɪˈvjuː ðə məˈtɪərɪəlz/
(verb). Xem lại tài liệu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Mỗi phương pháp đều có đối tượng tiếp cận riêng nên chúng không thể bị xóa bỏ.

 

=> Each method

and cannot be eradicated.

 

 

2 Zoom và Google meet hiện đang được dùng như hai nền tảng học trực tuyến phổ biến nhất.

 

=> Zoom and Google meet are currently used as two most popular

.

 

 

3 Zoom sẽ thu tiền các tài khoản của học sinh từ các cơ sở giáo dục.

 

=> Zoom will

.

 

 

4 Một số khóa học cần có sự trao đổi trực tiếp giữa học sinh và giáo sư.

 

=> Some courses

.

 

 

5 Dạy các khóa học mang tính thảo luận trên những nền tảng học trực tuyến thì khá là khó.

 

=> It's quite challenging to hold

on online classroom platforms.

 

 

6 Họ̣c online thì phù hợp với những người có lịch trình kín.

 

=> Online learning is

.

 

 

7 Các lớp trực tuyến nhưng không bắt buộc tham dự cùng lúc sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các học sinh vừa học vừa làm.

 

=>

would be a great choice for working students.

 

 

8 Học trực tuyến cho phép học sinh xem lại tài liệu chỉ với một vài cái nhấp chuột trên máy tính.

 

=> Online learning allows students to

with just a few clicks on their computers.

💡 Gợi ý

has its target audience

online classroom platforms

Online non-synchronous classes

charge institutions for student accounts

require direct communication between students and professors

review the materials

discussion-based courses

suitable for people with strict schedules

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Lớp học trực tuyến

=>

01.

 

Giảng đường

=>

02.

 

Phương pháp giảng dạy

=>

03.

 

Tiết kiệm tài nguyên/nguồn lực

=>

04.

 

Cơ sở giáo dục

=>

05.

 

Chi phí bảo dưỡng

=>

06.

 

Tài sản của trường đại học

=>

07.

 

Học sinh vừa học vừa làm

=>

08.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 Sau sample "Many people believe that lecture halls have been replaced by online learning. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background