Is rejecting old candidates a positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/01/2019 chủ đề công việc (work): Is rejecting old candidates a positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình đối với vấn đề

 • Thân bài: 

  • Body 1: Vì DOL không đồng tình với việc không tuyển dụng người lớn tuổi, DOL sẽ chỉ ra một vài tác hại mà việc này mang lại để củng cố quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những lợi ích mà việc tuyển dụng nhân viên lớn tuổi có thể mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là việc không tuyển dụng người lớn tuổi là một việc làm sai và sẽ mang lại nhiều tác hại

Insert Statement here...
Rejecting applicants due to their old age is a serious negative development with many adverse implications.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Consequences
Idea 1
Job loss → financial crises
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Job loss → go into financial crises → cannot support families → governments have to support → detrimental for future generations
Idea 2
Show discrimination to age → set as preliminary indication for future problems
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Discrimination based on age → violation of human rights → serves as unprecedented case → normalization of discrimination
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Older employees are better at some tasks
Idea 1
Many tasks require experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many industries have their own tips and tricks that cannot be taught at schools → older applicants are better
Idea 2
Older employees have better connections
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have more connections → can complete tasks quicker

📝 Bài mẫu

As many companies now

value younger employees
for their
innovative mindset
, many older employees find themselves rejected due to their age. I believe that this is a serious negative development with many
adverse implications
.

Firstly, rejecting applicants based on old age alone can lead to many consequences. The most critical one being

massive unemployment
with many negative results. For example, when older applicants cannot find jobs, they cannot
support themselves and their families
. As a result, society would
witness multiple financial crises
. Also, this will
affect future generations
as their parents most likely
could not afford to pay for tuition
. Another consequence would be that rejecting applicants based on age would mean discrimination based on a personal element. This
violation of human rights
would serve as a precedent for much more
unfair treatment in the workplace
, such as
discrimination based on gender, race, or sexual orientation
.

Secondly, I believe rejecting applicants based entirely on their age will eliminate many potential ones. Many industries, especially science, have tips and tricks that are not taught at schools. For example, many labs still hire old applicants because they have experience operating and fixing equipment that many

fresh graduates
would not be familiar with. Another reason is that older employees usually
have more connections
. These connections, more often than not, can help them complete tasks quicker than younger employees. For example, in the banking industry, to
meet the KPI
, bankers need to reach a minimum amount of money lent to businesses or individuals. Because older employees are more likely to have connections with successful business owners, they can accomplish this task better.

In conclusion, I believe that rejecting applicants due to old age is

highly unethical
and has no legitimate foundation.

(287 words)

📚 Vocabulary

Value younger employees
/ˈvæljuː ˈjʌŋər ˌɛmplɔɪˈiːz/
(verb). Coi trọng nhân viên trẻ tuổi hơn
vocab
Innovative mindset
/ɪnˈnɒvətɪv ˈmaɪndsɛt/
(noun). Tư duy sáng tạo
vocab
To be rejected due to their age
/tuː biː rɪˈʤɛktɪd djuː tuː ðeər eɪʤ/
(verb). Bị từ chối vì tuổi tác
vocab
Adverse implications
/ˈædvɜːs ˌɪmplɪˈkeɪʃənz/
(noun). Những hậu quả xấu
Massive unemployment
/ˈmæsɪv ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/
(noun). Thất nghiệp diện rộng
vocab
Support themselves and their families
/səˈpɔːt ðəmˈsɛlvz ænd ðeə ˈfæmɪliz/
(verb). Nuôi gia đình và bản thân
vocab
Witness multiple financial crises
/ˈwɪtnɪs ˈmʌltɪpl faɪˈnænʃəl ˈkraɪsiːz/
(verb). Chúng kiến nhiều khủng hoảng kinh tế
vocab
Affect future generation
/əˈfɛkt ˈfjuːʧə ˌʤɛnəˈreɪʃən/
(verb). Ảnh hưởng tới thế hệ tương lai
Could not afford to pay tuition
/kʊd nɒt əˈfɔːd tuː peɪ tju(ː)ˈɪʃən/
(verb). Không thể trả nổi tiền học phí
vocab
Violation of human rights
/ˌvaɪəˈleɪʃən ɒv ˈhjuːmən raɪts/
(noun). Sự xâm phạm quyền con người
Unfair treatment in the workplace
/ʌnˈfeə ˈtriːtmənt ɪn ðə ˈwɜːkˌpleɪs/
(noun). Sự đối đãi bất công ở chỗ làm
vocab
Discrimination based on gender, race, or sexual orientation
/dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən beɪst ɒn ˈʤɛndə, reɪs, ɔː ˈsɛksjʊəl ˌɔːriɛnˈteɪʃən/
(noun). Phân biệt đối xử dựa trên giới tính, sắc tộc, hoặc xu hướng tình dục
vocab
Fresh graduates
/frɛʃ ˈgrædjʊəts/
(noun). Người mới tốt nghiệp
vocab
Have more connections
/hæv mɔː kəˈnɛkʃənz/
(verb). Có nhiều mối quan hệ hơn
vocab
Meet the KPI
/miːt ðə keɪ-piː-aɪ/
(verb). Đạt chỉ tiêu
vocab
Highly unethical
/ˈhaɪli ˌʌnˈɛθɪkəl/
(adj). Rất vô đạo đức
vocab
Have no legitimate foundation
/hæv nəʊ lɪˈʤɪtɪmɪt faʊnˈdeɪʃən/
(verb). Không có căn cứ/lý do chính đáng

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết IELTS Task 2 mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Nhiều nhân viên lớn tuổi bị từ chối vì tuổi tác.

 

=> Many older employees find themselves

.

 

 

2 Một vài người phải làm 2-3 công việc cùng lúc để nuôi gia đình và bản thân.

 

=> Some people have to take on 2-3 jobs at a time to

.

 

 

3 Xã hội sẽ chứng kiến nhiều khủng hoảng kinh tế trong tương lai.

 

=> Society would

in the future.

 

 

4 Anh ấy nghỉ học vì bố mẹ anh ấy không thể trả nổi tiền học phí.

 

=> He quitted school since his parents

.

 

 

5 Sự xâm phạm quyền con người này sẽ là tiền đề cho những đối xử còn bất công hơn nữa ở chỗ làm.

 

=> This

would serve as a precedent for much more unfair treatment in the workplace.

 

 

6 Là người mới đến làm, anh ấy đã phải trải qua những đối đãi bất công ở chỗ làm.

 

=> As a newcomer, he suffered from

.

 

 

7 Hiện tại, hàng triệu người vẫn đang phải trải qua phân biệt đối xử dựa trên giới tính, sắc tộc, hoặc xu hướng tình dục.

 

=> At the moment, millions of people are still suffering from

.

 

 

8 Những ai mà có nhiều mối quan hệ hơn thường sẽ có lợi thế hơn khi đi tìm việc.

 

=> Those who

tend to have an edge over others when it comes to finding a job.

 

 

9 Việc từ chối các ứng viên vì lớn tuổi là rất vô đạo đức và không có căn cứ chính đáng.

 

=> Rejecting applicants due to old age is highly unethical and

.

💡 Gợi ý

violation of human rights

witness multiple financial crises

discrimination based on gender, race, or sexual orientation

couldn't afford to pay tuition

unfair treatment in the workplace

rejected due to their age

have more connections

support themselves and their family

has no legitimate foundation

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Tư duy sáng tạo

=>

01.

 

Những hậu quả xấu

=>

02.

 

Thất nghiệp diện rộng

=>

03.

 

Người mới tốt nghiệp

=>

04.

 

Đạt chỉ tiêu

=>

05.
the KPI

 

Rất vô đạo đức

=>

06.

 

Coi trọng nhân viên trẻ tuổi hơn

=> Value

07.

 

Ảnh hưởng tới thế hệ tương lai

=> Affect

08.

Cần tham khảo thêm một số bài Writing IELTS mẫu? Theo dõi ngay nguồn tài liệu miễn phí trên tuhocielts.dolenglish.vn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "At many companies today, applicants are often rejected due to old age. Do you think this is a positive or a negative development?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background